Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2019, 60795VerkeersbesluitenProvincie Noord-Brabant, verkeersbesluit, N324 fase 2

Logo Noord-Brabant

Overwegingen ten aanzien van het besluit

De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de provinciale weg N324 (knooppunt Paalgraven - provinciegrens Gelderland) her in te richten conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig. De reconstructie is opgesplitst in drie fases. De tweede fase, waar dit besluit voor wordt genomen, betreft het gedeelte tussen de aansluiting met de provinciale weg N277 en de aansluiting met de Tolschestraat/Zandkruiersweg. De aanleiding van reconstructie is de toestand van de verharding, die is dermate slecht dat een volledige reconstructie noodzakelijk is. Daarnaast hebben de afgelopen jaren diverse ongevallen plaatsgevonden. Het aantal ongevallen is licht gedaald, echter het aantal slachtofferongevallen is gestegen. Ook is de intensiteit van de hoeveelheid verkeer de afgelopen jaren toegenomen. De hoeveelheid verkeer zal ook in de toekomst verder toenemen. Vanuit de integrale benadering van de openbare ruimte is naast de verkeerskundige problematiek ook gekeken naar de ruimtelijke inpassing (natuur en landschap). Knelpunten zijn geïnventariseerd door intensieve communicatie met bewoners en belanghebbenden door middel van bijeenkomsten met klankbordgroepen. Op basis van deze inventarisatie zijn varianten opgesteld voor het oplossen van de diverse problemen op wegvak- en kruispuntniveau. Bij deze varianten zijn de strijdigheden tussen de uitgangspunten van Duurzaam Veilig, wensen van belanghebbenden, landschap en verkeersveiligheid op parallelstructuren afgewogen en zijn hiervoor maatregelen voorgesteld. Dit is uitgewerkt in een principeplan. Hierbij is tevens als uitgangspunt gehanteerd dat agrarisch verkeer gebruik mag maken van de hoofdrijbaan en dat slechts op het meest westelijke wegvak een verbod voor agrarisch verkeer wordt ingesteld. Conform de eisen van de provincie Noord-Brabant zijn de kruispunten die gehandhaafd blijven vormgegeven als een rotonde of een turborotonde. In de kern Grave worden enkele kruispunten met verkeerslichten gehandhaafd vanwege het specifieke gebruik door doelgroepen. De snelheid wordt ter hoogte van de kern Grave gereduceerd naar 50km/u, wat betekent dat de provinciale weg N324 in Grave binnen de bebouwde kom wordt gecategoriseerd. Alle overige kruispunten, aansluitende wegen en erfaansluitingen buiten de bebouwde kom worden zoveel mogelijk gesaneerd en door middel parallelstructuren aangesloten op de resterende rotondes.

De volgende maatregelen worden getroffen:

Fase 2:

Wegvak N277-rotonde N324

Het landbouwverkeer op de provinciale weg N277 komende vanaf de provinciale weg N324 moest in het verleden na ongeveer 100 meter verplicht linksaf slaan, de Grootgaalseweg op. De rotonde N324-N277 wordt omgebouwd naar een turbo rotonde. Door de vormgeving als turbo-rotonde zijn er voor het verkeer vanuit het noorden (N277) twee opstelvakken gerealiseerd. Omdat het niet veilig is om dergelijke opstelvakken te doorkruisen is de middengeleider tussen de rijrichtingen op de provinciale weg N277 doorgetrokken. Landbouwverkeer kan, komende vanaf de rotonde, de Grootgaalseweg dus niet meer bereiken. Om het landbouwverkeer toch gelegenheid te geven richting Zeeland te gaan vanaf de provinciale weg N324 wordt het gedeelte van de provinciale weg N277 tussen de provinciale weg N324 en de rotonde met de Schaijksestraat opengesteld voor landbouwverkeer.

Wegvak N277-Rustvenseweg

Op het wegvak tussen de provinciale weg N277 en de aansluiting Rustvenseweg wordt aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan een uitvoegstrook aangelegd ten behoeve van afslaand verkeer naar het benzinestation.

Om te voorkomen dat verkeer uit de richting Grave vanaf de noordelijke rijbaan afslaat naar het tankstation, wordt de middengeleider fysiek doorgetrokken. Het verkeer met de bestemming benzinestation dient via de turborotonde om te rijden.

Kruispunt N324-Rustvenseweg

Op het kruispunt met de Rustvenseweg wordt de zuidelijke aansluiting op de provinciale weg N324 gehandhaafd. Deze vervult een belangrijke functie voor de ontsluiting van onder andere het benzinestation en van het bedrijf De Molen Banden. De noordelijke aansluiting, de Molenstraat, wordt gesaneerd. Dit betekent dat voor enkele aanwonenden omrijafstanden ontstaan. Deze zijn acceptabel. Alternatieve ontsluitingen zijn aanwezig via de Monseigneur Borretstraat naar de provinciale weg N324 of via de Schaijksestraat naar de provinciale weg N277. De bereikbaarheid van het achterliggende gebied voor landbouwverkeer verslechterd enigszins als gevolg van het opheffen van de aansluiting Molenstraat. Dit verkeer dient gebruik te maken van de route via de Monseigneur Borretstraat, de kom Reek of de provinciale weg N277, die bij dit besluit is opengesteld voor landbouwverkeer.

Om de verkeersveiligheid op dit aangepaste kruispunt te waarborgen wordt de bestaande linksafstrook vanuit de richting Grave aangepast door middel van het realiseren van een fysieke geleider. De westelijke fysieke geleider wordt hierbij gebruikt door fietsverkeer ten behoeve van een veilige gefaseerde fietsoversteek.

Wegvak Rustvenseweg-Corridorweg

Op het wegvak tussen de aansluiting Rustvenseweg en de rotonde Corridorweg worden, behoudens het toepassen van de EHK, geen aanpassingen aan de weg gedaan.

Kruispunt N324-Corridorweg

De bestaande enkelstrooksrotonde heeft in de toekomstige situatie voldoende capaciteit. Aan de aansluitende wegen vinden geen aanpassingen plaats, zodoende wordt de bestaande enkelstrooksrotonde conform huidige maatvoering gehandhaafd.

Wegvak Corridorweg-Venesteinlaan

Het wegvak tussen de rotonde Corridorweg en de aansluiting Venesteinlaan kenmerkt zich door veel erfaansluitingen en zijwegen. Om de doorstroming en verkeersveiligheid op dit wegvak te verbeteren worden, waar mogelijk, aansluitingen en zijwegen gesaneerd.

Dit betekent dat aan de noordzijde van de provinciale weg N324 de aansluitingen van de Soeterstraat, Bergstraat en Verbindingsweg worden gesaneerd. Voor het verkeer van en naar deze wegen vormen de Venesteinlaan en de route via de kern Reek het alternatief. Aanwonenden worden hierdoor geconfronteerd met omrijafstanden, deze zijn acceptabel.

Aan de zuidzijde van de provinciale weg N324 worden alle zijwegen gesaneerd (de Ploegstaart, Venstraat en de Driehuizerweg). Aan de zuidzijde van de hoofdrijbaan wordt, net westelijk van de aansluiting Venesteinlaan, een passeerstrook voor agrarisch verkeer gerealiseerd.

Om te voorkomen dat fietsverkeer op dit gedeelte van de provinciale weg N324 oversteekt op niet gefaciliteerde oversteeklocaties, worden op dit wegvak tweezijdig in twee richtingen te berijden fietspaden gerealiseerd.

Kruispunt N324-Venesteinlaan

Als gevolg van het saneren van enkele aansluitingen in de gemeente Landerd op het wegvak tussen de rotonde Corridorweg en de Venesteinlaan, zal de aansluiting intensiever worden gebruikt. Om de doorstroming en verkeersveiligheid op dit kruispunt te waarborgen, wordt een fysieke geleider op de hoofdrijbaan aangebracht en een linksafstrook voor afslaand verkeer naar de Venesteinlaan vanuit de richting Schaijk gerealiseerd.

De oostelijke fysieke geleider wordt gebruikt door fietsverkeer ten behoeve van een veilige gefaseerde fietsoversteek (in twee richtingen).

Wegvak Venesteinlaan-Tolschestraat

Om de doorstroming en verkeersveiligheid op dit wegvak te verbeteren wordt de oostelijke aansluiting met de Venesteinlaan gesaneerd. Wel blijft de aansluiting toegankelijk voor fietsers en bromfietsers. Voorts worden er, behoudens het toepassen van de EHK, beperkt aanpassingen aan de weg gedaan. Aan de noordzijde van de hoofdrijbaan wordt, net oostelijk van de aansluiting Venesteinlaan, een passeerstrook voor agrarisch verkeer gerealiseerd.

Wegvak Tolschestraat-Generaal de Bonsweg

Op het wegvak tussen de Tolschestraat en de Generaal de Bonsweg worden, behoudens het toepassen van de EHK, beperkt aanpassingen aan de weg gedaan. Aan de noordzijde van de hoofdrijbaan wordt, net oostelijk van de aansluiting Venesteinlaan, een passeerstrook voor agrarisch verkeer gerealiseerd.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering van het besluit

Uit het oogpunt van

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

is het gewenst om overeenkomstig de tekeningen bij dit besluit de maatregelen uit te voeren.

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant-Noord.

Overeenkomstig artikel 25 van het BABW is voorts overleg gepleegd met gemeente Landerd.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Tot het plaatsen van de borden:

 • B01 Voorrangsweg

 • B06 Verleen voorrang aan bestuurders op kruisende weg

 • C02 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

 • C06 Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen

 • C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

 • D01 Rotonde; verplichte rijrichting

 • D02 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

 • D04 Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is weergegeven

 • F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

 • F12 Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h

 • G12a Fiets/bromfietspad

 • G12b Einde fiets/bromfietspad

Overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekeningen met nummers: CEP.01131-O-02-TEK-0052-asbuilt v005-008, CEP.01131-O-02-TEK-0052-asbuilt v005-009, CEP.01131-O-02-TEK-0052-asbuilt v005-010.

Tot het verwijderen van de borden nabij de rotonde N324-N277:

 • C09 Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

 • En het plaatsen van de borden:

 • C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen

Overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekeningen met nummer:

CEP.01131-O-02-TEK-0052-007

Tot het opheffen van de volgende aansluitingen:

 • Het opheffen van de aansluiting van de provinciale weg N324 met de Molenstraat door het treffen van fysieke maatregelen

 • Het opheffen van de aansluitingen van de Soeterstraat, Bergstraat en Verbindingsweg door het treffen van fysieke maatregelen

 • Het opheffen van de aansluitingen de Ploegstaart, Venstraat en de Driehuizerweg door het treffen van fysieke maatregelen

 • Het opheffen van de oostelijke aansluiting voor gemotoriseerd verkeer met de Venesteinlaan door het treffen van fysieke maatregelen

Overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde tekeningen met nummers: CEP.01131-O-02-TEK-0052-asbuilt v005-008, CEP.01131-O-02-TEK-0052-asbuilt v005-009, CEP.01131-O-02-TEK-0052-asbuilt v005-010.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Inwerkingtreding

Een verkeersbesluit is van kracht en treedt in principe in werking op moment van publicatie

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

 

J.H.M. Goossens,

programmaleider Beheer en Onderhoud

 

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Secretariaat van de hoor- en adviescommissie

Postbus 90151

5200 MC te ‘S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo’n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.