Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2019, 59365VerkeersbesluitenIndividuele gehandicapten parkeerplaats (GPP)  Burchtplein ter hoogte van de hoofdingang van het Hoge Veer Bastion, 4931 DM Geertruidenberg

Logo Geertruidenberg

Verkeersbesluit DVB19-19

 

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

Is het gewenst om: een individuele gehandicapten parkeerplaats aan te wijzen  ter hoogte van het Burchtplein  nabij van de hoofdingang van het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg 

Motivering: Op 16 oktober  2019 is een aanvraag ontvangen voor het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het Burchtplein nabij van de hoofdingang van het Hoge Veer Bastion in Geertruidenberg.  De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Een bewoner aan het Burchtplein heeft op medische gronden recht op een gehandicaptenparkeerplaats. De parkeerplaats ter hoogte van de hoofdingang van het Hoge Veer Bastion wordt gereserveerd door het plaatsen van een verkeersbord met een onderbord waar het kenteken van de auto van de aanvrager op staat. Op de individuele gehandicaptenparkeerplaats mag alleen het voertuig met het kenteken dat op het onderbord staat worden geparkeerd. 

Belangenafweging: Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan. 

Gehoord: Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.  

BESLUIT

 

  • 1.

    Door middel van het toepassen / plaatsen van verkeersbord E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met daaronder een onderbord met het kenteken van de aanvrager, een parkeervak aan het Burchtplein  in  Geertruidenberg  ter hoogte van  de hoofdingang van het Hoge Veer Bastion aan te wijzen als een individuele GPP.

 

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

  • -

    DVB19-19 SITUATIETEKENING

 

Raamsdonksveer, 24-10-2019

  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

   

M. Appels

Medewerker verkeer

Cluster Buitenruimte

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- handtekening;

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

  • 2.

    Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.