Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinStaatscourant 2019, 61807VergunningenBesluit aanvraag hogere geluidswaarde ingevolge de Wet geluidhinder Paalweg 20 te Urmond (M2019-015\0971120141)

Logo Stein

Kennisgeving Wet geluidhinder : Bouwplan Paalweg 20 Urmond

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Hogere waarden besluit en besluit omgevingsvergunning

Hogere grenswaarde zaaknummer: 2019-205954, datum besluit 5 november 2019

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 november 2019 t/m 27 december 2019 in het gemeentehuis van Stein ter inzage. Voor het inzien van het besluit dient u een afspraak te maken tijdens de gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis.

Publicatie

Het besluit word door ons gepubliceerd op de website www.overheid.nl en in ViaLimburg.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit en belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht.

Beroep instellen kan van 15 november 2019 t/m 27 december 2019 tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (motivering).Het beroepschrift moet worden gericht aan: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage of digitaal met DigiD via http://raadvanstate.nl. Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuurs­rechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de beroepstermijn van zes weken. Indien binnen de beroepstermijn tegen het besluit bij de Voorzienin­gen­rechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg 043-3897812