Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AalsmeerStaatscourant 2019, 61474Ruimtelijke plannenGemeente Aalsmeer – Ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost – Machineweg 295a’ en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Logo Aalsmeer

Z19-03811 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 11 november tot en met 22 december 2019 het ontwerpwijzigingsplan ‘Landelijk Gebied Oost - Machineweg 295a’ met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage ligt. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen voor 1 woning die aan de Machineweg geprojecteerd is.

 

Doelstelling en plangebied

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het perceel Machineweg naast 295 in Aalsmeer. De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van één vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toepassing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het bestemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 15.7 lid 1 van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied Oost’.

 

Ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 11 november tot en met 22 december 2019 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:

in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.02R-OW01 en

via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl

de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m donderdag van 14.30-16.30 uur. Op woensdagavond van 16.30 uur tot 20.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 10.30 uur;

de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie (openingstijden balie: maandag tot en met woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur).

 

Indienen zienswijze

Gedurende voornoemde termijn kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze betreffende dit ontwerp wijzigingsplan naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan Landelijk Gebied Oost – Machineweg 295a’. Een zienswijze kan ook digitaal worden ingediend via http://0358.ropubliceer.nl. Vervolgens selecteert u het betreffende ruimtelijke plan uit de lijst en kiest u de optie 'reageren'.

Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.

 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Geluidsonderzoek wijst uit dat voor de woning die wordt gerealiseerd aan de Machineweg de voorkeurswaarde volgens de Wet geluidhinder wordt overschreden. Als gevolg hiervan dienen hogere grenswaarden te worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Hierdoor is het mogelijk een procedure hogere grenswaarde te doorlopen. In samenhang met het ontwerpwijzigingsplan wordt daarom tevens de vaststelling van hogere grenswaarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voorbereid.

Het betreffende ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken tegelijkertijd met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage. Het ontwerpbesluit kan worden ingezien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstelveen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden en via de website van Aalsmeer en via www.ruimtelijkeplannen.nl (als bijlage bij het wijzigingsplan). Belanghebbenden kunnen gedurende de voornoemde termijn een schriftelijke of mondelinge zienswijze tegen het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden Machineweg 295a’. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 0297-387575.