Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânStaatscourant 2019, 61057VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen provinciale weg N361

Logo Fryslân

BESLUIT van GEDEPUTEERDE STATEN van 1 november 2019, no. 01711814, afdeling Provinciale Waterstaat, tot plaatsing dan wel verwijdering van verkeerstekens krachtens de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994.

Gedeputeerde Staten van Fryslân;

Gelet op:

Artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994, waarin is bepaald dat de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

Artikel 18, lid 1, onder b, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten, voor zover zij betreffen het verkeer op wegen onder beheer van een provincie, worden genomen door Gedeputeerde Staten;

Artikel 24 van het BABW, waarin is bepaald dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van de politie;

Het bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân 2018, waarin het college van Gedeputeerde Staten de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd;

Overwegende,

Dat het traject Tytsjerk – Gytsjerk van de provinciale weg Lauwersoog – Dokkum – Swarteweisein, sinds de openstelling van de Centrale As minder wordt gebruikt als doorgaande route van Leeuwarden naar Dokkum v.v.;

Dat hierdoor maatregelen kunnen worden getroffen om dit traject af te waarderen;

Dat op dit traject nu nog een maximumsnelheid van 80 km/uur geldt;

Dat het, in verband met de afwaardering en de verkeersveiligheid, gewenst is de maximumsnelheid terug te brengen naar 60 km/uur;

Dat daarom, om dit te bewerkstelligen, de wegmarkering komt te vervallen en twee kleuren asfalt worden aangebracht;

Dat de rijloper in zwart asfalt wordt uitgevoerd en de kantstroken in wit asfalt;

Dat de weg hiermee visueel wordt versmald;

Dat daarnaast de afslag naar de Rinia van Nautaweg (zuid) wordt heringericht;

Dat ter hoogte van deze afslag een asverspringing plaatsvindt en een opvallende roodbruine kleur asfalt wordt aangelegd;

Dat de afslag tevens compacter wordt gemaakt;

Dat het, vanwege het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur en vanwege de herinrichting van de afslag, uit een oogpunt van verkeersveiligheid gewenst is de voorrang hier zodanig te regelen dat verkeer van rechts voorrang krijgt;

Dat het beheer van de weg Lauwersoog – Dokkum – Swarteweisein bij de provincie Fryslân berust;

Dat op grond van artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg met de heer M.H. Vos van de politie heeft plaatsgevonden;

Dat de politie per brief d.d. 25 september 2019, kenmerk 20190819000339, heeft laten weten in te kunnen stemmen met de maatregelen;

Gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 12 van het BABW;

BESLUITEN:

I. Door plaatsing van borden A1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de weg Lauwersoog – Dokkum – Swarteweisein, in de gemeente Tytsjerksteradiel, tussen km 71,760 en km 72,500, een maximumsnelheid in te stellen van 60 km/uur;

II.  Door verwijdering van borden B1 en B6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de weg Lauwersoog – Dokkum – Swarteweisein en op de Rinia van Nautaweg, in de gemeente Tytsjerksteradiel, ter hoogte van km 72,450, de voorrang zodanig te regelen dat voorrang moet worden verleend aan bestuurders van rechts.

Leeuwarden, 4 november 2019

Namens Gedeputeerde Staten van Fryslân,

T. Soeten,

teamleider Team Assetmanagement en ondersteuning

Mededelingen

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener.

Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op www.fryslan.nl onder “contact”, of u kunt bellen met het secretariaat van de bezwaarschriftencommissie, tel. 058 – 292 51 57.