Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondStaatscourant 2019, 61895VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT 1940 EENRICHTINSVERKEER WILLEM BERINGSTRAAT TUSSEN WILLEM PRINZENSTRAAT EN DE WILLEM VAN ASTENSTRAAT GEMEENTE HELMOND

Logo Helmond

 

Nummer besluit: 1940

Datum besluit: 05-11-2019

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 12 van het BABW ingevolge de plaatsing van het verkeersborden C02 met onderbord OB54 en C03 met onderbord OB54, zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, lid 2 van de Uitvoeringsvoorschriften van het BABW, moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat:

 • de Willem Beringstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van de gemeente Helmond;

 • er nieuwbouw heeft plaatsgevonden in deze straat;

 • de minimale wegbreedte voor tweerichtingsverkeer zonder het opheffen van openbare parkeerplaatsen niet gerealiseerd kan worden;

 • bewoners van de bestaande bebouwing en bezoekers van de nieuwbouwwoningen op openbare parkeerplaatsen zijn aangewezen;

 • de Willem van Astenstraat en Alphonse Stallaertstraat tweerichtingsverkeer zijn;

 • ook de Jan Stevensstraat eenrichtingverkeer krijgt met een tegengestelde richting;

 • dat verkeer in parallelle wegen toe kan nemen als gevolg hiervan;

 • geen fysieke maatregelen zullen worden getroffen om het eenrichtingsverkeer af te dwingen;

 • hiervoor de juridisch juiste bebording is aangebracht;

 • het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • het college van burgemeester en wethouders, overeenkomst artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van de Algemene mandaatregeling Helmond 2017 is gemandateerd aan de teammanager van afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Team Expertise en Ontwerpen;

 • er overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de (nationale) politie en dat positief is geadviseerd;

 

nemen, gelet op het voorgaande de volgende

 

BESLUITEN

 • 1.

  Eenrichtingsverkeer in te voeren op de Willem Beringstraat tussen Willem Prinzenstraat en Willem van Astenstraat, door plaatsing van het verkeersborden C02 met onderbord OB54 en C03 met onderbord OB54 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Teammanager van afdeling Ondernemen en Ontwikkelen

Dit besluit is in een geautomatiseerd systeem opgemaakt en digitaal geaccordeerd door de bevoegde functionaris, hierdoor staat er geen persoonlijke handtekening onder dit besluit.

Datum: 05-11-2019

Bijlage: 1940 Kaartbijlage

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op de Gemeentesite (www.helmond.nl).