Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 61033Verkeersbesluiten60 km zone westelijk buitengebied Voorthuizen

Logo Barneveld

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna : RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna:BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

Dat de De Kelis, Den Akker, Lankerenseweg, Appelseweg, Overhorsterweg, Bijschoterweg en de

Biezerweg zijn gelegen buiten de bebouwde kom van de gemeente Barneveld;

Dat de bovengenoemde wegen (met uitzondering van De Kelis en de Lankerenseweg) in beheer zijn bij de gemeente Barneveld;

Dat de bovengenoemde wegen zijn zoals bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de WVW 1994;

Dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld

bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

Dat De Kelis en de Lankerenseweg niet in beheer zijn bij gemeente Barneveld, maar wel openbaar toegankelijk zijn;

Dat in het kader van artikel 23 van het BABW met de eigenaren van deze wegen zijn afgestemd;

Dat de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Barneveld in het mandaat en volmachtregister van 1 juni 2017 is gemandateerd aan het afdelingshoofd Vastgoed & Infrastructuur;

Dat in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) van de gemeente Barneveld maatregelen zijn opgenomen om de bereikbaarheid en veiligheid van de wegen in de gemeente Barneveld te verbeteren;

Dat in augustus 2019 de Voortse Ring (westelijke gedeelte van de rondweg om Voorthuizen) is gerealiseerd;

Dat de Voortse Ring is ingericht met een maximumsnelheid 80 km/uur en daarmee een belangrijke ontsluitende functie heeft voor verkeer vanuit- en naar onder andere Putten en Voorthuizen;

Dat de Voortse Ring daarmee bijdraagt aan het beperken van het doorgaande verkeer door Voorthuizen en het westelijke buitengebied van Voorthuizen;

Dat gelet op de omgeving en de inrichting van de wegen het westelijk buitengebied een hoofdzakelijk verblijfskarakter heeft;

Dat in het GVVP maatregelenpakket van 2019 een maatregel is opgenomen om het westelijke buitengebied van Voorthuizen in te richten tot 60 km zone;

Dat in het kader van de realisatie van de rondweg om Voorthuizen een aantal wegen in Voorthuizen qua ligging zijn gewijzigd;

Dat het vanwege bovengenoemde ontwikkelingen wenselijk is om aansluitend op het openstellen van de Voortse Ring een 60 km zone in te stellen op de wegen in het westelijke buitengebied van Voorthuizen;

Dat in de huidige situatie de aansluitende wegen van de gemeente Nijkerk (Kruishaarseweg, Akkerweg, Schoenlapperweg) op het beoogde 60 km gebied al zijn ingericht als 60 km zone;

Dat gelet op artikel 25 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de gemeente Nijkerk betreft het uitbreiden van de 60 km zone op de aansluitende wegen die op grondgebied van de gemeente Barneveld;

Dat aanvullend op het instellen van de 60 km zone wordt voorgesteld om op het kruispunt Kruishaarseweg – Overhorsterweg de voorrangssituatie op te heffen zodat er sprake is van een gelijkwaardig kruispunt;

Dat dit aansluit bij een 60 km/uur inrichting en de voorrangsregeling op de overige wegen in het westelijk buitengebied van Voorthuizen;

Dat voorafgaand aan het publiceren van dit verkeersbesluit overleg heeft plaatsgevonden met Plaatselijk Belang Voorthuizen en dat  overige bewoners in het buitengebied van Voorthuizen door middel van een informatiebrief op de hoogte zijn gesteld over deze maatregel;

Dat het door bewoners van De Kelis wenselijk wordt gevonden om De Kelis buiten de 60 km zone te houden (conform de huidige situatie);’

Dat het gelet op bovenstaande argumenten wenselijk is om het westelijk buitengebied van Voorthuizen in te richten tot 60 km zone;

Dat de hiervoor benoemde verkeersmaatregel uitgevoerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord model A1 (begin en einde zone 60) van bijlage 1 van het RVV 1990;

Dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van de verkeersborden model A1 en A2 (begin en einde zone 60) van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;

Dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het instellen van een 60 km zone strekt tot het verzekeren van de veiligheid van de weg;

Dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie (C. van Triest), eenheid Oost Nederland;

Dat de politie een positief advies heeft afgegeven voor het nemen van dit besluit.

 

BESLUIT

 

 • 1.

  Door middel van het plaatsen van de borden model A1 en A2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een 60 km zone in te stellen op de hieronder genoemde wegen:

  • 1.

   Den Akker;

  • 2.

   Lankerenseweg;

  • 3.

   Appelseweg;

  • 4.

   Overhorsterweg;

  • 5.

   Bijschoterweg;

  • 6.

   Biezerweg.

Barneveld, 4 november 2019

burgemeester en wethouders,

namens dezen,

S.J.P. van Ee-Looijmans

hoofd afdeling Vastgoed en Infrastructuur

Bezwaarclausule:

Het verkeersbesluit ligt gedurende 6 weken, vanaf 7 november t/m 19 december 2019 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving. Belanghebbenden die het niet eens zijn met een verkeersbesluit kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB, Barneveld. U dient te vermelden tegen welk besluit u bezwaar maakt. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de rechtbank Arnhem, Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.