Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 60998VergunningenConcept omgevingsvergunning uitgebreide procedure Vestingwerken 1 G, H en I nabij Oostwalstraat 1 te Naarden (rectificatie locatie)

Logo Gooise Meren

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, voorbereid met een uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het project betreft het gebruik in afwijking van de bestemming ten behoeve van kantoren (rijksmonument) (HZ_WABO-19-0472)

Locatie Vestingwerken 1 G, H en I nabij Oostwalstraat 1 te Naarden (rectificatie locatie)

Inzage Ons college overweegt medewerking te verlenen aan bovenstaand ontwerpbesluit. De aanvraag en het ontwerpbesluit liggen met ingang van 31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u inzien bij de algemene balie in het gemeentehuis. Voor de overige stukken, zoals rapporten, deze kunt u inzien via de balie van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt zelf een afspraak inplannen via www.gooisemeren.nl.

Zienswijze Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, bereikbaar via het telefoonnummer (035) 2070 000.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.

 

Gemeente Gooisemeren, 6 november 2019