Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaastrichtStaatscourant 2019, 61201VerkeersbesluitenVerkeersmaatregel Dokter Nevenstraat

Logo Maastricht

Ruimte / Mobiliteit / 2019-32241

Burgemeester en Wethouders van Maastricht

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende, dat de Dokter Nevenstraat een gebiedsontsluitingsweg is;

dat met de aanleg van de Groene Loper het fietsverkeer vanaf de Akersteenweg niet meer rechtstreeks naar de John F. Kennedysingel kan fietsen;

dat fietsers vanuit Heer en Cadier en Keer naar Centrum-Zuid lange tijd moesten omfietsen vanwege de aanleg van de Groene Loper;

dat nu met de realisatie van de Groene Loper het fietsverkeer vanaf de Akersteenweg in Heer, via de Dokter Nevenstraat, de verlengde Dokter Nevenstraat, over de Groene Loper en het Winterbed naar de John F. Kennedysingel kan fietsen;

dat het daarom gewenst is om maatregelen te nemen om de route langs de Akersteenweg naar de Groene Loper en Kennedybrug in twee richtingen berijdbaar te maken voor fietsers;

dat het vrijliggende verplichte fiets/bromfietspad tussen de Mockstraat en de Dokter Nevenstraat geschikt wordt gemaakt voor tweerichtingsverkeer;

dat fietsers/bromfietsers op de vrijliggende verplichte fiets/bromfietspaden van de Dokter Nevenstraat voorrang dienen te verlenen aan het verkeer op de kruisende wegen;

dat er aan de noord- en zuidzijde van de Dokter Nevenstraat fietsstroken zijn gerealiseerd;

dat er een fietsopstelstrook, ingeleid door een doorgetrokken streep en een doorgetrokken streep ter afscheiding van de fietsstrook worden gerealiseerd op de Dokter Nevenstraat op het kruispunt met de Sibemaweg;

dat de fietsopstelstrook het voor fietsers gemakkelijker maakt om linksaf te slaan en zo via een andere route in de richting van de John F. Kennedybrug te kunnen reizen;

dat deze maatregelen worden genomen om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen en het in stand houden van de weg alsook de bruikbaarheid daarvan te waarborgen;

dat plaatsing van de in dit besluit genoemde verkeerstekens geschiedt zoals weergegeven in de tekening;

dat betreffende straat in beheer en onderhoud is bij de gemeente Maastricht;

dat te nemen verkeersmaatregelen besproken zijn met de Districtchef van politiedistrict Maastricht;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het “Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer” en paragraaf 4 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  door het plaatsen van de borden B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en bijkomende haaientanden aan te geven dat fietsers op het vrijliggende fiets/bromfietspad voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de kruisende wegen;

 • 2.

  door het plaatsen van bord G12a van Bijlage I van het RVV 1990 het vrijliggende pad ten zuiden van de Dokter Nevenstraat, richting de Mockstraat, aan te duiden als verplicht fiets/bromfietspad;

 • 3.

  door het aanbrengen van een doorgetrokken streep, als bedoeld artikel 76 van het RVV 1990, vanaf het kruispunt Dokter Nevenstraat – Sibemaweg, tot ca. 20 m op de Dokter Nevenstraat aan te brengen als afscheiding van de fietsopstelstrook;

 • 4.

  door het aanbrengen van een fietsstrook met fietsafbeelding over de gehele breedte van de weghelft bij de aansluiting van de Dokter Nevenstraat met de Sibemastraat, dit deel aan te wijzen als fietsopstelstrook waarbij andere weggebruikers dan fietsers zich achter de strook dienen op te stellen;

 • 5.

  door het in stand houden van bord B6 van Bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden aan te geven dat het verkeer op de Dokter Nevenstraat voorrang dient te verlenen aan het verkeer op de Sibemaweg;

 • 6.

  door het in stand houden van het bord D5 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderbord motorvoertuigen op de Dokter Nevenstraat te gebieden de rijrichting te volgen die op het bord is aangegeven (richting de John F. Kennedybrug);

 • 7.

  door het in stand houden van het bord G12a van Bijlage I van het RVV 1990 en een onderbord te plaatsen het verbindingspad tussen de Mockstraat en de Dokter Nevenstraat aan te wijzen als verplicht fiets/bromfietspad in twee richtingen.

 

Maastricht, 7 november 2019

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Kenniseconomie,

voor deze,

Teammanager Mobiliteit,

E. Westbroek

Dit besluit is op de in de gemeente gebruikelijke wijze ter openbare kennis gebracht van 7 november 2019 tot en met 19 december 2019, waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant van 7 november 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, bij ons college een bezwaarschrift worden ingediend.

U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, kunt u dit doen via www.gemeentemaastricht.nl/bezwaar. U vindt hier een formulier waarmee u bezwaar kunt maken.

U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (zo mogelijk) uw

e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950 te 6040 AZ te Roermond.

Van de verzoekster van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Bijlage