Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2019, 61804VerkeersbesluitenGemeente Leiden, verkeersbesluit instellen diverse verkeersmaatregelen Schilperoortpark - Universiteit Leiden

Logo Leiden

 

Situatietekening: INFR160359/UO-NS-BB

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden,

Gelet op de bepalingen van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Leiden en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit waarin de bevoegdheid tot het nemen van dit verkeersbesluit is ondergemandateerd aan de teammanager Ontwerp en Mobiliteit,

 

Overwegende dat:

 • de Universiteit Leiden samen met de Gemeente Leiden een Nota van Uitgangspunten heeft opgesteld voor de hertontwikkeling van het Schilperoortpark;

 • de Universiteit Leiden, in samenwerking met de Gemeente Leiden, een Definitief Ontwerp heeft uitgewerkt voor de buitenruimte van het Schilperoortpark;

 • zowel de Nota van Uitgangspunten als het Definitief Ontwerp is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiden;

 • het her in te richten Schilperoortpark in het noordoostelijke deel van het Leiden Bio Science Park (LBSP) is gelegen;

 • diverse panden, zoals Clusius, Gorter Anatomie en Pathologie, zijn of worden getransformeerd tot woongebouwen;

 • de verblijfsfunctie centraal staat, de verkeersintensiteit er laag is en de straat ingericht wordt als erftoegangsweg binnen de bebouwde kom, met klinkerverharding en gemengd verkeer op de rijbaan;

 • het, conform het parkeerregime in het LBSP, ongewenst is om in het Schilperoortpark op de rijbaan te parkeren;

 • het aantal benodigde parkeerplaatsen conform de parkeernota wordt gerealiseerd

  het Schilperoortpark voor mindervalide bewoners en bezoekers toegankelijk moet zijn, worden enkele gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd;

 • het Dankmeijerpad, Verhaartpad en Van Rijsselpad een te smalle rijbaan hebben voor tweerichtingsverkeer;

 • door aanwezigheid van een parkeerplaatsen in de middenberm, het gewenst is om de rijbanen op het Kolffpad te scheiden;

 • met de voltooiing van de bouw de verkeersmaatregelen rond de inrit van de bouwplaats opgeheven kunnen worden;

 • als gevolg van de ontwikkeling van het Schilperoortpark het tevens nodig is om bestaande verkeersmaatregelen in te trekken c.q. op te heffen;

   

 • deze verkeersmaatregelen genomen worden overeenkomstig artikel 2 van de Wegenverkeerswet;

 • overleg is gepleegd met de (gemachtigde van de) korpschef van de politie, welke een positief advies heeft gegeven ten aanzien van de genoemde verkeersmaatregelen;

 • de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in beheer zijn bij de gemeente Leiden;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 • 1.

  Het opheffen van het tweerichtings fietspad langs de Wassenaarsweg, ter hoogte van het perceel Dankmeijerpad 35. Hier wordt het bord G11 (verplicht fietspad) van Bijlage 1

  van het RVV 1990 in combinatie met het onderbord OB505 verwijderd;

 • 2.

  Het opheffen van de voorrangsregeling, ter hoogte van de fietsoversteek naar de Blauwe Vogelweg, nabij perceel Dankmeijerpad 35. Hier worden de borden B04 (voorrangskruising, zijweg links) B05 (voorrangskruising, zijweg rechts) en B06 (verleenvoorrang aan bestuurders op de kruisende weg) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 verwijderd. Tevens wordt het onderbord OB503OB02 (fiets/bromfiets verkeer in beide richtingen) dat onder het bord B6 uit Bijlage 1 van het RVV 1990 hangt verwijderd;

 • 3.

  Het opheffen van eenrichtingsverkeer op het Rademakerpad, ter hoogte van de kruising Kolffpad/ Dankmeijerpad. Hier wordt het bord C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 verwijderd;

 • 4.

  Het opheffen van het parkeerverbod op het Verhaartpad, ter hoogte van de kruising met

  het Van Rijsselpad. Hier wordt het bord E01 (parkeerverbod) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 verwijderd;

 • 5.

  Het opheffen van de parkeergelegenheid, ter hoogte van perceel Verhaartpad 29;

 • 6.

  Hier wordt het bord E04 (parkeergelegenheid) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 verwijderd;

 • 7.

  Het opheffen van de geslotenverklaring t.b.v. de bouwinrit, ter hoogte van perceel Dankmeijer-pad 35. Hier wordt het bord C01 (geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 verwijderd;

 • 8.

  Het instellen van een verplicht fietspad langs de Wassenaarseweg door ter hoogte van perceel 60 het bord G11 (verplicht fietspad) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen;

 • 9.

  Het instellen van een 30 km/h zone in combinatie met een parkeerverbodszone voor het gehele Schilperoortpark door op het Kolffpad, ter hoogte van perceel Wassenaarseweg 60, het bord A0130Elzb (begin zone 30 km/h en parkeerverbod) en het bord A0230Elze (einde zone 30 km/h en parkeerverbod) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen;

 • 10.

  Het instellen van een eenrichtingsweg op de parallelweg van de Wassenaarseweg door, ter hoogte van de kruising met het Kolffpad, het bord C03 (eenrichtingsweg) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsen) te plaatsen;

 • 11.

  Het instellen van een eenrichtingsweg op de parallelweg van de Wassenaarseweg door, ter hoogte van de kruising Wassenaarseweg met de parallelweg van de Wassenaarseweg, het bord C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsen) te plaatsen;

 • 12.

  Het instellen van een eenrichtingsweg op het Dankmeijerpad, het Verhaartpad en het Van Rijsselpad door, ter hoogte van de kruising Dankmeijerpad met het Kolffpad, het bord C03 (eenrichtingsweg) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsen) te plaatsen;

 • 13.

  Het instellen van een eenrichtingsweg op het Dankmeijerpad, het Verhaartpad en het Van Rijsselpad door, ter hoogte van de kruising Van Rijsselpad met het Kolffpad, het bord C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met het onderbord OB52 (uitgezonderd fietsen) te plaatsen;

 • 14.

  Het instellen van een vijftal (5) verplichte rijrichtingen op het Kolffpad door, ter hoogte van het Dankmeijerpad, het Van Rijsselpad en het Poelweteringpad, het bord D02 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 te plaatsen;

 • 15.

  Het instellen van kort parkeren T.B.V het gebruik van de afvalcontainer in deze wijk door ter hoogte van de kruising Kolffpad met het Dankmeijerpad, het bord E04 (parkeergelegenheid) uit Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met het onderbord voorzien van de tekst: "max 5 min" te plaatsen;

 • 16.

  Het instellen van twee (2) algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, ter hoogte van perceel Kolffpad 22, door het plaatsen van het bord E06 (gehandicaptenparkeerplaats) uit Bijlage 1

  van het RVV 1990 in combinatie met het onderbord OB504 (pijlen die de betreffende parkeervakken aanwijzen);

 • 17.

  Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van perceel Verhaartpad 132, door het plaatsen van het bord E06 (gehandicaptenparkeerplaats) uit

  Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 18.

  Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van perceel Van Rijsselpad 28, door het plaatsen van het bord E06 (gehandicaptenparkeerplaats) uit Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 19.

  Het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats, ter hoogte van perceel Poelweteringpad 41, door het plaatsen van het bord E06 (gehandicaptenparkeerplaats) uit Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 20.

  de in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van

  uitmakende situatietekening met kenmerk INFR160359/UO-NS-BB.

 

 

Leiden, 24 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Leiden

Namens dezen,

 

 

L. Bezemer

Teammanager Ontwerp en Mobiliteit

 

 

Definitief verkeersbesluit

 

Het verkeersbesluit is vanaf vrijdag 8 november 2019. te vinden in de Staatscourant, www.overheid.nl. Een papieren versie van het verkeersbesluit ligt van 8 november 2019 tot en met 20 december 2019 ter inzage in het stadhuis en het Stadsbouwhuis. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatscourant bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden. Dat kan via www.leiden.nl/contact of schriftelijk naar postbus 9100, 2300 PC Leiden onder vermelding van ‘bezwaar verkeersbesluit ‘Verkeersmaatregelen Schilperoortpark’. Bij een spoedeisend belang kan tevens bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan om het besluit te schorsen.