Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MolenlandenStaatscourant 2019, 61560Ruimtelijke plannen[Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure  ‘Groot-Ammers, Gelkenes 58’.

Logo Molenlanden

[Burgemeester en wethouders van Molenlanden maken bekend het voornemen te hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3⁰ Wabo af te wijken van de regels van het bestemmingsplan “Dijkverzwaren Liesveld" van de gemeente Molenwaard, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2013 ten behoeve van het realiseren/herbouwen van schuren op de locatie Gelkenes 58, Groot-Ammers.

Het ontwerp van het besluit c.a. ligt vanaf 8 november 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, onder identificatienummer NL.IMRO.1978.OVgelkenes58AMS-ON01.

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr R. Kip met telefoonnummer 088 7515000

]