Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2019, 60962Besluiten van algemene strekking

Mededeling van de implementatie van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/69 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor alarm- en seinwapens uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2019, L 15/22)

De Minister van Justitie en Veiligheid deelt overeenkomstig aanwijzing 3.19 van de Aanwijzingen voor de regelgeving mede dat de uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/69 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor alarm- en seinwapens uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2019, L 15/22) volledig is geïmplementeerd door middel van bestaande regelgeving op de wijze als aangegeven in de transponeringstabel die als bijlage bij deze mededeling is opgenomen.

De datum met ingang waarvan de voornoemde richtlijn in de Nederlandse rechtsorde van toepassing is, is 17 januari 2020.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

BIJLAGE

Transponeringstabel Implementatie van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/69 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor alarm- en seinwapens uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2019, L 15/22)

Artikel Richtlijn (EU) 2019/69

Geïmplementeerd in

Beleidsruimte

Toelichting invulling beleidsruimte

Artikel 1 Technische specificaties

Artikelen 2 en 4 van de Wet wapens en munitie

Artikel 3 van Richtlijn 91/477/EEG

Artikel 1 van Richtlijn (EU) 2019/69 maakt een uitzondering mogelijk op de verplichting om alarm- en seinwapens als vuurwapen in de zin van Richtlijn 91/477/EEG te beschouwen en het bezit hiervan aan een vergunningplicht te onderwerpen. Richtlijn 91/477/EEG staat de lidstaten toe strengere regels te stellen voor het bezit van vuurwapens. Onder de Wet wapens en munitie zijn alle alarm- en seinwapens (ongeacht hun technische specificaties) vergunningplichtig. Van de uitzonderingsmogelijkheid van de Uitvoeringsrichtlijn wordt in Nederland geen gebruik gemaakt met toepassing van de mogelijkheid om strengere regels vast te stellen.

Artikel 2 Controle op naleving van de technische specificaties

Artikel 14 van de Wet wapens en munitie

De lidstaten zien erop toe dat voorzieningen van de soort bedoeld in artikel 1 onderworpen worden aan controles

Wapens die in de Unie worden vervaardigd of ingevoerd moeten worden gecontroleerd. Er worden in Nederland geen alarm- en seinwapens geproduceerd.

De Wet wapens en munitie stelt een consent van de Douane voor invoer in Nederland voor alle vergunningplichtige wapens verplicht.

Uit de controle hierop van de Douane blijkt steeds dat van de uitzonderingsmogelijkheden van de Uitvoeringsrichtlijn geen gebruik gemaakt wordt.

Artikel 3 Uitwisseling van informatie

Feitelijke handeling

 

Aan de Europese Commissie wordt gemeld dat in Nederland de Douane fungeert als nationaal contactpunt over de controles op invoer van alarm- en seinwapens.

Artikelen 4 en 5

Behoeven naar hun aard geen implementatie