Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoekelStaatscourant 2019, 60486Ruimtelijke plannen[Publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’]

Logo Boekel

[Inleiding

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de vergadering van 22 oktober 2019 besloten om het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 3’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in offiële procedure gebrachte ontwerp.

Delegatiebesluit

Dit bestemmingsplan is door het College B&W vastgesteld op basis van een gedelegeerde

bevoegdheid. Het delegatiebesluit is bekend onder zaaknummer Z/034647 en documentnummer AB/022656, besluitdatum 28 maart 2018. Het besluit is te vinden op de gemeentelijke webviewer van het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Het delegatiebesluit is

integraal en interactief opgenomen in deze geo-viewer: zie http://boekel.crotecomgevingsplan.nl/ onder de knop ‘kaartlagen – delegatiebevoegdheden’ in het rechter menu.

Omschrijving Bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan worden zes ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. In drie gevallen gaat het om een omschakeling van een veehouderij naar wonen. Het vierde geval is een vormverandering van het functievlak zodat het bedrijf efficiënter kan uitbreiden. Het vijfde initiatief betreft de omschakeling van een veehouderij naar een bedrijf en de zesde is een Ruimte voor Ruimte‐initiatief. Het is nodig om de bestemming op deze locaties te wijzigen, zodat de gewenste ontwikkelingen planologisch gezien mogelijk worden. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties:

1. Biesthoek 1a, Boekel – perceelnummer K431

2. Bovenstehuis 30, Boekel – perceelnummer L411

3. De Aa 9, Boekel – perceelnummer N472(gedeeltelijk)

4. Mutshoek 8, Boekel – perceelnummers O238, O304, O381, O452 en O453.

5. Statenweg 34, Venhorst – perceelnummer D2957(gedeeltelijk)

6. Wanroijseweg ong, Venhorst - Achter Zanddelweg 4 – perceelnummer D3305

Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden.

Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan

In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd ten

opzichte van het ontwerpplan:

  • 1.

    Voor het initiatief aan De Aa 9 is in de regels in de voorwaardelijke bepaling ook de sanering/sloop van de overtollige bedrijfsbebouwing en erfverharding opgenomen;

  • 2.

    Voor het initiatief aan Biesthoek 1a is in de regels de voorwaardelijke bepaling ook de sanering/sloop van de overtollige bedrijfsbebouwing en erfverharding opgenomen.  

Inzage

Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 6 november 2019, samen met de bijbehorende

stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens

openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de

website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening03-VA01). 

Beroep instellen

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de

indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den

Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot

op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact

opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Boekel, 5 november 2019

Burgemeester en wethouders van Boekel

]