Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2019, 59695Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 31 oktober 2019 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘1e herziening Buitengebied Oost’ als voorontwerp ter inzage ligt.

Locatie en projectinhoud

Het bestemmingsplan Buitengebied Oost heeft betrekking op de gronden van voormalig gemeente Jacobswoude met uitzondering van de kernen Leimuiden, Rijnsaterwoude, Woubrugge en Hoogmade. Kort na de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Oost is gestart met een eerste herziening. Hierin worden particuliere initiatieven gebundeld, de vigerende regelingen voor een viertal locaties aangescherpt en wordt het bestemmingsplan voor het laatste deel van de N207 en het gebied daar omheen geactualiseerd.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van 31 oktober t/m 11 december 2019 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u een afspraak te maken via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BP1EHERBUITENGOOST-VO01.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een inspraakreactie ten aanzien van het voorontwerp indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatieAls u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaren via het telefoonnummer 071-3327272 of stuur een e-mail naar info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.