Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ouder-AmstelStaatscourant 2019, 5846VergunningenKennisgeving aanwijzing beschermd gemeentelijk monument

Logo Ouder-Amstel

Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel maken bekend dat zij - op grond van artikel 5 van de Erfgoedverordening Ouder-Amstel 2016 - in hun vergadering van 29 januari 2019 het object Koningin Julianalaan 32 (kadastraal bekend Ouderkerk aan de Amstel, Sectie C, nr. 3396) hebben aangewezen als beschermd gemeentelijk monument.

De zaakwaarnemer van de eigenaren is schriftelijk op de hoogte gesteld van de aanwijzing. Het aanwijzingsbesluit is verzonden op 4 februari 2019. De aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit aan geadresseerden.

 

Inzage:

Het aanwijzingsbesluit met de daarbij behorende redengevende omschrijving kan op afspraak worden ingezien in het gemeentehuis, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel. Het gemeentehuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00-19.30 uur en op vrijdag van 08.00-16.00 uur.

Voor informatie en het maken van een afspraak kunt u terecht bij mevrouw E. van den Klinkenberg en bij afwezigheid bij mevrouw E. van den Kerkhoff, telefoonnummer 020 496 21 21.

 

Bezwaar

egen dit besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag van in werkingtreding van de aanwijzing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, postbus 35, 1190 AA Ouderkerk aan de Amstel.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Als u er veel belang bij heeft dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.Het is ook digitaal een voorlopige voorziening indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet men wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de voorwaarden. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden betaald. Voor informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling kan contact worden opgenomen met de griffier van de Rechtbank.