Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2019, 61123Ruimtelijke plannenOntwerp Bestemmingsplan “Centrum Bladel 2019” en omgevingsvergunning Mariahof 14a

Logo Bladel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Centrum Bladel 2019” en op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening de omgevingsvergunning Mariahof 14a ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op een conserverend bestemmingsplan voor het centrum van Bladel waarin enkele initiatieven mee zijn genomen. Het betreft de volgende initiatieven:

Sniederslaan 20a: Dit betreft het toevoegen van een woning op de verdieping van een winkel.

Sniederslaan 59a: Dit betreft het legaliseren van een woning boven de Sniederspassage.

Mariahof 14a: Het mogelijk maken van een woning in de kapel.

Markt 22: Het mogelijk maken van maximaal 9 woningen met maximaal 125 m2 detailhandel. Daarnaast zijn op de begane grond andere commerciële functies toegestaan.

 

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

 

Daarnaast wordt de omgevingsvergunning voor de Mariahof 14a gecoördineerd voorbereid, op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening met het bestemmingsplan Centrum Bladel 2019. De omgevingsvergunning gaat over het kadastrale perceel bekend gemeente Bladel BDL01, sectie G, nummer 6052, plaatselijk bekend Mariahof 14a te Bladel.

Op deze manier wordt de voorbereiding en bekendmaking van dit ontwerpbesluit gelijk getrokken aan de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan ‘’Centrum Bladel 2019’’. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • Bouwen

  • Monument

Het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor de Mariahof 14a in Bladel is opgenomen als bijlage 6 van de toelichting van het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen van 7 november tot en met 18 december 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.BPB1066CentrumBlad-ONTW.

 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan of omgevingsvergunning kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan of omgevingsvergunning deze betrekking heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met de heer J.M.H.L. Scheres van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.