Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 60527VergunningenHoofdstraat 129 Noordbroek, Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2019-00005840

Logo Midden-Groningen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij voornemens zijn om de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), te verlenen:

 

Voor : Het restaureren van een orgel in een kerkgebouw (rijksmonument).

Locatie : Hoofdstraat 129, 9635 AV Noordbroek.

Activiteit : Het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument (2.1, lid 1, onder f Wabo).

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen vanaf 7 november 2019 tot en met 18 december 2019 door eenieder ingezien worden bij de receptie van het gemeentehuis in Hoogezand. Tevens zijn de stukken te raadplegen op de website van de gemeente Midden-Groningen (www.midden-groningen.nl).

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging kan eenieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar aanleiding van dit ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze (per brief of fax, niet per e-mail) kunt u sturen aan burgemeester en wethouders van Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met het onderstaande telefoonnummer.

 

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, (0598) 373737.