Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierStaatscourant 2019, 62062VergunningenVoornemen tot verlening omgevingsvergunning Wilpsterweg 1A in Marum

Logo Westerkwartier

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier geven overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kennis van het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een schuur tot woning en het in gebruik nemen van het bijbehorende bouwwerk voor mantelzorg op het perceel Wilpsterweg 1A in Marum, kadastraal bekend gemeente Marum, sectie C, nummers 10414 en 10415.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

  • 1.

    Bouwen;

  • 2.

    Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

 

De verbouwing van de kapschuur tot woning en het gebruiken van het bijgebouw als mantelzorgwoning is in strijd met de geldende bestemmingsplannen. Het college wil meewerken aan het plan door toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo. Laatst genoemde planologische procedure betreft een uitgebreide voorbereidingsprocedure, waarbij het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing moet bevatten.

 

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning, ruimtelijke onderbouwing en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 12 november gedurende zes weken (tot en met maandag 23 december 2019) tijdens openingstijden ter inzage bij het Klanten Contact Centrum (KCC), locatie Marum, Molenstraat 45 in Marum.

 

Tegen het voornemen de omgevingsvergunning te verlenen kan eenieder gedurende de termijn van de ter inzage legging mondeling en schriftelijk zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, postbus 100, 9350 AC Leek.