Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftStaatscourant 2019, 59594VerkeersbesluitenGemeente Delft, verkeersbesluit Lepelaarstraat, opheffen geslotenverklaring , bussluis en fietsstrook

Logo Delft

 

 

 

 

Nr. 4059310

 

Burgemeester en wethouders van Delft,

 

Gelet op:

 

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap en dat deze bevoegdheid op grond van het gewijzigde mandaatbesluit van 27 september 2011 is gemandateerd aan de gemeentedirecteur, waarbij ondermandaat is verleend aan de assetmanager Gebiedsbeheer bij afdeling Beheer Openbare Ruimte;

 • -

  artikel 15 lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  krachtens artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • -

  artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 

 • 1.

  dit verkeersbesluit betrekking heeft op de Lepelaarstraat in Delft;

 • 2.

  de Lepelaarstraat gelegen is in de wijk Tanthof-Oost van Delft;

 • 3.

  een deel van de Lepelaarstraat, gelegen tussen de Vossenlaan en het Pijlstaartpad, gesloten is voor alle verkeer met uitzondering van lijnbussen, fietsers en bromfietsers;

 • 4.

  op dit deel een bussluis aanwezig is;

 • 5.

  sinds enige tijd de lijnbussen een andere route rijden;

 • 6.

  hierdoor de bussluis opgeheven kan worden;

 • 7.

  het gewenst is dat dit deel van de Lepelaarstraat weer toegankelijk wordt voor al het verkeer;

 • 8.

  dit weggedeelte wordt ingericht als een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom, met gemengd verkeer;

 • 9.

  hiermee de fietsstroken op dit weggedeelte kunnen vervallen;

 • 10.

  met het opheffen van de bussluis de winkels aan de Hazelwormstraat beter bereikbaar worden met de auto en omrijbewegingen (via de Tanthofdreef) niet meer nodig zijn;

 • 11

  de openstelling van de Lepelaarstraat zal leiden tot een beperkte verkeerstoename;

 • 12

  het verkeer van de Rietgorsstraat en Reigerstraat gebruik zal kunnen gaan maken van het genoemde weggedeelte van de Lepelaarstraat;

 • 13

  dit wel een ontlasting betekent voor de Kwikstaartweg, waar het profiel van de weg  relatief smal is;

 • 14

  de scholen langs de Lepelaarstraat gaan verhuizen naar een andere locatie;

 • 15

  dit er mede voor zorgt dat door de openstelling van de Lepelaarstraat de verkeerstoename beperkt zal zijn;

 • 16

  in 2021 een herinrichting van de Lepelaarstraat staat gepland (project Integrale Fysieke Aanpak Tanthof Oost);

 • 17

  dat voorgenomen maatregelen uitgevoerd zullen worden met deze herinrichting;

 • 18

  de onder ‘besluiten’ genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Delft;

 • 19

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de chef van politie en dat positief is geadviseerd;

 • 20

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  de geslotenverklaring, de bussluis en de fietsstroken op de Lepelaarstraat op te heffen;

 • 2.

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels het verwijderen van de borden C1 van Bijlage I van het RVV 1990 en onderborden met de tekst “uitgezonderd lijnbussen” en “uitgezonderd (brom)fietsers”;

 • 3.

  dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels het verwijderen van de fietsstrookmarkering, de bussluis en de markering “BUS”;

 • 4.

  in te trekken het bepaalde ten aanzien van de Lepelaarstraat voor wat betreft de geslotenverklaring in het besluit met nummer 22979, d.d. 2 april 1982;

 • 5.

  de bebording te verwijderen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

Namens het college,

De heer P.A.J. Coene

Assetbeheerder Gebiedsbeheer & Leefbaarheid

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

(Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet met de hand ondertekend)

Delft, 28 oktober 2019

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u bi nnen 6 weken na dagtekening een

bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft. Hoe u dat doet,

kunt u lezen op www.delft.nl/bezwaarschrift.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van di t besluit niet. Degenen die een

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, als er sprake is van spoedeisend belang, ook op

grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursre cht, bij de president van de

Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH

’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treff en. Voor het behandelen van een

dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Bijlage