Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeStaatscourant 2019, 62006Ruimtelijke plannenBestemmingsplan ‘Horeca en Terrassen Heemstede’ vastgesteld

Logo Heemstede

Burgemeester en wethouders van Heemstede maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Horeca en Terrassen Heemstede’ met planid NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201 op 31 oktober 2019 heeft vastgesteld.

Waarvoor is het bestemmingsplan opgesteld?

Het bestemmingsplan versoepelt de vestigingsmogelijkheden voor horecabedrijven in het centrumgebied van Heemstede en maakt het innemen van terrassen bij horecabedrijven en ondersteunende horeca rondom winkelgebieden vergunningsvrij. Voor dit doel is een paraplubestemmingsplan opgesteld die een juridisch planologisch kader schetst wat doorwerkt in alle bestemmingsplannen en de administratieve druk voor gemeente en ondernemers zo laag mogelijk is.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te raadplegen op de websites www.heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.BPterrassen-0201). Ook liggen de documenten ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan beroep instellen?

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang van donderdag 14 november 2019 gedurende 6 weken (dus tot en met woensdag 25 december 2019) tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest (tijdig) zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de homepage van de website van de Raad van State vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket volgt u de instructies en vult u de formulieren in. Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt geen beroep instellen per e-mail.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op met mevrouw E. Suijk via telefoonnummer 023­‑54 85 753. U kunt ook een e-mail sturen naar e.suijk@heemstede.nl