Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2019, 61436Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Doornenburgsestraat 33 Gendt

Logo Lingewaard

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaard op 24 oktober het bestemmingsplan Buitengebied Doornenburgsestraat 33 Gendt heeft vastgesteld:

 

Wat is het plan?

Het bestemmingsplan voorziet in een functieverandering aan de Doornenburgsestraat 33 te Gendt. De functieverandering voorziet in de realisatie van twee woningen aan de Doornenburgsestraat 33 Gendt bij afbraak van 1600m2 aan bedrijfsbebouwing op dit perceel.

 

Wat ligt ter inzage?

Het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en de hierbij behorende bijlagen liggen ter inzage. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding, de regels en de daarbij behorende toelichting.

In het raadsbesluit is vermeld dat er geen exploitatieplan is vastgesteld.

 

Waar is dit terug te vinden?

Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1705.217-VG01 of via http://www.offcielebekendmakingen.nl;

Bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentehuis van Lingewaard aan de Kinkelenburglaan 6 Bemmel.

Wilt u reageren?

Belanghebbenden die een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht op het bestemmingsplan Buitengebied Doornenburgsestraat 33 Gendt, alsmede een belanghebbende die aantoont dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht, binnen de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500EA ’s-Gravenhage.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Burgers kunnen met hun DigiD ook beroep indienen via het digitale loket op de website van de raad van State https://digitaalloket.raadvanstate.nl 

Wanneer ligt dit ter inzage?

Alle stukken liggen ter inzage van donderdag 14 november 2019 tot en met woensdag 26 december 2019.

Heeft u vragen?

Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (026) 32 60 111.

 

Bemmel, 13 november 2019