Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2019, 58841VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT INSTELLEN ÉÉNRICHTINGSVERKEER HOOFDSTRAAT TUSSEN DOESLAAN EN HET JAAGPAD TE LEIDERDORP

Logo Leiderdorp

Z/19/089114/172655

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Inleiding:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp neemt een verkeersbesluit voor het aanwijzen van eenrichtingsverkeer in de Hoofdstraat tussen de Doeslaan en het Jaagpad.

Aanleiding is dat bewoners klagen over wantoestanden ter hoogte van de Doesbrug doordat automobilisten elkaar geen ruimte geven.

De Hoofdstraat is onderdeel van de historische kern van Leiderdorp. De wegen zijn hier van oudsher ingericht op paard en wagen en niet op de huidige verkeersbelasting. Ruimte is schaars en de weginrichting voldoet niet aan de minimum richtlijnen van de CROW. Met name de wegbreedte van circa 3,00 m is erg smal. Ter hoogte van de Doesbrug zorgt dit voor conflicten. Er is te weinig zicht en mensen geven elkaar geen voorrang. Aangezien hier niet de ruimte is om de weginrichting conform de CROW in te richten is ervoor gekozen de gebruikers (de bewoners) te laten participeren. Tijdens bewonersavonden is het gesprek gevoerd tussen de gemeente Leiderdorp en representatief deel van de omwonenden. Hierbij zijn verschillende oplossingsrichtingen besproken en is bij een ruime meerderheid van stemmen de keuze gemaakt om eenrichtingsverkeer in te stellen vanaf de Doeslaan in de richting van het Jaagpad.

Overwegende

- dat er een geslotenverklaring van toepassing is voor auto’s breder dan 2,30m;

- dat tussen het Jaagpad en Achthovenerweg een tweerichtingsweg gehandhaafd blijft, dit ten behoeve van bezorgdiensten en vuilniswagen;

- dat het instellen van éénrichtingsverkeer op de Hoofdstraat tussen de Doeslaan en het Jaagpad zorgt voor verhoging van de veiligheid voor fietsers;

- dat er gekozen is voor maatwerkoplossing omdat het geen doorgaande weg betreft met weinig ruimte (huidige breedte 3,00m beter passend bij richtlijn CROW van minimaal 3,85m);

- dat door het instellen van éénrichting van de Doeslaan richting Jaagpad het sluipverkeer vanaf Koudekerk door de Hoofdstraat wordt tegengegaan;

- dat de Hoofdstraat tussen de Doeslaan en het Jaagpad voor (brom)fietsers twee richtingen blijft;

- dat de weg genoeg lengte heeft om éénrichtingsverkeer te handhaven;

- dat door omwonenden geaccepteerd wordt dat er hierdoor extra wordt omgereden door omliggende wijken;

- dat het vrachtwagenverbod verwijderd wordt. Het huidige vrachtwagenverbod was ingesteld om te voorkomen dat vrachtverkeer de Hoofdstraat gebruikt als sluiproute. Het éénrichtingsverkeer maken vervalt de noodzaak van dit vrachtwagenverbod;

- de Doesbrug heeft een beperking op de breedte. Daarom blijft de gesloten verklaring aan de zijde van de Doeslaan gehandhaafd, de geslotenverklaring aan de zijde van de Achthovenerweg kan vervallen, omdat het éénrichtingsverkeer wordt;

- Minder borden past in het beleid van Leiderdorp;

- dat de Hoofdstraat een tweerichting erftoegangsweg is, de Doeslaan is een éénrichting erftoegangsweg is en de Achthovenerweg een tweerichting gebiedsontsluitingsweg is;

Wettelijke grondslag

Het besluit is gebaseerd op:

- de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

- het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- het eBsluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie. Deze heeft een positief advies uitgebracht.

Bevoegdheid

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

BESLUIT

 • 1.

  Het instellen van éénrichtingsverkeer op de Hoofdstraat tussen Doeslaan en Jaagpad door het plaatsen van borden C3 met onderbord OB54 t.h.v. Hoofdstraat huisnr. 196 en C2 met onderbord OB54 t.h.v. Hoofdstraat huisnr. 207 en C02 met onderbord OB401-90 t.h.v. Hoofdstraat huisnr. 229;

 • 2.

  om hiertoe eveneens bord C18 op de Hoofdstraat ter hoogte van huisnr. 229 te verwijderen en borden C7 aan beide zijden te verwijderen (Hoofdstraat huisnr. 229 en 196);

 • 3.

  om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad;

 • 4.

  om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp 18 oktober 2019

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,

Namens deze,

H. Romeijn, L.M. Driessen-Jansen

secretaris, burgemeester

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.