Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Geldrop-MierloStaatscourant 2019, 59912OverigOntwerpbestemmingsplan “Lidl Wielewaal Geldrop”

Logo Geldrop-Mierlo

 

Burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van vrijdag 4 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Lidl Wielewaal Geldrop”.

 

Aanleiding

Aan de Wielewaal/Nuenenseweg, op de hoek aan de rotonde, ligt een verouderd winkelcentrum met bovenappartementen. Dit winkelcentrum zal in zijn geheel worden gesloopt. Supermarkt Lidl is voornemens de huidige Lidl vestiging in het winkelcentrum 'De Coevering' te verplaatsen naar een nieuw te bouwen vestiging op de plaats van het verouderde winkelcentrum. Deze ontwikkeling past niet binnen de geldende bestemmingsplanregeling voor de locatie. Op basis van de thans nog geldende bestemming 'Gemengde doeleinden' is detailhandel in de vorm van een supermarkt niet mogelijk.

Door middel van dit bestemmingsplan kan aan het planvoornemen de benodigde ruimte worden gegeven. De nu nog als 'Gemengde doeleinden' bestemde gronden worden omgezet naar de bestemming 'Detailhandel' met de aanduiding 'supermarkt'. De aanwezige bedrijfsbestemming aan de Wielewaal wordt omgezet naar de bestemming ‘verkeer’ om de parkeerplaatsen mogelijk te maken. Tevens wordt een klein deel als 'Wonen' bestemd, omdat deze gronden eigendom zijn van de naastgelegen woning aan de Weegbree 2.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt het beoogde planvoornemen juridisch-planologisch mogelijk.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de overige relevante stukken liggen gedurende voornoemde zes weken ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis, Dwarsstraat 70 in Geldrop. Op maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Als u buiten deze tijden de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met Peter Verstraaten (afdeling Ruimte) via het telefoonnummer 14 040.

 

Reageren

Als het ontwerpplan ter inzage ligt, kan iedereen hier schriftelijk of mondeling op reageren. Dit is een zienswijze. Zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5660 GA Geldrop.

 

Ook kan een reactie online worden doorgegeven. Een digitaal formulier vindt u op de gemeentelijke website onder ‘regelen en aanvragen, zienswijze’.

 

Meer informatie

Als u buiten voornoemde tijden de stukken wilt inzien of een toelichting op de stukken wilt, kunt u telefonisch een afspraak maken met Peter Verstraaten van de afdeling Ruimte via 14 040. Het ontwerp-bestemmingsplan is ook in te zien op de gemeentelijke website www.geldrop-mierlo.nl, en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

 

Geldrop, 3 oktober 2019