Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PekelaStaatscourant 2019, 61527Ruimtelijke plannenVERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreid) en VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN

Logo Pekela

 

 

Burgemeester en wethouders van Pekela maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend aan:

 

Zonnepark Schoorlemmer Pekela Duurzaam B.V. voor de realisatie van fase 2 van een zonnepark op de percelen gelegen tussen Oude Pekela en het Emergobos, kadastraal bekend gemeente Pekela, sectie F, nummers 78, 127 en 128 en plaatselijk bekend Raadhuisweg (nabij 1) Oude Pekela.

 

De totale oppervlakte van het gehele beoogde zonnepark is 60 hectare. Daarnaast is 19 hectare gereserveerd voor de inpassing van het park in de omgeving. De landschappelijke inpassing moet ervoor zorgen dat de overgangen van park naar landschap zo ‘natuurlijk’ mogelijk ogen.

 

Deze verleende omgevingsvergunning is voor de tweede fase van het beoogde zonnepark. De totale oppervlakte van deze locatie is 23 hectare, hiervan is 15,5 hectare gereserveerd voor de zonnepanelen en 7,5 hectare voor de inpassing van het park in de omgeving. De procedure voor de eerste fase is afgerond

 

De beschikking, de verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken kunt u vanaf 11 november 2019 inzien in het gemeentehuis. U dient hiervoor een afspraak te maken. hiervoor kunt u terecht op in het digitale formulier van onze website, of bellen met de gemeente. Ook is het plan digitaal in te zien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

 

Beroep

Tegen deze beschikking kan binnen zes weken na de eerste dag van ter inzage legging beroep worden ingesteld door de aanvrager, adviseurs, degenen die in een eerdere fase zienswijzen naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zienswijzen in te brengen.

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, (Postbus 150, 9700 AD Groningen). U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of eHerkening). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen de beslissing van de rechter kan eventueel nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Ieder die beroep instelt kan vragen haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de beschikking niet. Als u vindt dat u hierdoor in uw belangen wordt geschaad, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de President van de Rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen (Postbus 150, 9700 AD Groningen). Als u zo’n verzoek indient moet u tegelijkertijd een beroepschrift indienen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

 

Oude Pekela, 5 november 2019