Mededeling inzake de vaststelling van het besluit tot goedkeuring van het voorstel van BritNed voor de BritNed Access Rules 2019, Autoriteit Consument en Markt

Zaaknummer ACM/19/036257

Op 13 August 2019 heeft BritNed Development Limited de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) verzocht om goedkeuring van het voorstel voor de BritNed Access Rules 2019. Op 28 oktober 2019 heeft de ACM een gewijzigde versie van het verzoek ontvangen.

Op grond van artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 beslist ACM over de goedkeuring.

Het voorstel en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om hun zienswijzen naar voren te brengen. De ACM heeft hierop geen schriftelijke zienswijze ontvangen.

De ACM heeft het voorstel goedgekeurd, op basis van artikel 5, zesde lid van de Elektriciteitswet 1998. Het besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze is medegedeeld. Het besluit is te raadplegen op de internetpagina van de ACM (www.acm.nl) nadat de vertrouwelijkheidsprocedure is afgerond. Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking bezwaar instellen bij:

Autoriteit Consument en Markt

Postbus 16326

2500 BH Den Haag

Naar boven