Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2019, 60856Vergunningen

Goedkeuring plan van aanpak afvoer radioactief afval NRG, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Kennisgeving

Kernenergiewet

Bij besluit van 4 november 2019 heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (verder: ANVS) onder voorwaarden en voor bepaalde tijd goedkeuring verleend aan het bij brief van 28 juni 2019 ingediende plan van aanpak Radioactive Waste Management Programme (verder: RWMP) en de aanvulling daarop van 22 oktober 2019 van de Nuclear Research and consultancy Group v.o.f., Westerduinweg 3 te Petten (verder: NRG).

Het plan van aanpak RWMP betreft de verwerking en de afvoer van al het radioactieve afval op de Onderzoekslocatie Petten, inclusief toekomstig afval en de toekomstige ontmanteling van faciliteiten en gebouwen. In meer detail uitgewerkt betreft het de verwerking en afvoer van de vaten radioactief afval die zijn opgeslagen in de Waste Storage Facility en deel uitmaken van het zogenoemde historische afval. NRG dient op grond van de Kernenergiewetvergunning de verwerking en afvoer van het historische afval veilig uit te voeren volgens het goedgekeurde plan van aanpak.

Het besluit is in te zien op de website van de ANVS: www.anvs.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de ANVS, o.v.v. bezwaar, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag. Dit besluit is verzonden op 4 november 2019.

Het bezwaarschrift moet van een handtekening, datum, naam en adres van de indiener zijn voorzien. De indiener dient duidelijk aan te geven waarom hij tegen dit besluit bezwaar aantekent.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de voorzieningen­rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voor­lopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.