Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19132632 , tot wijziging van diverse regelingen op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren ter uitvoering van verordening (EU) 2017/625

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU L 95), verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31), uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013 van de Commissie van 16 april 2019 betreffende de voorafgaande kennisgeving van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen die de Unie binnenkomen (PbEU L 165), gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt (PbEU L 250), gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PbEU L 255), en op de artikelen 10, 11, 12, 13, 77, 81, 94, eerste lid, 107, 108 en 120b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, artikel 19 van de Landbouwwet, de artikelen 2.18, 2.19, 3.1, 3.2, 6.2, 6.4 en 10.2, eerste lid, van de Wet dieren, artikel 2 van het Besluit uitvoer dieren en producten van dierlijke oorsprong, artikel 3 van het Besluit identificatie en registratie van dieren, de artikelen 4 en 5 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid, en het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling handel levende dieren en levende producten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende begripsbepalingen vervallen:

 • Richtlijn 90/425/EEG;

 • beschikking 93/444/EEG;

 • beschikking 2000/571/EG.

2. In de begripsbepaling van ‘punt van uitgang’ vervalt ‘, of in een lid-staat gelegen plaats als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, van beschikking 93/444/EEG,’.

3. De begripsbepaling van ‘inspectiepost’ wordt vervangen door de volgende begripsbepaling:

grenscontrolepost:

grenscontrolepost als bedoeld in artikel 3, onderdeel 38, van verordening 2017/625;.

4. Onder vervanging van de punt aan het slot van de begripsbepaling van ‘werkelijke kosten’ door een puntkomma worden de volgende begripsbepalingen toegevoegd:

richtlijn 64/432/EEG:

richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PbEG L 121);

verordening (EU) 2017/625:

verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU L 95);

uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013:

uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013 van de Commissie van 16 april 2019 betreffende de voorafgaande kennisgeving van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen die de Unie binnenkomen (PbEU L 165);

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt (PbEU L 250);

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PbEU L 255).

B

In artikel 1.2 vervalt het derde lid en wordt het vierde lid vernummerd tot derde lid.

C

Het opschrift van hoofdstuk 2 komt te luiden:

HOOFDSTUK 2. ALGEMENE BEPALINGEN.

D

In artikel 2.5, aanhef, wordt ‘indien op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek is gebleken dat voldaan wordt aan, voor zover van toepassing, de artikelen 2.6 tot en met 2.15’ vervangen door ‘indien op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek overeenkomstig verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie, is gebleken dat voldaan wordt aan, voor zover van toepassing, artikel 2.11’.

E

De artikelen 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 en 2.13 vervallen.

F

Artikel 2.16, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede onderdeel wordt ‘bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel iv, van richtlijn 90/425/EEG’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 9 van richtlijn 64/432/EEG’.

2. In het vijfde onderdeel vervalt ‘, als bedoeld in artikel 4, tweede gedachtenstreepje, van beschikking 93/444/EEG’.

G

In artikel 2.17, aanhef, wordt ‘voldaan wordt aan de artikelen 2.19, 2.20, tweede lid, en 2.21’ vervangen door ‘voldaan aan de artikelen 2.20 en 2.21’.

H

In artikel 2.18, aanhef, wordt ‘de artikelen 2.19, 2.20, 2.21’ vervangen door ‘de artikelen 2.20 en 2.21’.

I

Artikel 2.19 vervalt.

J

In artikel 2.20 vervalt de aanduiding ‘1’ voor het eerste lid, alsmede het tweede lid.

K

In het opschrift van afdeling 4 van hoofdstuk 2 wordt ‘(artikelen 2.22 tot en met 2.32)’ vervangen door ‘(artikelen 2.22 tot en met 2.30)’.

L

Artikel 2.22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘het tweede tot en met het vierde lid, en de artikelen 2.23 tot en met 2.31’ vervangen door ‘het tweede en derde lid, de artikelen 2.23, 2.24 en 2.30 en verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

2. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef vervalt ‘gaat de partij vergezeld van:’.

b. De onderdelen a en b vervallen.

c. De aanduiding ‘c.’ voor onderdeel c vervalt.

d. ‘indien het producten bestemd voor een derde land betreft’ wordt vervangen door ‘en indien het producten voor een derde land betreft, gaat de partij vergezeld van’.

e. ‘welke grensinspectiepost’ wordt vervangen door ‘welk punt van uitgang’.

M

In het opschrift van paragraaf 2 van afdeling 4 van hoofdstuk 2 wordt ‘(artikelen 2.23 tot en met 2.31)’ vervangen door ‘(artikelen 2.23 tot en met 2.30)’.

N

Artikel 2.23 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘alsmede de certificaten of documenten, bedoeld in artikel 2.22, tweede lid, onderdeel a, derde en vierde lid, zijn, met uitzondering van de documenten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, eerste gedachtenstreepje, van richtlijn 91/496/EEG, originelen’ vervangen door ‘alsmede de certificaten of documenten, bedoeld in artikel 2.22, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, zijn originelen’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste onderdeel wordt ‘bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel IV, van richtlijn 90/425/EEG’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 9 van richtlijn 64/432/EEG’.

b. In het vierde onderdeel vervalt ‘, bedoeld in artikel 4, tweede gedachtenstreepje, van beschikking 93/444/EEG’.

O

Artikel 2.24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en het tweede lid vervallen.

2. De aanduiding ‘3’ voor het derde lid vervalt.

3. ‘de documenten, artikel 2.22, vierde lid, onderdeel c’ wordt vervangen door ‘de documenten, bedoeld in artikel 2.22, vierde lid’.

P

De artikelen 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29 en 2.31 vervallen.

Q

In hoofdstuk 2, afdeling 4, vervalt de aanduiding ‘§3.’ en het daarbij horende opschrift.

R

Artikel 2.32 vervalt.

S

Het opschrift van afdeling 5 van hoofdstuk 2 komt te luiden:

Afdeling 5. Het brengen in Nederland van dieren uit derde landen (artikelen 2.33 tot en met 2.36).

T

Artikel 2.33, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘verordening 282/2004/EG’ wordt vervangen door ‘verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

2. ‘en de artikelen 2.35 tot en met 2.41’ wordt vervangen door ‘en de artikelen 2.35 en 2.36’.

U

In artikel 2.34, slot, vervalt ‘en, voor zover van toepassing, voldaan wordt aan de artikelen 2.39 en 2.40’.

V

In hoofdstuk 2, afdeling 5, wordt in het opschrift van paragraaf 2 ‘: aankomst en onderzoek op de inspectiepost, vervoer na onderzoek op de erkende inspectiepost (artikelen 2.35 tot en met 2.41)’ vervangen door ‘(artikel 2.35)’.

W

Artikel 2.35 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste, derde en vierde lid vervallen.

2. Het tweede lid wordt vernummerd tot het eerste lid.

3. In het eerste lid (nieuw) wordt ‘overeenkomstig artikel 1, eerste tot en met derde lid,’ vervangen door ‘met gebruikmaking van het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst, bedoeld in artikel 1, eerste lid,’.

4. Het volgende lid wordt toegevoegd:

2. Een partij runderen of varkens worden door de ontvanger eerst aan het beslag op zijn bedrijf toegevoegd, nadat de dierenarts, verantwoordelijk voor de toevoeging aan dit beslag, heeft geconstateerd dat de dieren de gezondheidsstatus van dit beslag niet in gevaar kunnen brengen.

X

De artikelen 2.35a, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40 en 2.41 vervallen.

Y

In hoofdstuk 2, afdeling 5, vervalt de aanduiding ‘§3.’ en het daarbij horende opschrift.

Z

Artikel 2.42 vervalt.

AA

Het opschrift van afdeling 6 van hoofdstuk 2 komt te luiden:

Afdeling 6. Het brengen in Nederland van producten uit derde landen; uitzonderingen van het verbod (artikel 2.43).

AB

Artikel 2.43 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding ‘1’ voor het eerste lid vervalt, alsmede het tweede lid.

2. De aanduiding ‘a.’ voor onderdeel a vervalt, alsmede onderdeel b.

3. ‘, voor zover van toepassing, de artikelen 2.44 tot en met 2.50b’ wordt vervangen door ‘verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

AC

In het opschrift van paragraaf 2 van hoofdstuk 2, afdeling 6, wordt ‘: aankomst en onderzoek op de inspectiepost en vervoer na onderzoek op de erkende (artikelen 2.44 tot en met 2.49)’ vervangen door ‘(artikelen 2.44 en 2.47)’.

AD

Artikel 2.44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste, derde, vierde, vijfde, zesde en achtste lid vervallen.

2. Het tweede, zevende, negende, tiende, elfde en twaalfde lid worden vernummerd tot eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid.

3. In het eerste lid (nieuw) wordt ‘overeenkomstig artikel 2, eerste tot en met derde lid,’ vervangen door ‘met gebruikmaking van het gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst, bedoeld in artikel 2, eerste lid,’.

4. Het tweede lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘De controles, bedoeld in het zesde lid’ wordt vervangen door ‘De controles, bedoeld in artikel 49, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625’.

b. ‘een grensinspectiepost als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel g, van richtlijn 97/78/EG’ wordt vervangen door ‘een grenscontrolepost’.

5. In het derde lid (nieuw) vervalt ‘overeenkomstig artikel 4, derde en vierde lid, van richtlijn 97/78/EG’.

6. In het vierde lid (nieuw) wordt ‘de controles, bedoeld in het negende lid’ vervangen door ‘de controles, bedoeld in het derde lid’.

7. In het vijfde lid (nieuw) wordt ‘het zesde en negende lid’ vervangen door ‘het derde lid’.

8. Het zesde lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘het zesde tot en met elfde lid’ wordt vervangen door ‘het derde tot en met vijfde lid’.

b. ‘of in de artikelen 14, eerste lid, en 20, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG bedoelde gevallen’ vervalt.

AE

Artikel 2.44a vervalt.

AF

In artikel 2.45, eerste lid, onder c en d, wordt ‘inspectiepost’ vervangen door ‘grenscontrolepost’.

AG

De artikelen 2.45a en 2.46 vervallen.

AH

In artikel 2.47, eerste, tweede en derde lid, wordt ‘het originele document, bedoeld in artikel 2.43, eerste lid, onderdeel b’ vervangen door ‘het originele document’.

AI

De artikelen 2.48 en 2.49 vervallen.

AJ

In het opschrift van paragraaf 2a van hoofdstuk 2, afdeling 6, wordt ‘(artikelen 2.50 tot en met 2.50f)’ vervangen door ‘(artikelen 2.50a tot en met 2.50d)’.

AK

Artikel 2.50 vervalt.

AL

In artikel 2.50c, tweede lid, onder a, vierde lid, onder a, en vijfde lid, onder b, wordt ‘bedoeld in artikel 2.46, eerste lid’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 56 van verordening (EU) 2017/625’.

AM

De artikelen 2.50e en 2.50f vervallen.

AN

In hoofdstuk 2, afdeling 6, vervalt de aanduiding ‘§3.’ en het daarbij horende opschrift.

AO

Artikel 2.51 vervalt.

AP

In artikel 2.53, aanhef, wordt ‘een van Rijkswege ingesteld onderzoek’ vervangen door ‘een van Rijkswege ingesteld onderzoek overeenkomstig verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie,’.

AQ

Artikel 2.56 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 2.57’ vervangen door ‘artikel 2.57, verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

2. In het tweede lid, aanhef, vervalt ‘voldaan wordt aan de artikelen 2.39 en 2.40 en’.

AR

Artikel 2.57 komt te luiden:

Artikel 2.57

 • 1. Er wordt voldaan aan de artikelen 2.35 en 2.36.

 • 2. Voor de toepassing van de artikelen, genoemd in het eerste lid, en van verordening (EU) 2017/625 en daarop gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie worden de staten, niet-zijnde lidstaten, die partij zijn bij het EER-verdrag, aangemerkt als derde landen.

AS

In artikel 2.58 wordt ‘artikel 2.59’ vervangen door ‘artikel 2.59, verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

AT

Artikel 2.59 komt te luiden:

Artikel 2.59

 • 1. Er wordt voldaan aan de artikelen 2.44 tot en met 2.50d.

 • 2. Voor de toepassing van de artikelen, bedoeld in het eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 en daarop gebaseerde EU-verordeningen of EU-besluiten worden de staten, niet-zijnde lidstaten, die partij zijn bij het EER-verdrag, aangemerkt als derde landen.

AU

In het opschrift van afdeling 8 van hoofdstuk 2 wordt ‘(de artikelen 2.60 tot en met 2.64)’ vervangen door ‘(de artikelen 2.63 en 2.64)’.

AV

In hoofdstuk 2, afdeling 8, vervalt de aanduiding ‘§1.’ en het daarbij horende opschrift.

AW

De artikelen 2.60, 2.60a en 2.61 vervallen.

AX

In hoofdstuk 2, afdeling 8, vervalt de aanduiding ‘§2.’ en het daarbij horende opschrift.

AY

Artikel 2.62 vervalt.

AZ

Aan hoofdstuk 2, afdeling 8, wordt de volgende paragraaf toegevoegd:

§ 5. Verplichtingen verordening (EU) 2017/625 en daarop gebaseerde verordeningen

Artikel 2.65

Deze paragraaf heeft betrekking op het brengen in Nederland van dieren en levende producten als bedoeld in artikel 3, onder 9 en 20, van verordening (EU) 2017/625, met uitzondering van aquacultuurdieren als bedoeld in richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (Pb L 328).

Artikel 2.66

Als voorschriften als bedoeld in artikel 4 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid worden aangewezen:

 • a. de artikelen 15, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 47, vijfde lid, 50, eerste en derde lid, 56, eerste en vierde lid, 57, eerste lid, en 69, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • b. artikel 1, eerste lid, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2013;

 • c. de artikelen 4, onderdelen a en b, 5, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, en tweede lid, onderdeel a en c, en 6, onderdelen a en b, van gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602;

 • d. de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b en c, en 3, eerste lid, van gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666.

Artikel 2.67

De minister wijst grenscontroleposten aan als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, en kan ter uitvoering van de artikelen 62 en 63 van die verordening een aanwijzing respectievelijk intrekken en schorsen.

BA

In artikel 3.1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling van ‘richtlijn 64/432/EEG’.

BB

In artikel 3.7a, derde lid, wordt ‘het onderzoek, bedoeld in artikel 2.26, vierde lid’ vervangen door ‘onderzoek, voorgeschreven in verordening (EU) 2017/625 of daarop gebaseerde EU-verordeningen of EU-besluiten’.

BC

In artikel 4.1 vervalt de begripsbepaling van ‘richtlijn 64/432/EEG’.

BD

In artikel 4.7c vervalt ‘en van artikel 2.26, eerste lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten’.

BE

In artikel 6.9, derde lid, wordt ‘erkende inspectiepost’ vervangen door ‘grenscontrolepost’.

BF

In artikel 8.9, eerste lid, onder c, wordt ‘overeenkomstig artikel 10, eerste lid, derde gedachtenstreepje, van richtlijn 91/496/EEG en met inachtneming van de bijzondere waarborgen, bedoeld in artikel 10, eerste lid, tweede alinea, van richtlijn 91/496/EEG’ vervangen door ‘overeenkomstig de door de Europese Commissie gestelde regels als bedoeld in artikel 66, tweede lid, van verordening (EU) 2017/625’.

BG

Artikel 8.11 vervalt.

BH

In artikel 9.8, eerste lid, vervalt ‘, dan wel, indien het sperma is verzonden vanuit een derde land en via het grondgebied van een lidstaat in Nederland wordt gebracht, van een certificaat als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG en van een gewaarmerkt afschrift als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van richtlijn 97/78/EG’.

BI

Artikel 9.9, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘Onverminderd artikel 2.32 worden, indien’ wordt vervangen door ‘Indien’.

2. ‘teneinde met zekerheid vast te stellen’ wordt vervangen door ‘worden teneinde met zekerheid vast te stellen’.

BJ

In artikel 10.8, eerste lid, vervalt ‘dan wel, indien de embryo’s zijn verzonden vanuit een derde land en via het grondgebied van een lidstaat in Nederland worden gebracht, een certificaat als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG en van een gewaarmerkt afschrift als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van richtlijn 97/78/EG’.

BK

In artikel 11.7, eerste lid, vervalt ‘, dan wel, indien de eicellen zijn verzonden vanuit een derde land en via het grondgebied van een lidstaat in Nederland worden gebracht, een certificaat als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG en van een gewaarmerkt afschrift als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van richtlijn 97/78/EG’.

BL

In artikel 11a.1 wordt ‘vastgesteld krachtens artikel 18 van richtlijn nr. 91/496/EEG, artikel 22 van richtlijn nr. 97/78/EG of artikel 36 van verordening (EU) nr. 576/2013’ vervangen door ‘met betrekking tot dieren of levende dierlijke producten’.

BM

Artikel 11a.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘een derde land’ vervangen door ‘een lidstaat of een derde land’.

2. In de onderdelen a en b wordt ‘invoer’ vervangen door ‘het binnenbrengen’.

BN

In artikel 11c.3, tweede lid, wordt ‘inspectiepost’ vervangen door ‘grenscontrolepost’.

BO

In artikel 13.1a wordt na ‘Gezondheids- en welzijnswet voor dieren’ ingevoegd ‘en de artikelen 4 en 5 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid’.

ARTIKEL II

De Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. De onderdelen a, b en j vervallen.

b. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma worden de volgende onderdelen toegevoegd:

m. verordening (EU) 2017/625:

verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU L 95);

n. uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013:

uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013 van de Commissie van 16 april 2019 betreffende de voorafgaande kennisgeving van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen die de Unie binnenkomen (PbEU L 165);

o. gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt (PbEU L 250);

p. gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PbEU L 255).

2. In het tweede lid wordt na ‘Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong’ ingevoegd ‘en de artikelen 4 en 5 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid’.

B

Artikel 1.2.1, derde lid, vervalt.

C

In titel 3 vervalt hoofdstuk 3.1.

D

Artikel 3.2.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘een dierlijk product als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van richtlijn nr. 97/78/EG’ vervangen door ‘een product van dierlijke oorsprong of een dierlijk bijproduct als bedoeld in verordening (EU) 2017/625, met uitzondering van producten van aquacultuurdieren’.

2. In het tweede lid wordt ‘een plantaardig product dat is geplaatst op de lijst, vastgesteld bij een communautaire uitvoeringsmaatregel krachtens artikel 19, eerste lid, van richtlijn nr. 97/78/EG’ vervangen door ‘hooi en stro, en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten, als bedoeld in verordening (EU) 2017/625’.

3. In het derde lid wordt ‘aan dit hoofdstuk’ vervangen door ‘aan dit hoofdstuk en aan verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

E

In artikel 3.2.1.2 vervalt ‘en artikel 25 van verordening (EG) nr. 882/2004’.

F

Artikel 3.2.2.1 vervalt.

G

De artikelen 3.2.2.3, 3.2.2.4 en 3.2.2.6 vervallen.

H

In artikel 3.2.3.1, onderdeel e, wordt ‘de grensinspectiepost’ vervangen door ‘grenscontrolecontrolepost als bedoeld in artikel 3, onderdeel 38, van verordening (EU) 2017/625’.

I

De artikelen 3.2.3.2, 3.2.4.2, 3.2.4.3 en 3.2.4.4 vervallen.

J

Aan titel 3 wordt het volgende hoofdstuk toegevoegd:

HOOFDSTUK 3.3. VOORSCHRIFTEN TER UITVOERING VAN VERORDENING (EU) 2017/625 EN DAAROP GEBASEERDE VERORDENINGEN

Artikel 3.3.1

Dit hoofdstuk heeft betrekking op het brengen in Nederland van:

 • a. dierlijke bijproducten als bedoeld in artikel 3, onder 14, van verordening (EU) 2017/625;

 • b. producten van dierlijke oorsprong als bedoeld in artikel 3, onder 19, van verordening (EU) 2017/625, met uitzondering van producten van aquacultuurdieren als bedoeld in richtlijn 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (Pb L 328);

 • c. hooi en stro, en levensmiddelen die zowel producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten van dierlijke oorsprong bevatten als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onder b, van verordening (EU) 2017/625.

Artikel 3.3.2

Als voorschriften als bedoeld in artikel 4 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid worden aangewezen:

 • a. de artikelen 15, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 47, vijfde lid, 50, eerste en derde lid, 56, eerste en vierde lid, 57, eerste lid, en 69, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • b. artikel 1, eerste lid, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2013;

 • c. de artikelen 4, onderdelen a en b, 5, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, en tweede lid, onderdeel a en c, en 6, onderdelen a en b, van gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602;

 • d. de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b en c, en 3, eerste lid, van gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666.

Artikel 3.3.3

De minister wijst grenscontroleposten aan als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, en kan ter uitvoering van de artikelen 62 en 63 van die verordening een aanwijzing respectievelijk intrekken en schorsen.

K

Artikel 4.2.1 vervalt.

L

Aan paragraaf 4.2 wordt het volgende artikel toegevoegd:

Artikel 4.2.3

Het is verboden dierlijke producten waarop een of meer bepalingen van hoofdstuk 2 van toepassing zijn, vanuit een derde land in Nederland te brengen ingeval een communautaire maatregel lidstaten ertoe verplicht:

 • a. het binnenbrengen van deze producten te verbieden;

 • b. voorwaarden aan het binnenbrengen van deze producten te stellen en ten aanzien van een desbetreffend dierlijk product niet aan een of meer van die voorwaarden is voldaan.

M

Titel 5 vervalt.

ARTIKEL III

De Regeling aquacultuur wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen a, b, c en j vervallen.

2. Onder de vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

m. verordening (EU) 2017/625:

verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU L 95);

n. uitvoeringsverordening 2019/1013:

uitvoeringsverordening (EU) 2019/1013 van de Commissie van 16 april 2019 betreffende de voorafgaande kennisgeving van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen die de Unie binnenkomen (PbEU L 165);

o. gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt (PbEU L 250);

p. gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PbEU L 255).

B

Artikel 1.1.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel y komt te luiden:

y. grenscontrolepost:

grenscontrolepost als bedoeld in artikel 3, onderdeel 38, van verordening (EU) 2017/625;.

2. In onderdeel z wordt ‘erkende inspectiepost’ vervangen door ‘grenscontrolepost’.

C

Artikel 1.2.1, derde lid, vervalt.

D

Artikel 1.3.4 vervalt.

E

In artikel 5.1.1, tweede lid, onderdeel c, vervalt ‘en artikel 10, derde en vierde lid, van richtlijn nr. 91/496/EEG’.

F

In artikel 6.2.1 wordt ‘wordt voldaan aan de artikelen 6.2.2 tot en met 6.2.8’ vervangen door ‘wordt voldaan aan verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie, en aan artikel 6.2.7’.

G

De artikelen 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 en 6.2.6 vervallen.

H

Artikel 6.2.7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d, onder 3°, vervalt ‘, bedoeld in artikel 4, tweede gedachtenstreepje, van beschikking 93/444/EEG’.

2. Aan het slot van onderdeel e wordt de puntkomma vervangen door ‘, en’.

3. Onderdeel f vervalt.

4. Onderdeel g wordt verletterd tot f.

I

Artikel 6.2.8 vervalt.

J

Artikel 6.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘aan verordening nr. 282/2004 en aan de artikelen 6.3.2, 6.3.4 en 6.3.7 tot en met 6.3.10’ vervangen door ‘aan verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie, verordening nr. 282/2004 en aan de artikelen 6.3.2 en 6.3.9’.

2. In het tweede lid wordt ‘verordening nr. 282/2004 en de artikelen 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7 en 6.3.10’ vervangen door ‘verordening nr. 282/2004 en artikel 6.3.2’.

3. In het derde lid wordt ‘is voldaan aan verordening nr. 282/2004 en de artikelen 6.3.2 tot en met 6.3.10’ vervangen door ‘is voldaan aan verordening nr. 282/2004 en de artikelen 6.3.2, 6.3.6 en 6.3.9’.

K

Artikel 6.3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid vervallen.

2. De aanduiding ‘6.’ voor het zesde lid vervalt.

3. In de aanhef en in de onderdelen a en b wordt ‘een partij aquacultuurdieren’ vervangen door ‘een partij aquacultuurdieren of een partij producten van aquacultuurdieren’.

L

De artikelen 6.3.3, 6.3.4 en 6.3.5 vervallen.

M

In artikel 6.3.6 wordt ‘het in artikel 6.3.2, vierde lid, bedoelde document’ vervangen door ‘het in artikel 5.1.1, tweede lid, onder b, bedoelde document’.

N

De artikelen 6.3.7 en 6.3.8 vervallen.

O

Artikel 6.3.9 komt te luiden:

Artikel 6.3.9

De ingevoerde aquacultuurdieren die voor een derde land zijn bestemd, gaan tijdens het vervoer vanaf een grenscontrolepost, per partij, vergezeld van het document, bedoeld in artikel 5.1.1, tweede lid, onderdeel b.

P

Artikel 6.3.10 vervalt.

Q

In artikel 7.2.1 wordt ‘voldaan wordt aan het bepaalde in de artikelen 7.2.2 en 7.2.3’ vervangen door ‘voldaan is aan verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie en aan de artikelen 7.2.2 en 7.2.3’.

R

Artikel 7.2.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en vierde lid vervallen.

2. Het tweede, derde, vijfde en zesde lid worden vernummerd tot eerste, tweede, derde en vierde lid.

3. In het eerste lid (nieuw) vervalt ‘en van een gewaarmerkt afschrift als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG’.

4. Het tweede lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a vervalt ‘als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel g, van richtlijn nr. 97/78/EG’.

b. In onderdeel b wordt ‘als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn nr. 97/78EG’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 49 van verordening (EU) 2017/625’.

c. In onderdeel c wordt ‘deze richtlijn’ vervangen door ‘richtlijn nr. 97/78/EG’.

5. In het derde lid (nieuw) wordt ‘derde lid’ vervangen door ‘tweede lid’.

6. In het vierde lid (nieuw) wordt ‘vijfde lid’ vervangen door ‘derde lid’.

S

De artikelen 7.2.3 en 7.2.4 vervallen.

T

Artikel 7.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, slot, wordt ‘voldaan aan verordening nr. 136/2004 en aan de artikelen 7.3.2, 7.3.5 en 7.3.7. tot en met 7.3.9’ vervangen door ‘voldaan aan verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie, verordening nr. 136/2004 en aan de artikelen 7.3.2 en 7.3.8’.

2. In het tweede lid, slot, wordt ‘voldaan aan verordening nr. 136/2004 en de artikelen 7.3.2, 7.3.5 en 7.3.7 tot en met 7.3.9’ vervangen door ‘voldaan aan verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie, verordening nr. 136/2004 en de artikelen 7.3.2 en 7.3.8’.

3. In het derde lid, slot, wordt ‘voldaan wordt aan verordening nr. 136/2004 en de artikelen 7.3.2 tot en met 7.3.9’ vervangen door ‘voldaan wordt aan verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie, verordening nr. 136/2004 en de artikelen 7.3.2 tot en met 7.3.8’.

U

Artikel 7.3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste tot en met het vierde lid en het zesde lid vervallen.

2. Het vijfde, zevende, achtste en negende lid worden vernummerd tot het eerste, tweede, derde en vierde lid.

3. Het eerste lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘erkende grensinspectiepost’ wordt vervangen door ‘grenscontrolepost’.

b. ‘de op de inspectiepost aanwezige ambtenaar’ wordt vervangen door ‘de op de grenscontrolepost aanwezige ambtenaar’.

4. In het tweede lid (nieuw) wordt ‘artikelen 3.2.2.4, tweede lid, en 3.2.2.5 tot en met 3.2.4.4 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten’ vervangen door ‘artikelen 3.2.2.5, 3.2.3.1 en 3.2.4.1 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten’.

5. In het derde lid (nieuw) wordt ‘zevende lid’ vervangen door ‘tweede lid’.

6. In het vierde lid (nieuw) vervalt ‘in afwijking van het vierde lid,’.

V

Artikel 7.3.3 vervalt.

W

In artikel 7.3.4, eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid, wordt ‘artikel 7.3.2, vijfde lid’ vervangen door ‘artikel 7.3.2, eerste lid’.

X

De artikelen 7.3.5, 7.3.6 en 7.3.7 vervallen.

Y

Artikel 7.3.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘De artikelen 7.3.2, 7.3.3 tot en met 7.3.6’ vervangen door ‘de artikelen 7.3.2 en 7.3.4’.

2. In het tweede lid wordt ‘erkende inspectiepost’ vervangen door ‘grenscontrolepost’.

3. Het derde lid vervalt.

Z

Artikel 7.3.9 vervalt.

AA

In artikel 8.2.2 vervalt het eerste lid, alsmede de aanduiding ‘2’ voor het tweede lid.

AB

In artikel 8.2.3, onder c, onder c, vervalt ‘, bedoeld in artikel 4, tweede gedachtenstreepje, van beschikking 93/444/EEG’.

AC

Artikel 8.2.4 vervalt.

AD

In artikel 8.3.1, tweede lid, wordt ‘, zijn ten aanzien van die partij artikel 8.2.3, onderdelen a en e, van overeenkomstige toepassing’ vervangen door ‘:

a. blijft het vervoer van de betreffende partij, indien zijn onder douanetoezicht is geplaatst, onder dat toezicht tot de plaats waar het Nederlands grondgebied wordt verlaten;

b. is het vervoer daarvan, indien de aquacultuurdieren niet voldoen aan de voorwaarden van richtlijn nr. 2006/88/EG, slechts toegestaan indien de Minister daartoe vooraf toestemming heeft verleend’.

AE

Artikel 8.3.2 vervalt.

AF

Na titel 8 wordt de volgende titel ingevoegd:

Titel 8A. Voorschriften ter uitvoering van verordening (EU) 2017/625 en daarop gebaseerde verordeningen

Artikel 8A.1

Dit hoofdstuk heeft betrekking op het brengen in Nederland van aquacultuurdieren en producten daarvan.

Artikel 8A.2

Als voorschriften als bedoeld in artikel 4 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid worden aangewezen:

 • a. de artikelen 15, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 47, vijfde lid, 50, eerste en derde lid, 56, eerste en vierde lid, 57, eerste lid, en 69, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • b. artikel 1, eerste lid, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2013;

 • c. de artikelen 4, onderdelen a en b, 5, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, en tweede lid, onderdeel a en c, en 6, onderdelen a en b, van gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602;

 • d. de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b en c, en 3, eerste lid, van gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666.

Artikel 8A.3

De minister wijst grenscontroleposten aan als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625, en kan ter uitvoering van de artikelen 62 en 63 van die verordening een aanwijzing respectievelijk intrekken en schorsen.

AG

In artikel 9.1.1, eerste lid, wordt ‘titels 4 tot en met 8’ vervangen door ‘de titels 4 en 5’.

AH

De artikelen 9.1.3 en 9.1.4 vervallen.

ARTIKEL IV

De Regeling NVWA-tarieven wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onder e, vervalt ‘, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk II en hoofdstuk IV, onderdeel B, van bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004’.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen a, b, f, g, l, m, t en u vervallen.

2. De onderdelen a tot en met ff worden verletterd tot a tot en met x.

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel x (nieuw) door een puntkomma wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

y. verordening (EU) 2017/625:

verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU L 95).

C

In artikel 9, tweede lid, wordt ‘een bedrijf dat overeenkomstig artikel 8.11, eerste lid, van die regeling onder officieel toezicht is geplaatst’ vervangen door ‘een bedrijf ten aanzien waarvan maatregelen als bedoeld in artikel 138 van verordening (EU) 2017/625 zijn genomen’.

D

In artikel 10, aanhef, wordt ‘Voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004’ vervangen door ‘voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in artikel 18 van verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie.

E

In artikel 11, eerste lid, wordt ‘artikel 5 van richtlijn nr. 96/23/EG’ vervangen door ‘artikel 109, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625’.

F

In artikel 13, eerste lid, onder c, wordt na ‘een aanvraag tot toestemming als bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder e, van richtlijn 97/78/EG’ ingevoegd ‘dan wel een aanvraag tot toestemming, vereist op grond van een communautaire maatregel krachtens artikel 48, onder a, van verordening (EU) 2017/625’.

G

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1’ geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw), onder b, wordt ‘de artikelen 2.62, eerste lid, en’ vervangen door ‘artikel’.

3. Onderdeel d vervalt.

4. Het volgende lid wordt toegevoegd:

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de verstrekking van gegevens als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van verordening (EU) 2017/625.

H

Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt ‘als bedoeld in artikel 15 van richtlijn nr. 97/78/EG’ vervangen door ‘ter uitvoering van de op artikel 77, eerste lid, onder h, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

2. In onderdeel d wordt ‘als bedoeld in de artikelen 18, 19, 20 of 21 van verordening (EG) 882/2004’ vervangen door ‘als bedoeld in de artikelen 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 of 72 van verordening (EU) 2017/625 of de op één of meer van die artikelen gebaseerde gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

3. In onderdeel e wordt ‘artikelen 2.32, eerste en tweede lid, en 2.42, eerste en tweede lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten’ vervangen door ‘artikel 138, eerste of tweede lid, van verordening (EU) 2017/625’.

I

Bijlage A wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt ‘artikel 4, tweede lid, en artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004’ vervangen door ‘artikel 18 van verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

2. In onderdeel h wordt ‘als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van richtlijn (EG) nr. 97/78/EG’ vervangen door ‘, vereist op grond van op artikel 77, eerste lid, onder c, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

3. In onderdeel i wordt ‘als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van richtlijn (EG) nr. 97/78/EG’ vervangen door ‘vereist op grond van op artikel 77, eerste lid, onder k, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

4. In onderdeel j wordt ‘als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onder a, van richtlijn (EG) nr. 97/78/EG’ vervangen door ‘vereist op grond van op artikel 77, eerste lid, onder c, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

5. In onderdeel k wordt ‘om te worden voorgedragen voor erkenning door de Europese Commissie als grensinspectiepost, overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van richtlijn (EG) nr. 97/78/EG en beschikking nr. 2001/812/EG’ vervangen door ‘om te worden aangewezen als grensinspectiepost op grond van artikel 59 van verordening (EU) 2017/625’.

6. In onderdeel o wordt ‘als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) nr. 882/2004’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening (EU) 2017/625’.

J

Bijlage B wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel m wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘2.50a, eerste lid, 2.50b,’ vervalt.

b. na ‘Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra’’ ingevoegd ‘, of vereist op grond van op artikel 77, eerste lid, onder d, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

2. In onderdeel p wordt ‘als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) nr. 882/2004’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening (EU) 2017/625’.

K

Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel I wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt na ‘richtlijn nr. 97/78/EG’ ingevoegd ‘, of vereist op grond van op artikel 77, eerste lid, onder b of c, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

b. In onderdeel b wordt ‘als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, tweede, derde en vierde gedachtestreep, van richtlijn nr. 97/78/EG’ vervangen door ‘vereist op grond van op artikel 77, eerste lid, onder k, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

c. In onderdeel c wordt ‘als bedoeld in artikel 2.50f van de Regeling handel levende dieren en levende producten’ vervangen door ‘vereist op grond van op artikel 77, eerste lid, onder k, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

d. In onderdeel d wordt ‘als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) nr. 882/2004’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 79, tweede lid, onder c, van verordening (EU) 2017/625’.

2. Onderdeel II wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘artikel 4 van richtlijn nr. 97/78/EG en artikel 3.2.2.4 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten’ vervangen door ‘als bedoeld in artikel 49 van verordening (EU) 2017/625’.

b. In onderdeel b wordt na ‘richtlijn nr. 97/78/EG’ ingevoegd: ‘, of vereist op grond van op artikel 51, eerste lid, onder d, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

c. Onderdeel c, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:

1°. ‘2.35’ vervalt.

2°. Na ‘Regeling handel levende dieren en levende producten’ ingevoegd ‘, en in op grond van op artikel 47, vijfde lid, 49, 51, eerste lid, onder b, c of d, 52, 56, eerste of derde lid, onder a, of 58, onder b, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie’.

L

Onderdeel E wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘richtlijn nr. 89/662/EEG’, ‘richtlijn nr. 90/425/EG’ en ‘verordening (EG) nr. 882/2004’ vervallen.

b. na ‘richtlijn nr. 2202/99/EG of’ wordt ingevoegd ‘verordening (EU) 2017/625’.

2. In onderdeel b wordt ‘op grond van artikel 2.39, tweede lid, en artikel 2.48, tweede lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten’ vervangen door ‘ter uitvoering van artikel 66 of 67 van verordening (EU) 2017/625 of de op grond van op artikel 66, tweede lid, van verordening (EU) 2017/625 gebaseerde uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

3. Onderdeel d wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 3 wordt ‘zoals bedoeld in richtlijnnr. 96/23/EG’ vervangen door ‘ter uitvoering van artikel 109, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625’.

b. In het slot wordt ‘als bedoeld in bijlage I, sectie I, hoofdstuk II, onderdeel F, onder 1, bij verordening (EG) nr. 854/2004’ vervangen door ‘zoals vereist in artikel 18 van verordening (EU) 2017/625 en de daarop gebaseerde gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen van de Europese Commissie’.

ARTIKEL V

De Regeling diergeneesmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 vervalt de begripsbepaling ‘officieel toezicht’.

B

In artikel 1.1a wordt na ‘berust mede op’ ingevoegd ‘artikel 10.2, eerste lid, van de Wet dieren en’.

C

In het opschrift van hoofdstuk 8, paragraaf 3 vervalt: ‘en substanties als bedoeld in artikel 3 van richtlijn 96/23/EG’.

D

Artikel 8.9 vervalt.

E

Artikel 8.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘Met het oog op de uitvoering van artikel 9 van richtlijn nr. 96/23/EG voeren de’ wordt vervangen door ‘De’.

b. Na ‘veehouderijsector’ wordt ingevoegd ‘voeren’.

c. Na ‘uit’ wordt ingevoegd ‘, gericht op de naleving van artikel 2.2, vijfde lid, van de Wet dieren, artikel 2.8 van het Besluit houders van dieren en artikel 8.8’.

2. Het tweede lid, onderdeel b, wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘een bedrijf dat overeenkomstig artikel 8.11 onder toezicht is geplaatst’ wordt vervangen door ‘een bedrijf ten aanzien waarvan vanwege niet-naleving van regels als bedoeld in het eerste lid, maatregelen als bedoeld in artikel 138, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625 of artikel 5.10, 5.11 of 5.12 van de wet maatregelen zijn getroffen’.

b. ‘dat de ondertoezichtplaatsing van het bedrijf is opgeheven’ wordt vervangen door ‘vanaf de datum dat deze maatregelen zijn opgeheven’.

F

De artikelen 8.11 tot en met 8.18 vervallen.

ARTIKEL VI

De Regeling dierlijke producten wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van het laatste onderdeel in artikel 2.1, worden aan artikel 2.1 de volgende onderdelen toegevoegd:

verordening (EU) nr. 2017/625:

verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoeder-wetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plant-gezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017 L 95);

gedelegeerde verordening (EU) nr. 2019/624:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/624 van de Commissie van 8 februari 2019 betreffende specifieke voorschriften voor de uitvoering van officiële controles van de productie van vlees en voor de productie- en de heruitzettingsgebieden van levende tweekleppige weekdieren overeenkomstig Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 131).

B

Artikel 2.3 vervalt.

C

Artikel 2.4, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel f vervalt.

2. Onderdeel g wordt verletterd tot f.

D

Artikel 2.6, onderdeel c komt te luiden:

 • c. artikel 18, derde lid, van verordening (EG) nr. 2017/625 en artikel 14 van gedelegeerde verordening (EU) nr. 2019/624, dat personeel van een slachthuis bijstand verleent bij de officiële controles.

E

In artikel 2.25a, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘in een databank die op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie van dieren door de minister is aangewezen als databank’ vervangen door ‘via een elektronisch portaal dat op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie van dieren door de minister is aangewezen als elektronisch portaal’.

ARTIKEL VII

De Regeling diervoeders 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen c, d en h vervallen.

2. De onderdelen e tot en met g worden verletterd tot c tot en met e en de onderdelen i en j worden verletterd tot f en g.

B

In artikel 29, onderdeel g, wordt ‘ verordening (EG) nr. 882/2004 of verordening (EG) nr. 669/2009’ vervangen door: ‘verordening (EU) nr. 2017/625’.

C

De artikelen 31 tot en met 34 vervallen.

D

Artikel 56 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘artikel 11, eerste lid, van verordening (EG) nr. 882/2004’ vervangen door: ‘artikel 34, eerste en tweede lid, van verordening (EU) nr. 2017/625’.

2. De aanduiding ‘1.’ voor het eerste lid vervalt.

3. Het tweede lid vervalt.

E

In artikel 62, aanhef, vervalt de zinsnede: ‘en artikel 10, vierde alinea, van richtlijn 96/23’.

F

In artikel 63 vervalt de zinsnede: ‘en artikel 10, vierde alinea, van richtlijn 96/23’.

ARTIKEL VIII

De Regeling houders van dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt.

2. De aanduiding ‘2.’ voor het tweede lid vervalt.

B

In artikel 6.2, vierde lid, wordt ‘voor zover deze gegevens zijn opgenomen in een databank die ingevolge artikel 38hh, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren is aangewezen als databank waarin de registratie, bedoeld in artikel 38dd, eerste in samenhang met het tweede en derde lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren plaatsvindt’ vervangen door ‘voor zover deze gegevens zijn gemeld via een elektronisch portaal dat ingevolge artikel 38hh, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren is aangewezen als elektronisch portaal door middel waarvan de registratie, bedoeld in artikel 38dd, eerste in samenhang met het tweede en derde lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren plaatsvindt’.

C

In artikel 7a.1, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘in een databank die op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie van dieren door de minister is aangewezen als databank voor de registratie van die gegevens’ vervangen door ‘via een elektronisch portaal dat op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie van dieren door de minister is aangewezen als elektronisch portaal voor de registratie van die gegevens’.

ARTIKEL IX

De Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 komt te luiden:

Artikel 1.1

In deze regeling wordt onder:

besluit:

Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren;

verordening (EU) nr. 2017/625:

verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoeder-wetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plant-gezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) (PbEU 2017 L 95);

verordening (EU) nr. 2019/1013:

verordening 2019/1013 (EU) van de Commissie van 16 april 2019 betreffende de voorafgaande kennisgeving van zendingen van bepaalde categorieën dieren en goederen die de Unie binnenkomen (PbEU 2019 L 165);

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602 van de Commissie van 23 april 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst dat zendingen van dieren en goederen tot hun bestemming vergezelt (PbEU L 250);

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666:

gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666 van de Commissie van 24 juni 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorwaarden voor de monitoring van het vervoer en de aankomst van zendingen van bepaalde goederen van de grenscontrolepost van aankomst tot de inrichting op de plaats van bestemming in de Unie (PbEU L 255).

B

Na hoofdstuk 1a wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 1B. OVERTREDINGEN EUROPESE VERORDENINGEN

Artikel 1.14

Voorschriften van EU-verordeningen als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de wet zijn:

 • a. de artikelen 15, eerste, tweede, derde en vijfde lid, 47, vijfde lid, 50, eerste en derde lid, 56, eerste en vierde lid, 57, eerste lid, en 69, eerste lid, van verordening (EU) 2017/625;

 • b. artikel 1, eerste lid, van uitvoeringsverordening (EU) 2019/2013;

 • c. de artikelen 4, onderdelen a en b, 5, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, en tweede lid, onderdeel a en c, en 6, onderdelen a en b, van gedelegeerde verordening (EU) 2019/1602;

 • d. de artikelen 2, tweede lid, onderdeel b en c, en 3, eerste lid, van gedelegeerde verordening (EU) 2019/1666.

C

De tabel in de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. In het onderdeel over de Regeling diergeneesmiddelen vervallen de rijen over artikel 8.9 en artikel 8.12.

2. In het onderdeel over de Regeling diervoeders vervallen de rijen over artikel 3, artikel 32, eerste lid, en artikel 32, tweede en derde lid.

ARTIKEL X

De Regeling identificatie en registratie van dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘in een databank’ vervangen door ‘via een elektronisch portaal’ en wordt ‘als databank’ vervangen door ‘als elektronisch portaal’.

2. In het zesde lid wordt ‘databanken’ vervangen door ‘elektronisch portalen’.

3. In het zevende lid wordt ‘databank’ vervangen door ‘elektronisch portaal’.

B

Artikel 32a, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. ‘in een databank’ wordt vervangen door ‘via een elektronisch portaal’.

2. ‘geen databank’ wordt vervangen door ‘geen elektronisch portaal’.

C

Artikel 38ee wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘in een databank’ wordt vervangen door ‘via een elektronisch portaal’.

b. ‘als databank’ wordt vervangen door ‘als elektronisch portaal’.

2. In het tweede lid wordt ‘databanken’ vervangen door ‘elektronisch portalen’.

3. In het derde lid wordt ‘databank’ vervangen door ‘elektronisch portaal.

D

Het opschrift van paragraaf 7d komt te luiden:

§ 7d. Aanwijzing elektronische portalen.

E

Onderdeel a van artikel 38gg komt te luiden:

 • a. elektronisch portaal: digitaal portaal dat wordt gebruikt voor gegevensverzameling.

F

Artikel 38hh wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘databanken aanwijzen waarin de melding’ vervangen door ‘elektronische portalen aanwijzen door middel waarvan’.

2. In het derde en zesde lid wordt ‘de databank’ vervangen door ‘het elektronisch portaal’.

3. In het vierde en vijfde lid wordt ‘een databank’ vervangen door ‘een elektronisch portaal’.

G

In artikel 38ii, onderdelen a, b, c, d en e, wordt ‘de databank’ vervangen door ‘het elektronisch portaal’.

H

Artikel 38jj wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘de databank’ vervangen door ‘het elektronisch portaal’.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘bewerkersovereenkomst’ vervangen door ‘verwerkersovereenkomst’.

3. In het derde lid wordt ‘artikel 38gg, eerste lid’ vervangen door ‘artikel 38hh, eerste lid’.

I

Artikel 38kk wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef en onderdeel c, wordt ‘databank’ vervangen door ‘elektronisch portaal’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. ‘de databank’ wordt vervangen door ‘het elektronisch portaal’.

b. na ‘de datum waarop’ wordt ingevoegd ‘de varkens zijn afgevoerd van het bedrijf, onderscheidenlijk’.

3. In het derde, vierde en vijfde lid wordt ‘databank’ vervangen door ‘elektronisch portaal’.

J

Artikel 38ll wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 38hh’ vervangen door ‘artikel 38hh, eerste lid,’.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘databank’ vervangen door ‘elektronisch portaal’.

b. In onderdeel a wordt ‘de databank’ vervangen door ‘het elektronisch portaal’ en wordt ‘een databank’ vervangen door ‘een elektronisch portaal’.

c. In onderdeel b wordt ‘de databank’ vervangen door ‘elektronisch portaal’ en wordt ‘aangewezen databank’ vervangen door ‘aangewezen elektronisch portaal’.

K

Het opschrift van paragraaf 8a.3c komt te luiden:

§ 8a.3c. Aangewezen elektronische portalen.

L

In artikel 43jc, eerste lid, wordt ‘databank’ vervangen door ‘elektronisch portaal’.

ARTIKEL XI

In de tabel van bijlage 3 bij de Regeling bestuurlijke boetes GWWD wordt in de vierde kolom van de rij met betrekking tot artikel 38ee, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren ‘bij een databank,’ vervangen door ‘via een elektronisch portaal als’.

ARTIKEL XII

De Regeling nationale EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.9.2, tweede lid, wordt ‘in een op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie dieren aangewezen databank voor identificatie en registratie van pluimvee’ vervangen door ‘via een op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie dieren aangewezen elektronisch portaal’.

B

In artikel 2.9.4, onderdeel b, wordt ‘in een op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie dieren aangewezen databank voor identificatie en registratie van pluimvee’ vervangen door ‘via een op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie dieren aangewezen elektronisch portaal’.

ARTIKEL XIII

In artikel 40l, tweede lid, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s wordt ‘bij een databank die op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie van dieren door de minister is aangewezen als databank’ vervangen door ‘via een elektronisch portaal dat op grond van artikel 38hh van de Regeling identificatie en registratie van dieren door de minister is aangewezen als elektronisch portaal’.

ARTIKEL XIV

Deze regeling treedt in werking met ingang van 14 december 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

§ 1. Inleiding

Met ingang van 14 december 2019 is verordening 2017/625 (hierna: OCR)1 van toepassing. Zij bevat rechtstreeks werkende regels over de wijze waarop lidstaten officiële controles en andere officiële activiteiten uitvoeren op het vlak van onder meer diergezondheid, dierenwelzijn en diervoeders.

De OCR vervangt de Europese verordening inzake officiële controles op levensmiddelen en diervoeders, Europese richtlijnen over de uitvoering van veterinaire controles van dieren en dierlijke producten die binnen de Europese Unie worden verhandeld en die binnen de Europese Unie worden gebracht, de richtlijn over controles op verboden stoffen en de verordening over vleeskeuring.

Bij deze regeling zijn ter uitvoering van de OCR diverse regelingen gewijzigd die zijn gebaseerd op de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren (hierna: GWWD) en de Wet dieren.

In paragraaf 2 wordt ingegaan op de OCR en de wijze hieraan op grond van de GWWD en de Wet dieren uitvoering aan wordt gegeven. In paragraaf 3 komen de wijzigingen aan de orde van de regelgeving over de handel in levende dieren en dierlijke producten. In paragraaf 4 worden de wijzigingen van andere regelingen besproken.

§ 2. OCR

2.1. Inhoud OCR

De OCR voorziet in rechtstreeks werkende voorschriften voor de overheid en voor burgers en bedrijven over de uitvoering van controles op de naleving van regels. De meeste regels richten zich tot de lidstaten en de bevoegde autoriteiten. Enkele bepalingen zijn gericht tot burgers en bedrijven.

Op de intracommunautaire handel van dieren en dierlijke producten is artikel 9 van de OCR van toepassing. Dat schrijft in het eerste lid voor dat de bevoegde autoriteiten regelmatig met passende frequentie risicogebaseerde officiële controles uitvoert. Wanneer de materiële regelgeving voorschrijft dat voor het in de handel brengen van dieren of goederen een officieel certificaat of een officiële verklaring is vereist, worden de officiële controles daaraan voorafgaand uitgevoerd overeenkomstig die materiële regelgeving en in voorkomend geval de door de Europese Commissie vastgestelde regelgeving op grond van de artikelen 18 (vleeskeuring), 19 (relevante stoffen in levensmiddelen en diervoeders) en 20 (dieren en dierlijke producten) van de OCR.

Voor dieren, dierlijke producten en in voorkomend geval planten, plantaardige producten en andere materialen die voor het eerst op het Europese grondgebied worden gebracht, voorzien de artikelen 47 tot en met 64 van de OCR in voorschriften. Zij moeten worden onderworpen aan een officiële controle aan grenscontroleposten (artikel 47, eerste lid, onder a en b, van de OCR). Daartoe zijn de voor de zending verantwoordelijke exploitanten verplicht om ervoor zorg te dragen dat de dieren en producten voor een officiële controle worden aangeboden aan de grenscontrolepost van eerste binnenkomst in de Unie (artikel 47, vijfde lid, OCR). De Europese Commissie stelt bij verordening regels over de gevallen waarin de verplichte controle niet van toepassing is (artikel 48 OCR), hoe de controles aan de grenscontroleposten plaatsvinden (artikelen 51 en 52 OCR) en onder welke voorwaarden controles op een andere plaats dan aan de grenscontroleposten worden verricht (artikel 53 OCR). Voor elke zending is, in aanvulling op het door de materiële regelgeving vereiste officiële certificaat, een gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (artikel 56 OCR) verplicht.

De verordening voorziet verder in de bevoegdheid van bevoegde autoriteiten om maatregelen te treffen in gevallen waarin regels niet zijn nageleefd (artikelen 137 en 138 OCR ten algemene; artikelen 65 tot en met 72 OCR voor dieren en goederen die de Europese Unie binnenkomen).

De OCR voorziet niet in regels over het buiten de Europese Unie brengen van dieren en dierlijke producten. Wel wordt de bevoegde autoriteiten opgedragen om bij officiële controles op dezelfde wijze te verrichten, ongeacht of de dieren of goederen uit de Unie zullen worden uitgevoerd (artikel 9, zesde lid, onder a, OCR). Ook zijn de regels over de ondertekening en afgifte van officiële certificaten, waarin de garantie wordt gegeven dat is voldaan aan de regels van de Europese Unie, van toepassing als die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zendingen naar derde landen (artikelen 87 tot en met 90 OCR).

Van belang is tot slot dat op grond van artikel 149 OCR enkele onderdelen van de controlerichtlijnen over de invoer van dieren en dierlijke producten uit derde landen vooralsnog zullen blijven gelden in plaats van de desbetreffende bepalingen van de OCR. Dit tot uiterlijk 14 december 2022 of zoveel eerder als de Europese Commissie daartoe besluit. Voor zover hier van belang gaat het om de regels over vrijstelling van controles bij grensinspectieposten (artikelen 12 en 16 van richtlijn 97/78 en artikel 1, tweede lid, van richtlijn 91/946; artikel 48 OCR), regels over controles van dieren en goederen die over zee of door de lucht uit een derde land binnenkomen, vervolgens worden overgeladen in een ander vaartuig of vliegtuig en weer verder worden vervoerd per zee of door de lucht (artikel 11, eerste lid van richtlijn 97/78; artikel 51, eerste lid, onder b, OCR), de gevallen waarin controles op een andere grensinspectiepost mogen plaatsvinden dan de grensinspectiepost waar zij binnen de Europese Unie zijn gebracht (artikel 4, derde lid, van richtlijn 91/496, artikel 9, eerste lid, van richtlijn 97/78; artikel 51, eerste lid, onder c, OCR), regels over doorvoer, inclusief de opslag in douane-entrepots of in vrije zones (artikelen 11 en 12 van richtlijn 97/78, artikel 9 van richtlijn 91/496; artikel 51, eerste lid, onderdeel d, OCR), en de vorm van het verplicht te gebruiken gemeenschappelijk gezondheidsdocument van binnenkomst (verordeningen 282/2004 en 136/2004; artikel 58, onder a, OCR).

2.2. Uitvoering via de GWWD en de Wet dieren

Aangezien Europese verordeningen rechtstreeks werkend zijn, hoeven de aan bedrijven en burgers gerichte voorschriften niet te worden geïmplementeerd in de Nederlandse regelgeving. Wel is nodig dat overtredingen van deze voorschriften strafbaar worden gesteld, zodat handhaving mogelijk is. Verder moet, omdat de verordening zelf voorziet in toedeling van bevoegdheden aan de bevoegde autoriteit, zijn voorzien in de aanwijzing van de Nederlandse bevoegde autoriteit. Tot slot moeten, waar de verordening de lidstaten daartoe opdraagt, op nationaal niveau aanvullende uitvoeringsregels worden gesteld. Een verordening kan ook voorzien in de mogelijkheid voor lidstaten om al dan niet op nationaal niveau aanvullende regels te stellen.

De uitvoering van de OCR op het vlak van de diergezondheidsregelgeving gebeurt tot 21 april 2021 op basis van de GWWD.1 Tot dat moment zijn de in paragraaf 3.1.2 genoemde materiële veterinaire Europese richtlijnen over diergezondheid van toepassing. In het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid (hierna: besluit) is voorzien in grondslagen om op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren uitvoering te geven aan de OCR.

De Wet dieren biedt de basis voor de regelgeving over dierenwelzijn, diervoeders, verboden stoffen, vleeskeuring, dierlijke bijproducten, biologische productiemethoden van dierlijke producten en beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten van producten van dierlijke oorsprong. De uitvoering van de OCR geschiedt voor die terreinen op grond van hoofdstuk 6 van die wet.

Voor de uitvoering van de OCR zijn de volgende bepalingen van belang. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wijst de rechtstreeks werkende bepalingen aan van de verordeningen waarvan de overtredingen strafbaar zijn (artikel 4 van het besluit en artikel 6.2 van de Wet dieren). Deze minister is aangewezen als bevoegde autoriteit (artikel 3 van het besluit en artikel 6.3, tweede lid, van de Wet dieren) en is bevoegd regels te treffen waartoe de OCR de opdracht geeft (artikel 5 van het besluit en artikel 6.4 van de Wet dieren).

§ 3. Regelgeving veterinaire controles

3.1. Oude regeling

3.1.1. Europese regelgeving

De Europese veterinaire regels over het intracommunautaire verkeer van dieren en planten en het brengen van dieren en planten uit derde landen in de Europese Unie bestaan uit inhoudelijke regels, gericht op de bescherming van de diergezondheid, en uit controleregels, gericht op de controle op de naleving van de inhoudelijke regels. De inhoudelijke regels zijn opgenomen in diverse richtlijnen.1

De Europese veterinaire controleregels waren opgenomen in vier richtlijnen:

 • richtlijn 90/425 over de intracommunautaire handel van levende dieren en levende dierlijke producten;

 • richtlijn 89/662 over de intracommunautaire handel van niet-levende dierlijke producten,

 • richtlijn 91/496 over de invoer uit een derde land van dieren, en

 • richtlijn 97/78 over de invoer uit een derde land van levende en niet-levende dierlijke producten.

Verder bevatte verordening 882/2004 algemene regels over de uitvoering van officiële controles op de naleving van onder meer de Europese voorschriften inzake diergezondheid.

Voor de intracommunautaire handel is het uitgangspunt van de controlerichtlijnen dat de lidstaat van verzending erop toeziet dat alleen dieren en producten in de handel worden gebracht die voldoen aan de Europese diergezondheidsregelgeving. De lidstaat van bestemming controleert steekproefsgewijs op haar grondgebied, en dus niet stelselmatig bij de grens. De richtlijnen schrijven voor dat de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming bepaalde bestuurlijke maatregelen treft wanneer er sprake is van niet-naleving of als er ziekteverwekkers aanwezig zijn die een ernstig gevaar voor mens of dier kunnen opleveren.

Voor de invoer vanuit derde landen is het uitgangspunt van de controlerichtlijnen dat dieren en dierlijke producten alleen op het Europees grondgebied worden binnengebracht als zij een veterinaire controle hebben ondergaan. Verder moeten de dieren en producten via een door de Europese Commissie aangewezen grensinspectiepost worden binnengebracht. De richtlijnen schrijven voor dat de bevoegde autoriteit van een lidstaat bepaalde bestuurlijke maatregelen treft wanneer er sprake is van niet-naleving van Europese of nationale voorschriften.

Er gelden geen Europese veterinaire regels over dieren en dierlijke producten die buiten het grondgebied van de Europese Unie worden gebracht. Veelal zal het derde land van bestemming zelf regels stellen. De Europese Unie stelt ook geen regels over de uitvoering van die controles.

3.1.2. Implementatie in Nederlandse regelgeving

De controlerichtlijnen waren geïmplementeerd op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, via een verbod op het binnen en buiten Nederlands grondgebied brengen van dieren en dierlijke producten.4 Wanneer is voldaan aan de regels ter implementatie van de richtlijnen, is het verbod niet van toepassing. Deze regels zijn opgenomen in de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten, de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten en de Regeling aquacultuur.

a. Regeling handel levende dieren en dierlijke producten

In de Regeling handel levende dieren en dierlijke producten is een onderscheid gemaakt tussen de controleregels (hoofdstuk 2) en de inhoudelijke regels, waarbinnen is onderscheiden naar diersoorten en levende dierlijke producten (hoofdstuk 3 en verder). Voorzien is in regels voor de volgende situaties:

 • het buiten Nederland brengen van dieren of levende dierlijke producten naar een lidstaat (anders dan in doorvoer): hiervoor gelden de controleregels en inhoudelijke regels voor het intracommunautaire verkeer, zoals voorgeschreven door de Europese Unie;

 • het buiten Nederland brengen van dieren of levende dierlijke producten naar een derde land (anders dan in doorvoer); hiervoor gelden geen Europese regels. De hoofdregel is deze dieren en producten aan de eisen voor de intracommunautaire handel voldoen.

 • het in Nederland brengen van dieren of levende dierlijke producten uit een lidstaat: hiervoor gelden de controleregels en inhoudelijke regels voor het intracommunautaire verkeer, zoals voorgeschreven door de Europese Unie;

 • het in Nederland brengen van dieren of levende dierlijke producten uit een derde land: hiervoor gelden de controleregels en inhoudelijke regels voor de invoer vanuit een derde land, zoals voorgeschreven door de Europese Unie;

 • het buiten Nederland brengen van dieren of levende dierlijke producten naar een land dat partij is bij het EER-verdrag, maar geen lidstaat is: hiervoor gelden de controleregels en inhoudelijke regels over het intracommunautaire verkeer, zoals voorgeschreven door de Europese Unie;

 • het in Nederland brengen van dieren of levende dierlijke producten uit een land dat partij is bij het EER-verdrag, maar geen lidstaat is: hiervoor gelden de controleregels voor de invoer vanuit een derde land, en de inhoudelijke regels over het intracommunautaire verkeer, zoals voorgeschreven door de Europese Unie.

Het systeem van de controleregels komt er voor alle situaties op neer dat het verbod om een dier of product binnen dan wel buiten Nederland te brengen, niet geldt als voor de dieren of producten door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het bewijsstuk is afgegeven zoals voorgeschreven door de inhoudelijke regels. Dat bewijsstuk wordt slechts afgegeven als op grond van een door de overheid uitgevoerd onderzoek is gebleken dat is voldaan aan de van toepassing zijnde inhoudelijke regels en aan de in hoofdstuk 2 opgenomen controleregels (artikelen 2.4, 2.5, 2.16, 2.17, 2.18, 2.22, 2.33, 2.43, 2.52, 2.53, 2.56 en 2.57 van de regeling).

b. Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten

Titel 3 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten bevat regels over de controles op dierlijke producten ter implementatie van de ingetrokken controlerichtlijnen (89/662, 91/496 en 97/78). Titel 4 van deze regeling bevat ter implementatie van artikel 22 van richtlijn 97/78 regels over vrijwaringsmaatregelen (artikel 4.3.1).

c. Regeling aquacultuur

De titels 6, 7, 8 en 9 van de Regeling aquacultuur bevatten de voorschriften ter uitvoering van de controlerichtlijnen (90/425, 91/496 en 97/78).

3.2. Nieuwe regelgeving

a. Regeling handel levende dieren en levende producten (artikel I van de wijzigingsregeling)

De meeste bepalingen in hoofdstuk 2 van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten zijn vervallen, omdat de controlerichtlijnen die met deze bepalingen werden geïmplementeerd, vervallen op de datum waarop de OCR van toepassing wordt. Sommige bepalingen zijn, al dan niet gewijzigd, behouden om één van de volgende redenen:

 • 1. Hoofdstuk 2 bevat enkele bepalingen die zijn aan te merken als zogeheten ‘systeembepalingen’. Dit zijn de algemene verboden en de bepalingen over de voorwaarden waaronder deze verboden niet van toepassing zijn. Deze verboden zijn, hoewel opgenomen in hoofdstuk 2 van de regeling, ook essentieel voor de implementatie van de materiële richtlijnen.

 • 2. Hoofdstuk 2 bevat enkele materiële regels, die los staan van de regels over controle.

 • 3. Een aantal regels ter implementatie van de richtlijnen 91/496 en 97/78 blijft vooralsnog gelden vanwege artikel 149 van de OCR (zie paragraaf 2.1 van deze toelichting).

 • 4. De regels over het buiten Nederland brengen van dieren en levende producten naar derde landen blijven gelden, omdat de OCR niet voorziet in regels hierover.

In tabel 1 van de bijlage bij deze toelichting is ten aanzien van de bepalingen van hoofdstuk 1 en 2 van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling, beschreven wat de relatie is met de controlerichtlijnen en de OCR, of de artikelen of onderdelen daarvan zijn vervallen of behouden, en de reden daarvoor.

Verder is in hoofdstuk 2, afdeling 8, van de Regeling handel dieren en levende producten voorzien in een nieuwe paragraaf 5 waarin voorzien is in de strafbaarstelling van overtredingen van rechtstreeks werkende bepalingen van de OCR en de daarop gebaseerde verordeningen van de Europese Commissie (artikel 2.66).

Aangezien de regels over handel van dieren en dierlijke producten zijn verdeeld over drie regelingen, is het wenselijk elk van de drie regelingen te voorzien van bepalingen ter uitvoering van de OCR. Dat brengt mee dat in artikel 2.65 de reikwijdte van de bepalingen ter uitvoering van de OCR zijn beperkt tot de reikwijdte van deze regeling, in dit geval levende dieren en levende producten met uitzondering van aquacultuurdieren.

Anders dan in de oude controlerichtlijnen dienen de lidstaten zelf de grenscontroleposten aan te wijzen, waar dieren en goederen moeten binnenkomen (artikelen 59 en 47 van de OCR). Hetzelfde geldt voor het in voorkomend geval intrekken of schorsen van de aanwijzing. Artikel 2.67 voorziet ter uitvoering van deze verplichting in een bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de praktijk zal de aanwijzing geschieden door de NVWA bij mandaat.

De verwijzingen naar bepalingen van hoofdstuk 2 van de regeling of naar een controlerichtlijn in de materiële regels over diergezondheid in hoofdstuk 3 tot en met 11a zijn aangepast.

De nieuwe artikelen 2.65 en 2.66 zijn gebaseerd op artikelen 4 en 5 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid. Dit is tot uitdrukking gebracht in het gewijzigde artikel 13a.1.

b. Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten (artikel II van de wijzigingsregeling)

De oorspronkelijke bepalingen van titel 3 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten bevatten de regels ter implementatie van de controlerichtlijnen. Anders dan in de Regeling handel levende dieren en dierlijke producten, is er geen sprake van verwevenheid tussen de regels ter implementatie van de materiële Europese diergezondheidsregelgeving (hoofdstuk 2 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten) en de controlerichtlijnen. Dat maakt dat de meeste bepalingen kunnen vervallen. Alleen de controleregels regels ter uitvoering van richtlijn 97/78 die op grond van artikel 149 OCR vooralsnog blijven gelden, vervallen niet.

In tabel 2 van de bijlage is ten aanzien van de hoofdstukken 1 en 3 van de Regeling handel veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten, zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling, beschreven wat de relatie is met de controlerichtlijnen en de OCR, of de artikelen of onderdelen daarvan zijn vervallen of behouden, en de reden daarvoor.

In titel 3.3 van de regeling is voorzien in een nieuw hoofdstuk 3.3 met voorschriften ter uitvoering van de rechtstreeks werkende bepalingen van de OCR en de daarop gebaseerde verordeningen van de Europese Commissie. In artikel 3.3.1 is de reikwijdte van deze bepaling beperkt tot de reikwijdte van deze regeling, in dit geval levensmiddelen van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten en hooi, stro en producten die zowel dierlijke als plantaardig materiaal bevatten, met uitzondering van producten van aquacultuurdieren. Verwezen wordt verder naar de toelichting op de nieuwe paragraaf 5 van hoofdstuk 2, afdeling 8, van de Regeling handel dieren en levende producten (hiervoor onder a).

De artikelen 65 tot en met 71 en 138 van de OCR voorzien in de bevoegdheid van de bevoegde autoriteit om bestuurlijke maatregelen te treffen. De bevoegde autoriteit is in dit geval de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van artikel 3 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid. Daarom zijn artikel 4.2.1 en titel 5 van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften dierlijke producten vervallen.

c. Regeling aquacultuur (artikel III van de wijzigingsregeling)

De oorspronkelijke titels 6, 7 en 8 bevatten regels ter uitvoering van de controlerichtlijnen, respectievelijk over het in Nederland brengen van aquacultuurdieren, van producten van aquacultuurdieren, en het buiten Nederland brengen van aquacultuurdieren en producten daarvan. Net als bij de twee hiervoor behandelde regelingen zijn veel bepalingen vervallen vanwege de OCR. Verwezen wordt naar hetgeen hierover in paragraaf 2.2.1, onderdeel a, is vermeld.

In de bijlage is in tabel 3 ten aanzien van onderdelen de Regeling aquacultuur zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling, voor zover hier van belang, beschreven wat de relatie is met de controlerichtlijnen en de OCR, of de artikelen of onderdelen daarvan zijn vervallen of behouden, en de reden daarvoor.

In de nieuwe titel 8A van de regeling is voorzien in voorschriften ter uitvoering van de rechtstreeks werkende bepalingen van de OCR en de daarop gebaseerde verordeningen van de Europese Commissie. De reikwijdte van deze bepaling beperkt tot de reikwijdte van deze regeling, in dit geval levensmiddelen aquacultuurdieren en producten daarvan. Verwezen wordt verder naar de toelichting op de nieuwe paragraaf 5 van hoofdstuk 2, afdeling 8, van de Regeling handel dieren en levende producten (hiervoor onder a).

§ 4. Overige wijzigingen

4.1. Regeling NVWA-tarieven (artikel IV van de wijzigingsregeling)

De wijziging van de Regeling NVWA-tarieven voorziet in aanpassingen van verwijzingen naar de oude Europese regelgeving in verwijzingen naar de nieuwe Europese regelgeving.

4.2. Ministeriële regelingen Wet dieren (artikelen V, VI, VII, VIII en IX van de wijzigingsregeling)

Op grond van de artikelen V, VI, VII en VIII van de onderhavige regeling vervallen in de Regeling diergeneesmiddelen, de Regeling dierlijke producten, de Regeling diervoeders 2012 en de Regeling houders van dieren de bepalingen die als gevolg van de OCR overbodig zijn geworden, en zijn verwijzingen in deze regelingen naar de oude controleverordening gewijzigd in verwijzingen naar de nieuwe controleverordening of de daarop gebaseerde regelgeving van de Europese Commissie.

In de tabellen 4, 5, 6 en 7 van de bijlage bij deze toelichting zijn de wijzigingen gedetailleerd toegelicht.

De aanwijzing van de rechtstreeks werkende bepalingen van de nieuwe verordeningen, met het oog op strafbaarstelling van overtredingen ervan, is geregeld in een nieuw hoofdstuk 1b van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren. In de bijlage bij die regeling, waarin de hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van daarbij genoemde bepalingen is vastgesteld, zijn de verwijzingen naar de bepalingen die op grond van deze wijzigingsregelingen zijn vervallen, geschrapt (artikel IX van de wijzigingsregeling).

4.3. Artikel 8.10 Regeling diergeneesmiddelen (artikel V, onderdeel D, van de wijzigingsregeling)

Tot 14 december 2019 voorzag artikel 9, onder B, van richtlijn 96/23 in een opdracht aan lidstaten om in hun wetgeving het beginsel op te nemen dat de verschillende betrokken partners zelf kwaliteitstoezicht uitoefenen in de sector, gericht op de naleving van regels over verboden stoffen en producten in de voedselketen. Daarbij ging het om:

 • een verbod op het houden en verhandelen van voedselproducerende dieren die zijn behandeld met bepaalde stoffen met hormonale werking of met een thyreostatische werking of met β-agonisten het verhandelen van vlees, afkomstig van die dieren en het verwerken van dat vlees (artikel 3 van richtlijn 96/22);

 • een verbod op het verhandelen van voedselproducerende dieren waaraan een diergeneesmiddel is toegediend zolang de zogeheten wachttijd niet is verstreken, van dieren met een hoger residu aan farmacologisch werkzame stoffen dan op grond van Europese regelgeving is toegestaan (verordening 37/20100, en van dieren met residuen van farmacologisch werkzame stoffen die op grond van Europese regelgeving niet zijn toegestaan (artikel 14, tweede lid, onderdeel d, van verordening 470/2009), en het verhandelen van producten van die dieren (zie artikel 9, deel A, van richtlijn 96/23).

In artikel 8.10 van de Regeling diergeneesmiddelen was artikel 9, onderdeel B, van richtlijn 96/23 geïmplementeerd. De OCR voorziet in intrekking van richtlijn 96/23. Dat betekent dat de toenmalige Europese grondslag voor het stellen van regels over kwaliteitscontrolesystemen op grond van de Wet dieren, alsdan vervalt. Het is evenwel onwenselijk als deze bepaling over kwaliteitscontrole zou komen te vervallen. Zoals in brief van de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer is gemeld, is één van de acties die naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager in het rapport 'Onderzoek fipronil in eieren’, dat zelfregulering wordt versterkt door de eiersector en waar nodig ook door de plantaardige en andere dierlijke sectoren (Kamerstukken II 2018/19, 26 991, nr. 536, blz. 2). Tegen die achtergrond is het van belang dat de huidige bepaling over zelfcontrole in elk geval wordt gecontinueerd.

Artikel 17, tweede lid, tweede alinea, van verordening 178/2002 verplicht lidstaten ertoe een systeem van officiële controles van levensmiddelenregelgeving en andere op de situatie afgestemde activiteiten te onderhouden. Aangezien de bestaande kwaliteitscontrolesystemen activiteiten zijn die de officiële controles kunnen ondersteunen, geeft Nederland met regels over kwaliteitscontrolesystemen ook uitvoering aan de verplichting van voornoemd artikel 17, tweede lid. Daarom kunnen deze regels worden gecontinueerd bij ministeriële regeling op grond van artikel 10.2, eerste lid, in samenhang met artikel 6.4, eerste lid, van de Wet dieren.

Ten opzichte van de vroegere redactie van artikel 8.10 is verduidelijkt op welke regels van de Wet dieren en de daarop gebaseerde bepalingen de kwaliteitscontrolesystemen betrekking hebben. Het gaat om artikel 2.2, vijfde lid, van de Wet dieren, waarin het verbod is opgenomen om dieren te houden waarbij verboden substanties zijn toegepast, en artikel 8.8 van de Regeling diergeneesmiddelen, dat voorziet in een verbod op het in de handel brengen van dieren waarbij een verboden groeibevorderaar is toegepast, of ten aanzien waarvan in strijd met de diergeneesmiddelenregelgeving is gehandeld (overschrijding grenswaarden farmacologische stoffen, strijd met het verbod op toediening van bepaalde farmacologisch werkzame stoffen, strijd met de regels over de wachttijd). Ook voorziet artikel 8.8 in een verbod op het in de handel brengen van verwerkte producten en vlees van dieren ten aanzien waarvan voornoemde verboden zijn overtreden.

4.4. Regeling identificatie en registratie van dieren (artikel X van de wijzigingsregeling)

De Regeling identificatie en registratie van dieren schreef tot dusverre voor dat houders van varkens of gevogelte melding maken van de verplaatsing van hun dieren in een door de minister aangewezen databank. De eigenaar van de databank gaf deze gegevens door aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), die deze gegevens vastlegt in de centrale databank voor de identificatie en registratie van dieren. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) gebruikt deze informatie voor de toezicht en handhaving.

In de praktijk fungeren de aangewezen databanken voor gevogelte en varkens als een elektronisch portaal. De betreffende portalen melden de gegevens die zij verzamelen in het kader van de identificatie en registratie aan de minister. Zij geven deze gegevens één-op-eén door aan RVO.nl, die namens de minister de daadwerkelijke databank in beheer heeft. Het is wenselijk om, in het licht van de eisen die de OCR stelt aan de uitvoering van ‘andere officiële activiteiten’, duidelijk te maken dat het beheer van deze gegevens ter uitvoering van Europese regelgeving door de overheid zelf plaatsvindt en niet door een private instantie. Daarom is de regeling aangepast: waar ten aanzien van de gegevens over varkens en gevogelte eerst over databanken werd gesproken, wordt nu over elektronische portalen gesproken. Voor de praktijk heeft deze wijziging geen gevolgen.

In aanvulling hierop is in artikel 38jj, tweede lid, onderdeel b, het begrip ‘bewerkersovereenkomst’ vervangen door ‘verwerkersovereenkomst’. Dit sluit aan op de terminologie van de algemene verordening gegevensbescherming. Ook is artikel 38kk, tweede lid, aangepast. Abusievelijk was in dit artikel alleen verwezen naar gevogelte, terwijl de bepaling op zowel op gevogelte als varkens van toepassing is, aangezien is verwezen naar artikel 38kk, eerste lid, onderdeel a. Voor de praktijk heeft deze wijziging geen gevolgen.

In de artikelen 2.25a, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling dierlijke producten (artikel VI, onderdeel E), de artikelen 6.2, vierde lid, en 7a.1, eerste lid, van de Regeling houders van dieren (artikel VIII, onder B en C), in de tabel van bijlage III bij de Regeling bestuurlijke boetes GWWD (artikel XI), de artikelen 2.9.2, tweede lid, en 2.9.4, onderdeel b, van de Regeling nationale EZ-subsidies (artikel XII) en in artikel 40 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s (artikel VIII) wordt het begrip ‘databank’ vanwege deze wijziging aangepast in ‘elektronisch portaal’. Het gaat hier alleen om een technische wijziging zonder inhoudelijke gevolge

§ 5. Regeldruk, uitvoering en handhaving

De bepalingen van de OCR waaraan in deze regeling uitvoering is gegeven, voorzien ten opzichte van de huidige Europese controleregelgeving niet in nieuwe verplichtingen voor bedrijven of burgers. Er zijn dan ook geen gevolgen voor de regeldruk, de uitvoering en de handhaving. Een ontwerp van deze regeling is daarom niet voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. De NVWA heeft afgezien van het uitvoeren van een uitvoerings- en handhavingstoets.

§ 6. Inwerkingtreding

Afgeweken is van het beleid inzake vaste verandermomenten omdat het hier gaat om de uitvoering van EU-regelgeving.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

BIJLAGE

Tabel 1. Regeling handel levende dieren en levende producten

Artikel

Beschrijving

Conclusie

1.1, eerste lid

Definitie ‘Richtlijn 90/425/EEG’.

Vervallen.

Deze richtlijn wordt vervangen door de OCR. Verwijzingen naar deze richtlijn in de regeling zijn vervallen. Een definitie is daarom niet meer nodig.

 

Definitie ‘beschikking 93/444/EEG’.

Vervallen.

Beschikking 93/444 voorziet in regels over de uitvoer van levende dieren en producten naar derde landen, ter uitvoering van richtlijn 90/425.

De OCR voorziet niet in regels over uitvoer.

Uitvoer naar derde landen wordt nu op nationaal niveau geregeld. De bepaling dat op het bewijsstuk het punt van uitgang wordt gemeld, wordt gecontinueerd (artikelen 2,16, tweede lid, 2.23, tweede lid). Voldoende is dat het dan gaat om een douanekantoor van uitgaan, zonder verwijzing naar voornoemde beschikking.

 

Definitie ‘beschikking 2000/571/EG’.

Vervallen.

In de regeling wordt niet verwezen naar deze beschikking. Een definitie is dus niet nodig.

 

Definitie ‘punt van uitgang’.

Zie bij definitie ‘beschikking 93/444/EEG’.

 

Definitie ‘inspectiepost’.

Gewijzigd.

 

Definitie ‘richtlijn 64/432/EEG’.

Nieuw.

Deze definitie was eerder opgenomen in de artikelen 3.1 en 4.1. Omdat er nu ook in hoofdstuk 2 naar deze richtlijn wordt verwezen, krijgt de definitie ondergebracht bij de algemene definities.

 

Definitie ‘verordening 2017/625’.

Nieuw.

 

Definities ‘uitvoeringsverordening 2019/2013’, ‘gedelegeerde verordening 2019/1602’, ‘gedelegeerde verordening 2019/1666’.

Nieuw.

1.2, derde lid

Definitie ‘officiële dierenarts’

Vervallen. Uit artikel 3, onderdeel 32, van de OCR volgt dat deze door de bevoegde autoriteit wordt aangewezen. Dat gebeurt in de praktijk door de NVWA, die gemandateerd is om besluiten tot aanwijzing te nemen.

Afdeling 1. Algemeen

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.1-2.3

Systeembepalingen.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Afdeling 2. Buiten Nederland brengen van dieren of levende dierlijke producten naar een lidstaat

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.4

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

2.5

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Wijziging: verduidelijkt dat het onderzoek of is voldaan aan de materiële bepalingen, geschiedt overeenkomstig de OCR.

2.6

Eis dat is voldaan aan regels identificatie en registratie.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder c.

Nee.

Vervallen.

Regels over identificatie en registratie zijn opgenomen in Besluit identificatie en registratie van dieren en Regeling identificatie en registratie van dieren, en in diverse materiële regels over handel (artikelen 3.5, 4.5, 5.6, 7.5, 8.2, onder e, van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten).

2.7

Eis van regelmatige controle door keuringsdierenarts.

RL 90/425, eerste lid, onder b.

Artikelen 9 en 20 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.8

Eis dat er ten aanzien van bedrijf of gebied van oorsprong geen beperkingen gelden vanwege ziekten of nationale uitroeiingsprogramma’s.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder e, onder 1, ii, iii en iv.

Nee.

Vervallen.

In de materiële diergezondheidsrichtlijnen en -regelingen is eveneens voorzien in deze eis (artikelen 3.3, eerste lid, onder a, 3.4, onder e, 4.3, onder a, 4.4, onder g, 5.3, 6.3, eerste lid, onder e, 7.3, 7.4, 8.3, tweede lid, onder b, c en d, van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten).

Hieruit volgt dat een gezondheidscertificaat niet mag worden afgegeven als er beperkingen van toepassing zijn.

2.9

Eis aanwezigheid gezondheidscertificaat.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder f.

Nee.

Vervallen.

In de materiële diergezondheidsrichtlijnen en -regelingen is voorzien in een eis dat dieren bij het vervoer vergezeld gaan van een certificaat (artikelen 3.3, 4.3, 5.3, onder a, 6.6 en 7.2, van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten).

2.10

Eis dat dieren en producten in het land van oorsprong niet hoeven te worden vernietigd en dat er geen beperkingen voor het in de handel brengen geldt.

RL 90/425, artikel 3, tweede lid.

Nee.

Vervallen.

Zie bij artikel 2.8.

2.11

Plicht tot vooraf reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen.

RL 90/425, artikel 4, eerste lid, onder c.

Nee.

Behouden.

Materiële bepaling. Voor vervoer op Nederlands grondgebied geldt ook een plicht tot voorafgaand reinigen en ontsmetten (artikel 30 van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s).

2.12

Plicht inschrijving handelaar in register.

RL 90/425, artikel 12

Artikel 15, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.13

Eis dat er geen Europees verbod geldt op dieren of producten buiten Nederland te brengen.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder e, onder 1, ii, iii en iv.

Nee.

Vervallen.

Zie bij artikel 2.8.

2.15

Plicht om partij onmiddellijk via kortste weg naar het transportmiddel te brengen en zo spoedig mogelijk rechtstreeks buiten Nederland te brengen.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Implementatie van artikelen 4 en 12 van RL 64/432 voor runderen en varkens en artikel 18, vijfde lid, RL 2009/158 voor pluimvee. Voor overige diersoorten gaat het om nationaal materieel beleid.

Afdeling 3. Buiten Nederland brengen van dieren of levende dierlijke producten naar een derde land

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.16,

2.17,

2.18

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Verwijzingen naar oude regelgeving aangepast op OCR.

2.19

Eis dat is voldaan aan regels identificatie en registratie.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Zie bij artikel 2.6.

2.20, eerste lid

Eis van vervoer onder douanetoezicht bij doorvoer vanuit een lidstaat via Nederland.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder g, eerste alinea.

Nee.

Behouden.

Voor de uitvoer naar derde landen gelden geen Europese regels. Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren.

2.20, tweede lid

Bij doorvoer vanuit een lidstaat via Nederland geen contact met andere dieren of producten.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Er is geen algemene verplichting op grond van de materiële Europese regelgeving; ook de oude controlerichtlijnen voorzien niet in een dergelijke plicht.

2.21

Plicht om partij onmiddellijk via kortste weg naar het transportmiddel te brengen en zo spoedig mogelijk rechtstreeks buiten Nederland te brengen (artikel 2.15).

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden. Zie art. 2.15.

Afdeling 4. In Nederland brengen van dieren of levende producten uit een lidstaat

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.22, eerste en vijfde lid

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Wijziging: verduidelijkt dat voldaan moet zijn aan de OCR.

Verwijzingen naar vervallen bepalingen zijn geschrapt.

2.22, tweede lid

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

2.22, derde lid

Eis aan documenten voor dieren of producten uit een lidstaat, bestemd voor een derde land.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Over de uitvoer naar derde landen gelden geen Europese regels. Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren.

2.22, vierde lid, onderdelen a en b

Eisen aan documenten voor dieren of producten die vanuit een derde land komen en via een lidstaat in Nederland worden gebracht, bestemd voor Nederland of een lidstaat.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikelen 50 en 56 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR. Zodra de dieren of producten in een lidstaat zijn binnengekomen via een derde land, gelden de eisen aan documentatie op grond van de OCR.

2.22, vierde lid, onderdeel c

Eisen aan documenten voor dieren of producten die vanuit een derde land komen en via een lidstaat in Nederland worden gebracht, bestemd voor een derde land.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Over de uitvoer naar derde landen gelden geen Europese regels. Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren.

2.23

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Verwijzingen naar controlerichtlijnen zijn geschrapt.

2.24, eerste en tweede lid

Eisen van certificaat of document.

RL 90/425, artikel 5, eerste lid, onder b, onder iv.

Nee.

Vervallen.

Deze regels over intracommunautair verkeer volgen uit de materiële diergezondheidsregelgeving (artikelen 3.3, 4.3, 5.3, 6.6 en 7.2 van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten.

2.24, derde lid

Eisen van certificaat of document als partij is bestemd voor derde land.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Over de uitvoer naar derde landen gelden geen Europese regels. Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren.

2.25

Plicht om bij grensinspectiepost een certificaat of document te overleggen aan keuringsdierenarts.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 50, eerste lid, 56, eerste en derde lid, onder a, en 58, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.26, eerste en tweede lid

Plicht tot in kennis stellen NVWA.

RL 90/425, artikel 5, tweede lid, onder a, eerste alinea.

Artikel 9, zevende lid, OCR.

Vervallen.

De OCR geeft de lidstaat de bevoegdheid om exploitanten te verplichten om de aankomst van dieren of goederen te melden.

De artikelen 26 en 27 van de Regeling NVWA-tarieven voorzien in nadere verplichtingen ten aanzien van de melding. Dat betekent dat de regels over het tijdstip in artikel 2.26, eerste lid, niet nodig zijn.

2.26, tweede lid

Uitzondering plicht kennisgeving voor geregistreerde paarden.

RL 90/425, artikel 5, tweede lid, onder a, derde alinea.

Nee.

Vervallen.

OCR continueert deze regel van de oude controlerichtlijn niet.

2.26, derde lid

Plicht om bepaalde runderen en varkens eerst toe te voegen aan beslag na controle door dierenarts.

RL 64/432, artikel 6, eerste lid, vierde streep, tweede deel.

Nee.

Deze bepaling maakte onderdeel uit van de regels over het binnenbrengen van dieren vanuit een lidstaat. De Europese regelgeving voorziet alleen in een dergelijke verplichting voor het binnenbrengen van runderen of varkens vanuit derde landen. Deze bepaling is daarom opgenomen in artikel 2.35, tweede lid (nieuw).

2.26, vierde lid

Plicht tot desgevraagd overleggen certificaten of documenten aan keuringsdierenarts.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 15, derde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.26, vijfde lid

Bewaarplicht certificaten en documenten.

RL 90/425, tweede lid, onder b.

Nee.

Vervallen.

OCR continueert deze regel van de oude controlerichtlijn niet.

2.27

Eis dat is voldaan aan regels identificatie en registratie.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder c.

Nee.

Vervallen.

Zie bij artikel 2.6.

2.28

Plicht inschrijving handelaar in register.

RL 90/425, artikel 12

Artikel 15, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.29

Geen communautaire beperkingen aan het uit Nederland brengen van dieren of producten.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder e, tweede lid.

Nee.

Vervallen.

Zie bij artikel 2.8.

2.30

Regels ingeval de bestemming een derde land is.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder g.

Nee.

Behouden.

De OCR regelt niets over de plaats waar levende dieren en levende dierlijke producten de EU verlaten.

Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren.

2.31

Plicht om dode dieren te vernietigen volgens desbetreffende voorschriften.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

De Europese en nationale regelgeving over dierlijke bijproducten voorziet in regels hierover.

2.32

Bestuurlijke maatregelen bij niet-naleving.

RL 90/425, artikel 8.

Artikel 138 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Afdeling 5. In Nederland brengen van dieren uit een derde land

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.33

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Verwijzingen naar oude regelgeving aangepast op OCR.

2.34

Uitzondering op controles als dieren zijn verzonden uit een derde land en bestemd zijn voor een derde land, bij vervoer per schip of vliegtuig.

RL 91/496, artikel 4, derde lid.

Artikel 51, eerste lid, onder c, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 91/496 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder c, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.35, eerste lid

Eis aanvoer dieren via inspectiepost.

RL 91/496, artikel 4, eerste lid.

Artikel 47, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.35, tweede lid

Eis melding door middel van een formulier.

RL 91/496, artikel 3, eerste lid, onder a, en tweede lid;

Verordening 282/2004.

Artikelen 47, vijfde lid, 56, eerste en derde lid, 58, onder a.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 58, onder a, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.35, tweede lid nieuw

   

Dit is artikel 2.26, derde lid, oud.

2.35, derde lid

Eis aanbieden dieren ten onderzoek bij de grensinspectiepost.

RL 91/496, artikel 4, eerste lid.

Artikel 47, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

De grensinspectieposten zullen bij separaat besluit van de Minister van LNV worden aangewezen.

2.35, vierde lid

Eisen aan certificaat.

RL 91/496, artikel 7.

Artikel 56, eerste lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.35a

Regels over elektronische melding.

RL 91/496, artikel 7.

Artikel 56 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.36

Regels over doorvoer.

RL 91/496, artikel 9.

Artikel 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 91/496 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.37

Regels over dieren uit derde landen waarvoor geen geharmoniseerde voorschriften gelden.

RL 91/496, artikel 8, tweede lid.

Artikel 53, eerste lid, onder b, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.38

Eis van gemeenschappelijk veterinair document.

RL 91/496, artikel 3, tweede lid.

Artikel 56, derde lid, onder b, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.39

Eis dat er geen communautaire beperkingen aan invoer gelden.

RL 91/496, artikel 5, onder a, b en c.

Artikel 66, OCR.

Vervallen.

In de materiële diergezondheidsrichtlijnen en -regelingen is eveneens voorzien in deze eis (artikelen 3.13, derde lid, 4.8, derde lid, 5.8, derde lid, 6.7, vierde lid, 7.7, derde lid, 8.5, tweede lid, van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten).

2.40

Plicht om dode dieren te vernietigen volgens desbetreffende voorschriften.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

De Europese en nationale regelgeving over dierlijke bijproducten voorziet in regels hierover.

2.41

Eis dat vervoer geschiedt met daarbij afschrift certificaat.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

In de materiële diergezondheidsrichtlijnen en -regelingen is eveneens voorzien in deze eis (artikelen 3.13, derde lid, 4.8, derde lid, 5.8, derde lid, 6.7, vierde lid, 7.7, derde lid, 8.5, tweede lid, van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten).

2.42

Bestuurlijke maatregelen bij niet-naleving.

RL 91/496, artikel 12.

Artikelen 65-71 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Afdeling 6. In Nederland brengen van levende producten uit een derde land

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.43, eerste lid

Systeembepaling. Invoer is toegestaan als is voldaan aan de regels.

RL 97/78, artikel 3.

Artikel 47, eerste lid, onder b, OCR.

Behouden.

Verwijzingen naar oude regelgeving aangepast op OCR.

2.43, tweede lid

Voorwaarden wederinvoer.

RL 97/78, artikel 15.

Artikel 77, eerste lid, onder h, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.44, eerste lid

Eis invoer via grensinspectiepost.

RL 97/78, artikel 3, tweede lid.

Artikel 47, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

De grensinspectieposten zullen bij separaat besluit van de Minister van LNV worden aangewezen.

2.44, tweede lid

Eis melding invoer.

RL 97/78, artikel 3, derde lid.

Artikelen 15, 56, eerste en derde lid, en 58, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 58, onder a, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.44, derde lid

Eis overlegging certificaat of document.

RL 97/78, artikel 3, derde lid.

Artikelen 50, eerste lid, en 57, eerste lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.44, vierde lid

Eis geldig en volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend.

RL 97/78, artikel 4, vijfde lid.

Artikel 52 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.44, vijfde lid

Eis ter onderzoek aanbieden aan keuringsdierenarts.

RL 97/78. artikel 4, eerste lid.

Artikelen 47, vijfde lid, en 49, tweede lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.44, zesde lid

Eis van documentencontrole, overeenstemmingscontrole en materiële controle.

RL 97/78, artikel 4, derde en vierde lid.

Artikelen 49, eerste lid, en 52, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.44, zevende lid

Uitzondering controles bij doorvoer via haven of luchthaven.

RL 97/78, artikel 9, eerste lid, onder a en b.

Artikelen 51, eerste lid, onder b en c, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder b en c, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.44, achtste lid

Eis documentcontrole en overeenstemmingscontrole bij wederinvoer.

RL 97/78, artikel 15, eerste lid, onder b.

Artikel 77, eerste lid, onder h, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.44, negende en tiende lid

Eis documentcontrole en overeenstemmingscontrole bij doorvoer.

RL 97/78, artikel 11, tweede lid, onder b.

Artikel 51, eerste lid. onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.44, elfde lid

Eisen documentcontrole en overeenstemmingscontrole bij opslag in opslagruimte.

RL 97/78, artikel 12, tweede lid.

Artikel 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.44, twaalfde lid

Eis materiële controle bij gevaren gezondheid mens of dier.

RL 97/78, artikelen 11, tweede lid, onder b, slot, 12, tweede lid, tweede alinea.

Artikelen 49, eerste lid, en 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.44a

Regels over elektronische melding.

RL 97/78, artikel 3.

Artikel 56 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.45

Regels over doorvoer.

RL 97/78, artikel 11.

Artikel 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.45a

Eisen aan vervoer na wederinvoer.

RL 97/78, artikel 15, derde lid.

Artikel 77, eerste lid, onder h, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.46, eerste lid

Verplichting tot afgifte certificaat.

RL 97/78, artikel 5, eerste lid.

Artikel 56, derde lid, onder b, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.46, tweede lid

Verplichting tot afgifte gewaarmerkt afschrift.

RL 97/78, artikel 7, vierde lid.

Artikel 50, tweede lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.46, derde lid

Regels bij splitsing partijen.

RL 97/78, artikel 5, derde lid.

Artikel 50, tweede lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.47

Doorvoer, tussenlanding vliegtuig of schip.

RL 97/78, artikel 11, eerste lid, onder a, tweede alinea.

Artikel 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.48

Geen communautaire beperkingen ten aanzien van invoer.

RL 97/78, artikel 4, vierde lid, onder b, onder i.

Artikel 57, tweede lid, onder b, OCR.

Vervallen.

In de materiële diergezondheidsrichtlijnen en -regelingen is eveneens voorzien in deze eis (artikelen 3.13, derde lid, 4.8, derde lid, 5.8, derde lid, 6.7, vierde lid, 7.7, derde lid, 8.5, tweede lid, van de Regeling handel levende dieren en levende dierlijke producten).

2.49, eerste, tweede en derde lid

Eis dat partij vergezeld gaat van certificaat.

RL 97/78, artikelen 5 en 7.

Artikel 50 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.49, vierde lid

Eis vervoer in douane-entrepot aan producten die niet voldoen aan Europese eisen.

RL 97/78, artikel 12, achtste lid, tweede alinea.

Artikel 66 -72 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.49, vijfde lid

Eis certificaat bij wederinvoer.

RL 97/78, artikel 15, eerste lid, onder a, onder i.

Artikelen 50, 77, eerste lid, onder h, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.50

Verplichting tot melding inslaan of uitslaan douane-entrepot aan NVWA.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Regels over meldingen zijn opgenomen in de Regeling NVWA-tarieven.

2.50a,

2.50b, 2.50c,

2.50d

Eis registratie of erkenning douane-entrepot.

RL 97/78, artikel 12.

Artikel 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.50e

Voorwaarden uitslag van partijen die niet aan Europese regels voldoen.

RL 97/78, artikel 12, achtste lid.

Artikel 66 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.50f

Verplichting betalen kosten inslag, uitslag, opslag.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 80 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

2.51

Bestuurlijke maatregelen bij niet-naleving.

RL 97/78, artikel 17.

Artikelen 65-71 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Afdeling 7.1. Buiten Nederland brengen van dieren of levende producten naar een staat, niet zijnde een lidstaat, die partij is bij het EER-verdrag

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.52, 2.53

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

In artikel 2.53, aanhef, is nu opgenomen dat het onderzoek plaatsvindt overeenkomstig de OCR.

2.54

Geen verbod van toepassing om dieren of producten naar staat van bestemming te brengen uit Nederland.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Gaat om materiële bepaling.

2.55

Plicht om partij onmiddellijk via kortste weg naar het transportmiddel te brengen en zo spoedig mogelijk rechtstreeks buiten Nederland te brengen.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden. Zie artikel 2.15.

Afdeling 7.2. In Nederland brengen van dieren of levende producten uit een staat, niet zijnde een lidstaat, die partij is bij het EER-verdrag

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.56, eerste lid

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

2.56, tweede lid

Uitzondering op controles als dieren zijn verzonden uit een derde land en bestemd zijn voor een derde land of een EER-staat, niet zijnde een lidstaat, bij vervoer per schip of vliegtuig.

RL 91/496, artikel 4, derde lid.

Artikel 51, eerste lid, onder c, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 91/496 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder c, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

2.57

Systeembepaling. Voorschriften voor handelsverkeer met derde landen van overeenkomstige toepassing.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Opnieuw geredigeerd. Verwijzingen naar voorschriften die zijn vervallen, zijn geschrapt.

Het eerste onderdeel (oud) is opgenomen in een nieuw tweede lid.

2.58

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

2.59

Systeembepaling, verwezen naar regels handel derde landen.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Opnieuw geredigeerd. Verwijzingen naar voorschriften die zijn vervallen, zijn geschrapt.

Het eerste onderdeel (oud) is opgenomen in een nieuw tweede lid

2.59a

Uitzondering op verbod als partij voldoet aan voorschriften land van bestemming.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Gaat om materiële bepaling.

Afdeling 8. Overige bepalingen

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

2.60

Eisen aan melding voor onderzoek door NVWA.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Artikelen 26 en 27 van de Regeling NVWA-tarieven voorzien hierin.

2.60a

Aanwijzing Minister LNV als bevoegde autoriteit in artikel 7 van verordening 282/2004.

RL 91/496, artikel 7.

Artikel 56 OCR.

Vervallen.

Volgt uit artikel 3 Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid.

2.61

Eisen aan melding voor onderzoek door NVWA.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Artikelen 26 en 27 van de Regeling NVWA-tarieven voorzien hierin.

2.62

Registratie handelaren. Bestuurlijke maatregelen bij overtreding regels door handelaar.

RL 90/425, artikel 12.

Artikelen 10, tweede lid, 15, vijfde lid en 138, OCR.

Vervallen.

Zie artikel 2.12.

2.63

Erkenning verzamelcentra.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Gaat om materiële bepaling.

2.64

Toelating slachthuizen.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Gaat om materiële bepaling.

Tabel 2. Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten

Artikel

Inhoud

Beschrijving

1.1.1, eerste lid, onder a

Definitie ‘Richtlijn 89/662/EEG’.

Vervallen.

Deze richtlijn wordt vervangen door de OCR. Verwijzingen naar deze richtlijn in de regeling zijn vervallen. Een definitie is daarom niet meer nodig.

1.1.1, eerste lid, onder b

Definitie ‘Richtlijn 90/425/EEG’.

Vervallen.

Deze richtlijn wordt vervangen door de OCR. Verwijzingen naar deze richtlijn in de regeling zijn vervallen. Een definitie is daarom niet meer nodig.

1.1.1, eerste lid, onder j

Definitie ‘verordening (EG) nr. 882/2004’.

Vervallen.

Deze verordening wordt vervangen door de OCR. Verwijzingen naar deze verordening in de regeling zijn vervallen. Een definitie is daarom niet meer nodig.

1.1.1, eerste lid, onder m, nieuw

Definitie ‘verordening 2017/625’.

Nieuw.

1.1.1, eerste lid, onder n, o, p, nieuw

Definities ‘uitvoeringsverordening 2019/2013’, ‘gedelegeerde verordening 2019/1602’, ‘gedelegeerde verordening 2019/1666’.

Nieuw.

1.1.1, tweede lid

Beschrijving grondslag regeling.

Nieuw.

De nieuwe regels ter uitvoering van de OCR zijn gebaseerd op artikelen 4 en 5 van het Besluit uitvoering verordening officiële controles diergezondheid. Dit wordt hiermee tot uitdrukking gebracht.

1.2.1, derde lid

Definitie ‘officiële dierenarts’

Vervallen.

Uit artikel 3, onderdeel 32, van de OCR volgt dat deze door de bevoegde autoriteit wordt aangewezen. Dat gebeurt in de praktijk door de NVWA, die gemandateerd is om besluiten tot aanwijzing te nemen.

Hoofdstuk 3.1. Intracommunautair

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

3.1.1

Systeembepaling.

Nee.

Vervallen.

3.1.2

Registratie handelaar.

RL 89/662, artikel 5, derde lid.

Artikel 15, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

3.1.3

Eis dat elke partij maar één bestemming heeft.

RL 89/662, artikel 3, tweede lid.

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

3.1.4

Eis dat bij bestemming derde land vervoer onder douanetoezicht plaatsvindt.

RL 89/662, artikel 3, tweede lid, tweede alinea.

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

3.1.5

Eis dat er geen Europees verbod geldt om producten binnen of buiten Nederland te brengen.

RL 89/662, artikel 9.

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

3.1.6

Er is voldaan aan communautaire uitvoeringsmaatregelen.

RL 89/662, artikel 16.

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

Hoofdstuk 3.2. In Nederland brengen van producten uit derde landen

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

3.2.1.1

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Dit vanwege artikel 149 OCR, op grond waarvan een aantal bepalingen van richtlijn 97/78 vooralsnog van toepassing blijven.

3.2.1.2

Uitzondering op controles.

RL 97/78, artikel 16.

V 882/2004, artikel 25.

Artikel 48 OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 48 OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

3.2.2.1

Eis binnenkomst via grensinspectiepost.

RL 97/78, artikelen 3, tweede en vijfde lid, 4 en 9

Artikelen 47, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

3.2.2.2

Eis voorafgaande melding bij NVWA.

RL 97/78, artikel 3, derde en vijfde lid, 9, eerste lid, onder a.

Artikelen 56, eerste en derde lid, onder a, 58, onder a, en b, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 58, onder a, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

3.2.2.3

Eis tot overleggen certificaat of document aan de keuringsdierenarts bij grensinspectiepost.

RL 97/78, artikel 3, derde lid.

Artikel 50, eerste lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

3.2.2.4

Eis tot aanbieden ter controle van partij.

RL 97/78, artikel 3, derde lid.

Artikel 47, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

De grensinspectieposten zullen bij separaat besluit van de Minister van LNV worden aangewezen.

3.2.2.5

Eisen aan overladen.

RL 97/78, artikel 9.

Artikel 51, eerste lid, onder b en c, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder b en c, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

3.2.2.6

Afgifte certificaat.

RL 97/78, artikel 5.

Artikelen 56, derde lid, onder b, 57.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

3.2.3.1

Regels doorvoer.

RL 97/78, artikel 11, derde lid.

Artikel 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

3.2.3.2

Eisen aan vervoer na wederinvoer.

RL 97/78, artikel 15, derde lid.

Artikel 77, eerste lid, onder h, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

3.2.4.1

Regels douane-entrepot.

RL 97/78, artikel 12.

Artikelen 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

3.2.4.2

Regels producten die niet voldoen aan communautaire regels.

RL 97/78, artikel 12, achtste lid.

Artikel 66 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

3.2.4.3.

Regels producten die niet voldoen aan communautaire regels.

RL 97/78, artikel 12, achtste lid.

Artikel 66 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

3.2.4.4

Regels over proviand zeevervoermiddelen.

RL 97/78, artikel 13.

Artikel 77, eerste lid, onder c, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Tabel 3. Regeling aquacultuur

Artikel

Inhoud

Beschrijving

1.1.1, onder a

Definitie ‘richtlijn nr. 89/662/EEG’.

Vervallen.

Deze richtlijn wordt vervangen door de OCR. Verwijzingen naar deze richtlijn in de regeling zijn vervallen. Een definitie is daarom niet meer nodig.

1.1.1, onder b

Definitie ‘richtlijn nr. 90/425/EEG’.

Vervallen.

Deze richtlijn wordt vervangen door de OCR. Verwijzingen naar deze richtlijn in de regeling zijn vervallen. Een definitie is daarom niet meer nodig.

1.1.1, onder c

Definitie ‘richtlijn nr. 91/496/EEG’.

Vervallen.

Deze richtlijn wordt vervangen door de OCR. Verwijzingen naar deze richtlijn in de regeling zijn vervallen. Een definitie is daarom niet meer nodig.

1.1.1, onder j

Definitie ‘verordening nr. 882/2004’.

Vervallen.

Deze verordening wordt vervangen door de OCR. Verwijzingen naar deze verordening in de regeling zijn vervallen. Een definitie is daarom niet meer nodig.

1.1.1, eerste lid, onder m, nieuw

Definitie ‘verordening 2017/625’.

Nieuw.

1.1.1, eerste lid, onder n, o, p, nieuw

Definities ‘uitvoeringsverordening 2019/2013’, ‘gedelegeerde verordening 2019/1602’, ‘gedelegeerde verordening 2019/1666’.

Nieuw.

1.1.2, onder y

Definitie ‘erkende inspectiepost’.

Gewijzigd.

1.2.1, derde lid

Definitie ‘officiële dierenarts’

Vervallen. Uit artikel 3, onderdeel 32, van de OCR volgt dat deze door de bevoegde autoriteit wordt aangewezen. Dat gebeurt in de praktijk door de NVWA, die gemandateerd is om besluiten tot aanwijzing te nemen.

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

1.3.4

Bevoegdheid Minister LNV tot het treffen van bestuurlijke maatregelen bij overtredingen.

Verordening 882/2004, artikel 54.

Artikelen 65-71 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

5.1.1, tweede lid, onder c

Uitzondering op het verbod op het binnenbrengen van aquacultuurdieren en producten daarvan vanuit derde landen als er is voldaan aan quarantainemaatregelen op grond van controlerichtlijn.

RL 91/496, artikel 10, derde en vierde lid.

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

Artikel 66, eerste en tweede lid, OCR hebben betrekking op situatie dat de binnenkomst van dieren of goederen worden geweigerd, en in afwachting van een verder besluit in quarantaine worden geplaatst.

Paragraaf 6.1. Algemeen in- en doorvoer aquacultuurdieren

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

6.1.1

Definitie.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

6.1.2

Systeembepaling. Algemeen verbod ter ondersteuning controlerichtlijn.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

Paragraaf 6.2. In- en doorvoer van aquacultuurdieren uit lidstaten

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

6.2.1

Uitzondering verbod.

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Wijziging: verduidelijkt dat voldaan moet zijn aan de OCR.

Verwijzingen naar vervallen bepalingen zijn geschrapt.

6.2.2, eerste en tweede lid

Eisen herkomst dieren

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder e.

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

6.2.2, derde en vierde lid

Eisen certificaat of document.

RL 90/425, artikel 3, onder d

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

6.2.3, eerste lid

Plicht tot aanmelden partijen bij NVWA.

RL 90/425, artikel 5, tweede lid, onder a, eerste alinea.

Artikel 9, zevende lid, OCR.

Vervallen.

De artikelen 26 en 27 van de Regeling NVWA-tarieven voorzien in nadere verplichtingen ten aanzien van de melding. Dat betekent dat de regels over het tijdstip in artikel 6.2.3, eerste lid, niet nodig zijn en dus zijn vervallen.

6.2.3, tweede en derde lid

Plicht tot opvolgen instructies, aanbieden documenten en bewaren ervan.

RL 90/425, artikel 5, tweede lid, onder b.

Artikel 50, eerste lid, 56, eerste en derde lid, onder a, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

6.2.4

Regels over opvolgen instructies ook van toepassing op vervoerders.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 15 OCR.

Vervallen.

OCR heeft betrekking op exploitanten: dat is eenieder die is onderworpen aan een verplichting op grond van Europese regelgeving.

6.2.5

Plicht inschrijving handelaar in register.

RL 90/425, artikel 12

Artikel 15, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

6.2.6

Eis dat er geen Europees verbod geldt op dieren of producten buiten Nederland te brengen.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder e, onder 1, ii, iii en iv.

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

6.2.7

Regels ingeval de bestemming een derde land is.

RL 90/425, artikel 3, eerste lid, onder g.

Nee.

Behouden.

De OCR regelt niets over de plaats waar levende dieren en levende dierlijke producten de EU verlaten.

Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren.

Wijziging: verwijzingen naar vervallen bepalingen zijn geschrapt.

6.2.8

Bestuurlijke maatregelen bij niet-naleving.

RL 90/425, artikel 8.

Artikel 138 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Paragraaf 6.3. In- en doorvoer van aquacultuurdieren uit derde landen

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

6.3.1, eerste lid

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

6.3.1, tweede lid

Uitzondering op controles bij doorvoer als dieren zijn verzonden uit een derde land en bestemd zijn voor een derde land, bij vervoer per schip of vliegtuig.

RL 91/496, artikel 4, derde lid.

Artikel 51, eerste lid, onder c, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 91/496 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder c, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

Wijziging: verduidelijkt dat voldaan moet zijn aan de OCR.

Verwijzingen naar vervallen bepalingen zijn geschrapt.

6.3.1, derde lid

Uitzondering op doorvoerverbod als dieren afkomstig is van een derde land dat is vermeld op een communautaire lijst.

Materiële bepaling.

Nee.

Behouden.

Materiële bepaling.

Wijziging: verduidelijkt dat voldaan moet zijn aan de OCR.

Verwijzingen naar vervallen bepalingen zijn geschrapt.

6.3.2, eerste tot en met vierde lid

Eisen aan aanvoer.

RL 91/496, artikel 3, eerste lid, onder a, en 4, eerste lid.

Artikelen 47, vijfde lid, 56, eerste en derde lid, onder a, 58, onder b, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

De grensinspectieposten zullen bij separaat besluit van de Minister van LNV worden aangewezen.

6.3.2, vijfde lid

Eis dat is voldaan aan materiële richtlijn.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Volgt uit materiële regels.

6.3.2, zesde lid

Regels over partijen uit Nieuw-Zeeland.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

6.3.3

Regels over elektronische melding.

RL 91/496, artikel 7.

Artikel 56 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

6.3.4

Plicht tot medewerking aan instructies ambtenaar.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 15 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

6.3.5

Plicht inschrijving handelaar in register.

RL 90/425, artikel 12

Artikel 15, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

6.3.6

Regels over doorvoer.

RL 91/496, artikel 9.

Artikel 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 91/496 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

6.3.7, eerste lid

Eis dat er geen communautaire beperkingen aan invoer gelden.

RL 91/496, artikel 5, onder a, b en c.

Artikel 66, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

6.3.7, tweede lid

Eis dat verbod op gebruik groeibevorderaars niet is overtreden.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Verbod geldt op grond van materiële regelgeving.

6.3.8

Eis van gemeenschappelijk veterinair document.

RL 91/496, artikel 3, tweede lid.

Artikel 56, derde lid, onder b, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

6.3.9, eerste en tweede lid

Eis dat partij vergezeld gaat van documenten.

RL 91/496, artikel 7, eerste lid.

Artikelen 50 en 56 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

6.3.9, derde lid

Eis documenten geldt ook voor doorvoer naar derde landen.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Over de uitvoer naar derde landen gelden geen Europese regels. Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren.

Gewijzigd vanwege het vervallen van het eerste lid, waarnaar in het oorspronkelijke artikellid werd verwezen.

6.3.10

Bestuurlijke maatregelen bij niet-naleving of risico’s.

RL 91/496, artikel 12.

Artikelen 65-71 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Paragraaf 7.1 Algemeen in- en doorvoer producten aquacultuurdieren

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

7.1.1

Definitie.

Systeembepaling.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

7.1.2

Algemeen verbod ter ondersteuning controlerichtlijn.

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

Paragraaf 7.2. In- en doorvoer van producten van aquacultuurdieren uit lidstaten

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

7.2.1

Uitzondering verbod.

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

Wijziging: verduidelijkt dat voldaan moet zijn aan de OCR.

7.2.2, eerste lid

Eisen certificaat of document.

RL 97/78, artikel 7, eerste lid.

Artikel 50, eerste lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

7.2.2, tweede lid

Afgifte gewaarmerkt afschrift veterinair certificaat. RL 97/78, artikel 7, vierde lid.

Eis gemeenschappelijk veterinair certificaat.

RL 97/78, artikel 5.

Artikelen 56 en 58 OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 58, onder a, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

7.2.2, derde – zesde lid

Doorvoer naar derde land.

RL 97/78, artikelen 11, 12

Artikelen 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 58, onder a, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

De in het vierde lid opgenomen verwijzingen naar bepalingen van paragraaf 6.2 vervallen. Dat brengt mee dat ook het vierde lid zelf vervalt.

7.2.3

Bestuurlijke maatregelen bij niet-naleving.

RL 97/78 artikel 17

Artikelen 66-72, 138 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

7.2.4

Eis inschrijving register.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikelen 10, tweede lid, 15, vijfde lid en 138, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Paragraaf 7.3. In- en doorvoer van producten van aquacultuurdieren uit derde landen

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

7.3.1

Algemeen

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

Wijziging: verduidelijkt dat voldaan moet zijn aan de OCR.

7.3.2, eerste tot en met vierde lid

Eisen aan aanvoer.

RL 97/78, artikel 3

Artikelen 47, vijfde lid, 56, eerste en derde lid, onder a, 58, onder b, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

De grensinspectieposten zullen bij separaat besluit van de Minister van LNV worden aangewezen.

7.3.2, vijfde lid

Eisen aan doorvoer.

RL 97/78, artikelen 11 en 12.

Artikelen 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

7.3.2, zesde lid

Eisen documentcontrole.

RL 97/78, artikel 4, derde lid.

Artikel 52 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

7.3.2, zevende en achtste lid

Regels over handel dierlijke producten (overladen partij, wederinvoer, douane-entrepot) van overeenkomstige toepassing.

Artikel 51, eerste lid, onder b, c en d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder b, c en d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

De verwijzingen naar andere bepalingen in de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten zijn vervallen. In de plaats daarvan geldt de OCR rechtstreeks.

7.3.2, negende lid

Regels over partijen uit Nieuw-Zeeland.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

7.3.3

Regels over elektronische melding.

RL 97/78, artikel 3.

Artikel 56 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

7.3.4

Regels over doorvoer naar derde land via een vliegtuig of schip.

RL 97/78, artikel 11

Artikel 51, eerste lid, onder d, OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 51, eerste lid, onder d, OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

7.3.5

Verplichting meewerking aan instructies ambtenaar en plicht inschrijving importeur.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 15 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

7.3.6

Regels over wederuitvoer.

RL 97/78, artikel 15.

Artikel 77 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

7.3.7, eerste en derde lid, lid

Eis dat er geen communautaire beperkingen aan invoer gelden.

RL 97/78, artikel 22.

Artikel 66, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

7.3.7, tweede lid

Eis dat verbod op gebruik groeibevorderaars niet is overtreden.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Verbod geldt op grond van materiële regelgeving.

7.3.8

Uitzondering op controles.

RL 97/78, artikel 16.

V 136/2004, artikel 25.

Artikelen 48 en 77 OCR.

Behouden.

Op grond van artikel 149, eerste lid, OCR blijven de bepalingen van RL 97/78 die van toepassing zijn op aangelegenheden als bedoeld in artikel 48 OCR, van toepassing tot uiterlijk 14 december 2022.

7.3.9

Bestuurlijke maatregelen bij niet-naleving of risico’s.

RL 97/78, artikel 17.

Artikelen 65-71 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Paragraaf 8.1. Algemeen uitvoer van aquacultuurdieren en producten

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

8.1.1

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

Paragraaf 8.2. Uitvoer aquacultuurdieren

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

8.2.1

Uitvoer naar een lidstaat.

Systeembepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

8.2.2, eerste lid

Uitzondering op verbod uitvoer naar lidstaat als is voldaan aan controlerichtlijn en materiële richtlijn.

RL 90/425, artikel 3, tweede lid.

Nee.

Vervallen.

Wordt niet gecontinueerd in OCR.

8.2.2, tweede lid

Uitzondering op verbod uitvoer naar lidstaat als is voldaan aan en materiële richtlijn.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Materiële regelgeving.

8.2.3

Uitvoer naar een derde land via een lidstaat.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Over de uitvoer naar derde landen gelden geen Europese regels. Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren.

8.2.4

Eis inschrijving register.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 15, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Paragraaf 8.3. Uitvoer producten aquacultuurdieren

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

8.3.1, eerste lid

Uitvoer naar een lidstaat. Materiële bepaling.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Materiële bepaling.

8.3.1, tweede lid

Uitvoer naar een derde land.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Over de uitvoer naar derde landen gelden geen Europese regels. Het is wenselijk dat hiervoor wel regels blijven gelden om met het oog op controle de handelsstroom te kanaliseren

8.3.2

Eis inschrijving register.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 15, vijfde lid, OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Titel 9. Administratief

Artikel

Implementatie oude controlerichtlijn

OCR

Conclusie

9.1.1

Eisen aan afgifte documenten.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Behouden.

Systeembepaling.

De afgifte van documenten als bedoeld in de titels 6, 7 en 8 geschiedt op grond van de OCR.

9.1.3

Meewerkingsplicht controles.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Artikel 15 OCR.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

9.1.4

Eis register.

Geen implementatie controlerichtlijn.

Nee.

Vervallen.

Volgt uit OCR.

Tabel 4. Regeling diergeneesmiddelen

Artikel

Implementatie oude richtlijn

OCR

Conclusie

1.1

Definitiebepaling ‘officieel toezicht’.

Artikel 17 richtlijn96/23.

Artikelen 19, tweede lid, onder c, en 138 OCR.

Vervallen.

Hoofdstuk 8, paragraaf 3

Opschrift paragraaf verwijzing naar artikel 3 richtlijn 96/23.

Artikelen 9, eerste en tweede lid, 19, 109, eerste lid en 112 OCR.

Vervallen.

8.9

Verantwoordelijkheid eigenaar van een inrichting voor de eerste verwerking. Artikel 9, onderdeel A, richtlijn 96/23.

Nee.

Vervallen.

8.10

Kwaliteitscontrole betrokken partners in de veehouderijsector.

Artikel 9 richtlijn 96/23.

Nee.

De bepaling is aangepast, zie paragraaf 3.3 van de toelichting.

8.11

Bestuurlijke maatregelen bij niet-naleving.

Artikel 17 richtlijn 96/23.

Artikelen 138 jo 19, tweede lid, onder c, OCR.

Vervallen.

8.12

Bestuurlijke maatregel bij niet-naleving.

Artikel 17 richtlijn 96/23.

Artikelen 138 jo 19, tweede lid, onder c, OCR.

Vervallen.

8.13

Maatregelen gedurende onderzoek niet-naleving.

Artikel 13, onderdeel c, en artikel 18 richtlijn 96/23.

Artikelen 19, tweede lid, onder c 137 en 138 OCR.

Vervallen.

8.14

Retributiegrondslag.

-

Artikel 79, tweede lid, onder c, OCR.

Vervallen.

8.15

Bestuurlijke maatregel bij niet-naleving.

Artikel 13, onderdeel c, richtlijn 96/23.

Artikelen 19, tweede lid, onder c, 137 en 138 OCR.

Vervallen.

8.16

Retributiegrondslag.

-

Artikel 138, vierde lid, OCR.

Vervallen.

8.17

Retributiegrondslag.

Artikel 19 richtlijn 96/23.

Artikel 138, vierde lid, OCR.

Vervallen.

8.18

Retributiegrondslag.

Artikel 15, tweede lid, richtlijn 96/23.

Artikel 35, derde lid, OCR.

Vervallen.

Tabel 5. Regeling dierlijke producten

Artikel

Uitvoering oude verordening

OCR

Conclusie

2.3

Aanwijzing officiële dierenarts.

Artikel 3, onder 32, OCR jo. artikel 6.3, tweede lid, Wet dieren jo. artikel 3 Besluit uitvoering verordening officiële controles.

Vervallen.

2.4, eerste lid, onder f

Strafbaarstelling

Artikel 6ter verordening 2074/2005.

Artikelen 18 t/m 22 verordening 2019/627.

Vervallen.

2.6, onderdeel c, vrijstelling personeel slachthuis

Personeel slachthuis pluimvee en lagomorfen mag bijstand verlenen aan officiële controles

Artikel 5, zesde lid, onderdeel a, verordening 854/2004.

Artikel 18, derde lid, OCR.

De verwijzing is aangepast.

Tabel 6. Regeling diervoeders 2012

Artikel

Implementatie oude richtlijn/uitvoering oude Vo

OCR

Conclusie

2, onderdeel c

Definitie ‘richtlijn nr. 96/23/EG’.

Nee.

Vervallen.

29, onderdeel g

Systeembepaling, van belang voor materiële regelgeving.

Verwijzing naar verordening 882/2004.

Verordening 2017/625.

Verwijzing is aangepast.

Artikel 31, eerste en tweede lid

Eis invoer via inspectiepost.

Artikel 3, tweede, richtlijn 97/78.

Artikelen 43 en 49 OCR.

Vervallen.

Verordening 91/2013 is niet meer van kracht.

Diervoeders zijn op producten van dierlijke oorsprong of producten van plantaardige oorsprong. Op grond van artikel 47 OCR zullen die producten via een grenscontrolepost de Unie binnen gebracht mogen worden.

De grensinspectieposten zullen bij separaat besluit worden aangewezen.

Artikel 31, derde lid

Eis beschikbaar stellen documenten.

Artikel 15, eerste of vijfde lid, verordening 882/2004 en artikel 6 verordening 669/2009.

Artikelen 15, eerste tot en met derde lid, 44, eerste lid, 47, eerste lid, onder b en c, OCR.

Vervallen.

Artikel 31, vierde lid

Strafbaarstelling van artikelen 18, tweede volzin, 19, 20 en 21 verordening 882/2004.

Artikelen 7, 65, eerste, tweede en derde lid, 66, eerste, vijfde en zesde lid, artikel 67, 69, 71, 72, eerste lid, OCR.

Vervallen.

Strafbaarstelling in de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

32, eerste lid

Eis uitgebreide officiële controle.

Artikel 15, vijfde lid, verordening 882/2004.

Artikelen 47, tweede lid, onder b, jo 19, derde lid, OCR.

Vervallen.

32, tweede lid

Eis in kennis stellen aanvoer.

-

Artikel 47, vijfde lid, OCR

Vervallen.

strafbaarstelling in de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

32, derde lid

Strafbaarstelling van artikelen 10, 11 en 12 verordening 669/2009.

Voor de artikelen 10 en 12: artikelen 55 en 50, derde lid, OCR.

Artikel 11 komt niet terug in de OCR.

Vervallen.

Strafbaarstelling in de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren.

33

Kennisgeving en strafbaarstelling.

Nee.

Vervallen.

Verordening 91/2013 is niet meer van kracht.

34, eerste lid

Aantekening document na afronding officiële controles.

-

artikelen 55, 56 en 57 OCR en artikel 1 verordening 2019/1013.

Vervallen.

34, tweede lid

Eisen aan document.

Implementatie van artikel 9, eerste lid, richtlijn 95/53 en artikel 1 richtlijn 98/68.

Artikel 4 verordening 2019/628.

Vervallen.

34, derde lid

Splitsing van partij producten.

Artikel 12 verordening 669/2009.

Artikel 50, derde lid, OCR.

Vervallen.

56, eerste lid, aanhef en tweede lid

Te gebruiken bemonsterings- en analysemethoden.

Artikel 11, eerste lid, verordening 882/2004.

Artikel 34, eerste en tweede lid, OCR.

Aanpassen in methode als bedoeld in artikel 34, tweede lid, onder b, OCR

62, aanhef

Verstrekken van inlichtingen.

Artikel 10, vierde alinea, richtlijn 96/23.

Artikel 15, derde lid, OCR.

Vervallen.

63

Verstrekken van inlichtingen.

Artikel 10, vierde alinea, richtlijn 96/23.

Artikel 15, derde lid, OCR.

Vervallen.

Tabel 7. Regeling houders van dieren

Artikel

Implementatie oude richtlijn/uitvoering oude Vo

OCR

Conclusie

4.6

Aanwijzing officiële dierenarts

Artikel 3, onder 32, OCR jo. artikel 6.3, tweede lid, Wet dieren jo. artikel 3 Besluit uitvoering verordening officiële controles.

Vervallen.


X Noot
1

Verordening 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen (verordening officiële controles) (PbEU L 95).

X Noot
1

Op 2 april 2021 wordt de nieuwe Europese diergezondheidsverordening van toepassing (verordening 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en trot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (‘diergezondheidswetgeving)’, PbEU L 84). Deze verordening vervangt de materiële veterinaire richtlijnen. Vanaf dat moment zullen de materiële regels over diergezondheid worden uitgevoerd op grond van de Wet dieren in plaats van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Dat brengt mee dat ook de OCR alsdan op het vlak van de diergezondheid zal worden uitgevoerd op grond van de Wet dieren.

X Noot
1

Over dieren en levende dierlijke producten: richtlijn 64/432 over de intracommunautaire handel van runderen en varkens, richtlijn 2004/68 over de invoer vanuit een derde land van hoefdieren, richtlijn 2009/156 over de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van paarden, richtlijn 2009/158, over voor de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van pluimvee en broedeieren, richtlijn 91/68 over de intracommunautaire handel van schapen en geiten, richtlijn 2006/88 over de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van aquacultuurdieren, richtlijn 88/407 over de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van sperma van runderen, richtlijn 90/429 over de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van sperma van varkens, richtlijn 89/556 over de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van embryo’s van runderen en richtlijn 92/65 over de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van overige dieren, en sperma, eicellen en embryo’s van overige dieren.

Over andere dan levende dierlijke producten: richtlijn 2002/99 voor de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van voor menselijke consumptie bestemde dierlijke producten, richtlijn 2006/88 over de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van producten van aquacultuurdieren, verordening 1069/2009 voor de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke producten, verordening 999/2001 voor de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van producten van herkauwers, en richtlijn 92/118 voor de intracommunautaire handel en de invoer uit een derde land van specifieke dierlijke producten.

X Noot
4

Op grond van de artikelen 10 en 11 is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd om bij ministeriële regeling het binnen Nederland brengen te verbieden van dieren, dierlijke producten en andere producten en voorwerpen die dragers van een smetstof kunnen zijn, en aan het binnenbrengen van dieren, producten en voorwerpen nadere regels te stellen.

Op grond van artikel 77 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het verboden om vee (herkauwende en eenhoevige dieren en varkens) of pluimvee (hoenderachtigen, eenden of ganzen) buiten Nederland te brengen, behalve waar het gaat om doorvoer. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bevoegd bij ministeriële regeling regels te stellen waaronder dit verbod niet van toepassing is.

Op grond van artikel 78 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur het buiten Nederland brengen van andere dieren dan vee en pluimvee, of van dierlijke producten worden verboden en aan nadere regels worden onderworpen, behalve waar het gaat om doorvoer. In het Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong is ter uitvoering hiervan voorzien in een bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het buiten Nederland brengen te verbieden van gewervelde of ongewervelde dieren (anders dan vee), van vogels (anders dan pluimvee), van aquacultuurdieren en van dierlijke producten.

Naar boven