Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 58510OverigAanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij

Logo Asten

Burgemeester en wethouders van Asten maken op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 22 oktober 2019 ingevolge artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij een aanhoudingsbesluit heeft vastgesteld.

Het aanhoudingsbesluit treedt direct in werking na publicatie. Tegen dit aanhoudingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Hieronder treft u het raadsbesluit aan. U kunt de stukken ook downloaden van de gemeentelijke website www.asten.nl.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019 met zaaknummer 2019062558;

overwegende dat hij laat onderzoeken of een noodzaak bestaat voor het hanteren van andere afstanden voor de geurbelasting op basis van de Wet geurhinder en veehouderij;

overwegende dat hij - bij gebleken noodzaak - bij het bepalen van andere afstanden aan de hand van de gewenste ruimtelijke inrichting van het gebied (gebiedsvisie) als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij een daarbij behorende verordening als bedoeld in artikel 6 van die Wet doet voorbereiden;

overwegende dat de uit de gebiedsvisie voortkomende andere afstanden zijn afgestemd op de gewenste ruimtelijke inrichting en gerelateerd zijn aan de totale geursituatie in het betreffende gebied;

overwegende dat het hanteren van andere afstanden voor de geurbelasting dient bij te dragen aan een optimale realisatie van de gewenste ruimtelijke inrichting gelet op de ontwikkeling van veehouderijen als ook de ontwikkeling van dorpskernen, recreatie of andere functies;

overwegende dat voorkomen dient te worden dat gedurende de voorbereiding het gebied, de gemeente Asten, waarop de gebiedsvisie en de verordening betrekking hebben minder geschikt wordt voor het verwezenlijken van de doelstellingen die hij ermee beoogt te bereiken;

besluit:

 • 1.

  te verklaren dat een aanpassing van de verordening als bedoeld in artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij wordt voorbereid door de gemeente Asten;

 • 2.

  te bepalen dat aanvragen voor het oprichten of veranderen van veehouderijen met vrouwelijk jongvee worden aangehouden;

 • 3.

  dit aanhoudingsbesluit geheim te houden tot de bekendmaking van dit besluit;

 • 4.

  te bepalen dat dit besluit direct na bekendmaking in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van de raad van de gemeente Asten van 22 oktober 2019.

De raad voornoemd,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans (griffier); mr. H.G. Vos (voorzitter)