Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2019, 59850Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Buitengebied Oirschot, herziening Peperstraat ong (nabij 1) vastgesteld

Logo Oirschot

Op 22 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oirschot, herziening Peperstraat ong (nabij 1)’ vastgesteld onder identificatienummer NL.IMRO.0823.BPBGPEPERSTRONG1-VAST. De gemeenteraad heeft ook besloten daarbij geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anders is geregeld.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om twee Ruimte voor Ruimte-woningen met bijgebouwen te realiseren op de locaties Peperstraat ongenummerd (nabij 1) in Oirschot, gelegen ten noorden van de kom van Oirschot. Het gaat om het perceel kadastraal bekend gemeente Oirschot sectie L, nummer 1073 en het perceel kadastraal bekend gemeente Oirschot sectie F, nummer 7309 (gedeeltelijk).

Hogere waarde Wet geluidhinder

Tevens hebben burgemeester en wethouders besloten om een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidshinder vast te stellen voor de woningen aan de Peperstraat. Het besluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage.

Beroepsmogelijkheid

Wij leggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken en het Besluit hogere grenswaarden vanaf donderdag 7 november 2019 voor de duur van 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0823.BPBGPEPERSTRONG1-VAST. Ook kunt u het plan en het Besluit hogere grenswaarden op afspraak inzien bij het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. De beroepstermijn loopt met ingang van 8 november 2019 t/m 19 december 2019. Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • -

    die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • -

    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • -

    die beroep aantekent tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die beroep hebben ingediend kunnen, naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.

Oirschot, 6 november 2019