Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenStaatscourant 2019, 61687VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Ferdinand Huyckstraat 6 november 2019

Logo Eindhoven

Besluit

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven neemt een verkeersbesluit voor de volgende straten:

 

 

  • Ferdinand Huyckstraat

Wettelijk kader

Voor de volgende inrichtingselementen in het plan is een verkeersbesluit vereist:

  • Aanleg van fietsstroken

Het gemeentebestuur is bevoegd tot het nemen van dit besluit. De basis hiervoor is artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994.

De onderstaande belangen zijn de basis voor het verkeersbesluit. Zij staan in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  •  

Nieuwe inrichting

De afbeelding geeft een goed beeld van de nieuwe inrichting van de fietsstroken in de F. Huyckstraat.

Aanleiding

De Ferdinand Huyckstraat is bij de gemeente Eindhoven in beheer. De gemeente gaat deze straat in het kader van onderhoud herinrichten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om deze straat opnieuw in te richten.

Belangenafweging

De F. Huyckstraat ligt in een 30-km gebied. De nieuwe inrichting moet voldoen aan de inrichtingsprincipes van zo’n gebied. Met de herinrichting stemmen we het gewenste verkeersgedrag van de weggebruikers af op de functie van de weg. De F. Huyckstraat heeft de functie van erftoegangsweg. De straat maakt onderdeel uit van hulpdienstenroute cat 2. en maakt onderdeel uit van het secundaire fietsnetwerk. Uit stedenbouwkundige overwegingen is het wenselijk om de ‘ring Jagershoef’, waar de F. Huyckstraat onderdeel van uitmaakt, eenduidig vorm te geven. Door het realiseren van rode asfalt fietsstroken wordt de ring Jagershoef eenduidig vormgegeven waarbij wordt voldaan aan alle andere beleidsdoelstellingen.

Samenspraak

De aangrenzende bewoners zijn middels een wijkinfo, incl. tekening, op de hoogte gesteld van de herinrichting.

Voor de herinrichting van de Ring Jagershoef is bij de planontwikkeling in 2017 een klankbordgroep (belanghebbenden uit de directe omgeving) geformeerd. De F. Huyckstraat maakte destijds geen onderdeel uit van deze herinrichting. Er is destijds echter wel aangegeven dat bij de herinrichting van de F. Huyckstraat deze eenzelfde inrichting zou krijgen.

Het ontwerp van de ring Jagershoef, excl. F. Huyckstraat, is in overleg met deze klankbordgroep tot stand gekomen. Daarnaast is het definitieve ontwerp van de ring Jagershoef op 25 september 2017 aan de gehele buurt gepresenteerd. Inmiddels is de uitvoering hiervan reeds in vergevorderd stadium.

Advies politie

De politie ziet erop toe dat de verkeersregels worden nageleefd. Daarom is het plan ook met haar besproken. Zij is akkoord met dit besluit.

Besluit

Het verkeersbesluit nemen voor:

• aanleg van fietsstroken

De maatregelen zijn aangegeven op tekening VKB-20190008, gedateerd op 16 augustus 2019.

Eindhoven, 6 november 2019

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Eindhoven,

G.M Swaans-van der Helm

hoofd afdeling Verkeer Milieu en Duurzaamheid

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk 6 weken na publicatie van het besluit, schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

de naam en het adres van de indiener

de dagtekening

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

de gronden van het bezwaar.

Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit.

Wel kan een belanghebbende, met een spoedeisend belang, binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Het verzoek om een voorlopige voorziening moet voldoen aan dezelfde eisen als een bezwaarschrift.