Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2019, 61571Vergunningen

Bekendmaking ontwerpbesluit watervergunning grondwateronttrekking vismigratierivier Afsluitdijk, Inspectie Leefomgeving en Transport

Waterwet

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, geeft ingevolge artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, kennis van het voornemen om positief te beschikken op de aanvraag van een watervergunning voor een onttrekking van grondwater ten behoeve van de realisatie van de vismigratierivier (vmr) in de Afsluitdijk.

Ter inzage legging

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en de kennisgeving liggen van 14 november 2019 tot en met 25 december 2019 – gedurende 6 weken na publicatie in de Staatscourant – tijdens kantooruren ter inzage (alleen op afspraak in te zien, met de heer A. van Breemen of de heer E.R.A. Lamers via het telefoonnummer 088 489 0000), op het volgende adres:

Inspectie Leefomgeving en Transport

Graadt van Roggenweg 500

3531 AH, Utrecht

Hoe kunt u zienswijzen indienen?

Van 14 november 2019 tot en met 25 december 2019 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen over de ontwerpbesluiten. Stuur uw schriftelijke zienswijze, onder vermelding van de naam van het betreffende ontwerpbesluit en kenmerk 351791, naar: Inspectie Leefomgeving en Transport, t.a.v. dhr. E.R.A. Lamers / A. van Breemen, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Indien u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen over het ontwerpbesluit dient u daarvoor een afspraak te maken met de heer E.R.A. Lamers of de heer A. van Breemen, via het telefoonnummer 088 489 0000. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren contact worden opgenomen met het Meld- en Informatie Centrum van de ILT, telefoonnummer 088 489 0000 (verwijs naar kenmerk 351791).