Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2019, 61257Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Herziening Bestemmingsplan Someren-Heide Zuid

Logo Someren

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 10 oktober 2019 het bestemmingsplan “Herziening Bestemmingsplan Someren-Heide Zuid” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019005-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Herziening Bestemmingsplan Someren-Heide Zuid” voorziet in een actueel ruimtelijk-juridisch kader voor de woningbouwlocatie Someren-Heide Zuid. Dit betreft de locatie aan de Eggedreef. Het bestemmingsplan biedt in de bestemming ‘Wonen 1’ een conserverende regeling voor de bestaande en vergunde woningen. De bestemming ‘Wonen-2’ is een ontwikkelingsgerichte bestemming die een herverkaveling in de zuidwesthoek van het plan mogelijk maakt en het ruimtelijke-juridisch kader biedt aan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project dat in voorbereiding is. Voor een adequate ontsluiting van dit project wordt nieuwe infrastructuur voorzien. Deze kent de bestemming ‘verkeer’. Binnen de bestemming ‘groen’ is ruimte voor waterberging.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 8 november 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 9 november 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019005-VS01.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

- een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.