Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadStaatscourant 2019, 60665VerkeersbesluitenGovert Flinckstraat eenrichtingsverkeer instellen

Logo Zaanstad

 

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 22 oktober 2019,

overwegende dat:

 

in Zaandam

de Govert Flinckstraat, tussen Jan Steenstraat en Van der Helststraat, in 1982 gesloten verklaard is voor alle motorvoertuigen vanwege sluipverkeer tussen de Vincent van Goghweg en de Westzijde;

deze geslotenverklaring tot gevolg heeft dat het verbod formeel ook geldt voor bewoners met een gemotoriseerd voertuig;

dit ongewenst is en hiervoor een andere oplossing is;

het instellen van eenrichtingsverkeer uitgezonderd (brom)fietsen;

 

hiervoor een verkeersbesluit noodzakelijk is;

 

volgens artikel 24 BABW overleg met de politie Noord-Holland heeft plaatsgevonden in de AVC van 14 november 2018 waarbij de politie akkoord gaat met de inhoud van onderstaand besluit;

 

bovengenoemd wegvak is gelegen in de gemeente Zaanstad en bij de gemeente in beheer is;

 

de veiligheid op de weg verzekerd moet zijn;

weggebruikers en passagiers beschermd moeten worden;

de weg in stand moet worden gehouden en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd moet zijn;

de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk gewaarborgd moet zijn zoals beschreven in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994

 

gelet op artikelen 15 en 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer alsmede het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, alsmede de Wegenverkeerswet 1994;

 

b e s l u i t e n :

 

in Zaandam

in de Govert Flinckstraat het verkeersbesluit 1982/110965 in te trekken en bijbehorende verkeersborden C20, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, te verwijderen;

in de Govert Flinckstraat tussen Vermeerstraat en Jan Steenstraat eenrichtingsverkeer in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers, in te stellen door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

in de Govert Flinckstraat tussen Vermeerstraat en Van der Helststraat eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers, in te stellen door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.  

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

   

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

 

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

 

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.

   

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

d.d. 22 oktober 2019,

 

m a k e n b e k e n d :

 

dat zij hebben besloten;

 

in Zaandam

 

in de Govert Flinckstraat het verkeersbesluit 1982/110965 in te trekken en bijbehorende verkeersborden C20, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, te verwijderen;

 

in de Govert Flinckstraat tussen Vermeerstraat en Jan Steenstraat eenrichtingsverkeer in noordelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers, in te stellen door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

3.

 

 

in de Govert Flinckstraat tussen Vermeerstraat en Van der Helststraat eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting, uitgezonderd (brom)fietsers, in te stellen door middel van het plaatsen van verkeersborden C2 en C3 met onderbord zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;  

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

   

hoofd sector Openbare Ruimte,

mevrouw M. Zijp

  

Indien u belanghebbende bent, volgens artikel 1:2 AWB, en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, handtekening en de motivering van uw bezwaren. Daarnaast verzoeken wij u in uw bezwaarschrift ons kenmerk van het besluit te vermelden. Wij verzoeken u tevens uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. U kunt bekendmakingen vinden in het stadsblad of op www.zaanstad.nl onder Actueel. Met vragen over de datum van bekendmakingen kunt u bellen naar 14075.

 

U kunt kosteloos de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ bestellen bij Rijksoverheid.nl, telefoonnummer 1400 of downloaden van deze site.