Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 62087Vergunningen

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit bouwen van een tunnel

Ten behoeve van de realisatie van de RijnlandRoute heeft de toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu op 17 december 2015 de Tracébesluiten A4 en A44 vastgesteld. Voor de provinciale weggedeelten van de RijnlandRoute is een provinciaal inpassingsplan opgesteld door provinciale staten van Zuid-Holland.

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

Op grond van artikel 3.33, lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 3.31 lid 1 Wro bevordert het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Provinciaal Inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland kennis van het feit dat nevenstaand ontwerpbesluit is genomen voor de uitvoering van het Provinciaal Inpassingsplan RijnlandRoute overeenkomstig de procedure van artikel 3.31, lid 3 Wro in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Het betreft een aanvraag van Comol5 om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (kenmerk WABO 181032/3608123OLO) ten name van Comol5 V.O.F. is op 12 november 2019 afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden en betreft het project het bouwen van dienstgebouw Oost en het plaatsen van een solar optic systeem ten behoeve van de tunnel in het kader van de RijnlandRoute.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 november 2019 tot en met 26 december 2019 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentekantoor van de gemeente Leiden, Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden. Voor het inzien van de stukken kan contact opgenomen worden met het Team Omgevingsvergunningen via telefoonnummer 14 071, keuze 3 of via het contactformulier: https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/Contactformulier/new.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 15 november 2019 tot en met 26 december 2019 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden, ter attentie van het Cluster Publiekzaken, Handhaving & Veiligheid, Team Omgevingsvergunningen, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het Team Omgevings­vergunningen, telefoon 14 071, keuze 3.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen een ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op een ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via http://gemeente.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 071, keuze 3.