Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenloStaatscourant 2019, 60179Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Nieuw Manresa voor de realisering van 69 woningen alsmede een verleende omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap voor het rooien en kappen van meerdere bomen aan de Loyolastraat - Casinoweg in Venlo

Logo Venlo

 

Burgemeester en wethouders van Venlo maken de terinzagelegging bekend van:

 • 1.

  het vastgestelde bestemmingsplan Nieuw Manresa (identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201816MANRESA-VA01) met bijbehorende stukken voor de realisering van 69 woningen;

 • 2.

  besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap met bijbehorende stukken voor het rooien en kappen van meerdere bomen aan de Loyolastraat - Casinoweg in Venlo (zaaknummer 1449990);

 • 3.

  het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Nieuw Manresa.

Planbeschrijving

Het plangebied is gelegen aan de oostkant van Venlo op de bosrijke steilrand van de Maas in Venlo omgeven door de Casinoweg, Loyolastraat, Sint Ignatiusstraat en Petrus Canisiusstraat en wordt ontsloten via de Casinoweg en de Leutherweg.

De locatie van het voormalig landgoed Manresa aan de Casinoweg wordt herontwikkeld tot een duurzame woonbuurt met 69 woningen in een parklandschap in het bosgebied van de steilrand van Venlo. Ten behoeve van een groene buffer naar de Casinoweg worden nieuwe bomen geplant. Cultuurhistorische relicten worden zichtbaar en toegankelijk gemaakt. Aanwezige wandelpaden worden hersteld. De hoofdontsluiting van het terrein vindt plaats vanaf de Casinoweg.

Coördinatieregeling Wro

Burgemeester en wethouders van Venlo hebben op 9 april 2019 op grond van de Coördinatieverordening gemeente Venlo besloten de gemeentelijke coördinatieregeling op grond van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing te verklaren op het (ontwerp)bestemmingsplan Nieuw Manresa en de (ontwerp)omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap. Hierdoor zijn procedures voor de realisatie van het project gestroomlijnd en zijn de benodigde (ontwerp)besluiten gelijktijdig bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Venlo hebben de coördinatie op zich genomen.

Op het beeldkwaliteitsplan Nieuw Manresa is de gemeentelijke coördinatieregeling niet van toepassing.

 

Terinzagelegging

Inzage vastgesteld bestemmingsplan, vastgesteld beeldkwaliteitsplan en verleende omgevingsvergunning

Het vastgestelde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan alsmede de verleende omgevingsvergunning, alle met bijbehorende stukken, liggen vanaf 7 november 2019 tot en met 19 december 2019 ter inzage en kunnen als volgt worden geraadpleegd:

 • analoog in het Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1 te Venlo. Inzage van analoge stukken is in het Stadskantoor uitsluitend mogelijk op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum (KCC), telefoonnummer 14077

 • de stukken met betrekking tot het vastgestelde beeldkwaliteitsplan en de verleende omgevingsvergunning zijn tevens digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.venlo.nl (organisatie en bestuur – publicaties en verslagen – plannen ter inzage). Via de gemeentelijke website www.venlo.nl is tevens een link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl beschikbaar voor het vastgestelde bestemmingsplan;

 • langs electronische weg zijn de stukken met betrekking tot het vastgestelde bestemmingsplan, met inbegrip van de bijbehorende stukken, in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl, met het identificatienummer NL.IMRO.0983.BP201816MANRESA-VA01.

Beroep

Vastgesteld bestemmingsplan en verleende omgevingsvergunning

Gedurende de periode van 8 november 2019 tot en met 19 december 2019 kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerp-bestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep instellen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Burgers kunnen ook digitaal via DigiD beroep instellen. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Advocatuur, bedrijven en (overheids)organisaties kunnen nog niet digitaal procederen. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl voor de voorwaarden. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Het instellen van beroep schort de werking van een besluit niet op.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake het bestemmingsplan is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening inzake de omgevingsvergunning is ingediend, treedt het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat, in geval van beroep:

 • beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend;

 • beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet kunnen worden aangevuld.

Vastgesteld beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan als onderdeel van de Welstandsnota is een beleidsstuk. Tegen het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan kan daarom, op grond van artikel 8:5 van de Algemene Wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Venlo, 6 november 2019