Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 60924VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, plaatsen van 3 silo’s en 6 zeewiertanks, Altonstraat 25a, Heerhugowaard

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.1 lid 1 onder e, artikel 2.14 en artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van 3 silo’s en 6 zeewiertanks, ten behoeve van het vermeerderen en veredelen van zeewier (zijnde het oprichten van de inrichting) op het adres Altonstraat 25a in de gemeente Heerhugowaard.

De aanvraag ziet op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:

  • -

    Milieu

  • -

    Bouwen

  • -

    Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzagetermijn

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 november 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of digitaal inzien op het gemeentehuis (na 13:00 uur op afspraak).

 

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

Indien u dit schriftelijk wilt doen, dient u uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

 

Heerhugowaard, 31 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.