Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 58424Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 14 oktober 2019 nr. MBO/16644429 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel d, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 17c en 17d, eerste lid, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling vaststelling keuzedelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘de bijlagen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 en 29’ vervangen door ‘de bijlagen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 en 31’.

2. In het tweede lid wordt ‘de bijlagen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 en 30’ vervangen door ‘de bijlagen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 en 32’.

B

Toegevoegd worden nieuwe bijlagen conform de bijlagen bij deze regeling.

ARTIKEL II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De bijlagen worden gepubliceerd op de website www.s-bb.nl/keuzedelen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

TOELICHTING

Algemeen

Met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) per 1 augustus 2016, zijn ook keuzedelen in het mbo ingevoerd.

Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen vastgesteld worden of worden geactualiseerd bij ministeriële regeling. Met onderhavige regeling worden voor de zestiende keer keuzedelen vastgesteld.

Administratieve lasten

Onderhavige wijzigingsregeling leidt niet tot een toename van de administratieve lasten, omdat met deze regeling geen nieuwe informatieverplichtingen worden opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Vaste verandermomenten

Van het besluit van het kabinet inzake vaste verandermomenten van regelgeving wordt afgeweken, aangezien het onderwijsveld gebaat is bij een snelle inwerkingtreding.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdeel A

Door de wijziging in onderdeel A worden twee nieuwe bijlagen bij de Regeling vaststelling keuzedelen vastgesteld (de bijlagen 31 en 32).

Onderdeel B

In onderdeel B worden de twee nieuwe bijlagen toegevoegd aan het overzicht van keuzedelen en koppeling van keuzedelen. In bijlage 31 gaat het om het opnemen van nieuwe en gewijzigde keuzedelen. In bijlage 32 gaat het om de daarmee samenhangende aanpassing van de koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo.

Beide bijlagen worden gepubliceerd op de website www.s-bb.nl/keuzedelen.

Daarmee worden ze meteen geïntegreerd in de bestaande overzichten en zijn ze niet zichtbaar als afzonderlijke bijlagen.

Bijlage 31

Bijlage 31 bevat de volgende nieuwe en gewijzigde keuzedelen:

Toelichting bij het overzicht nieuwe en gewijzigde keuzedelen

In bovengenoemd overzicht is per keuzedeel aangegeven of het een nieuw dan wel een bestaand keuzedeel betreft. In de vijfde kolom is daarnaast aangegeven of de inhoudelijke wijziging ook tevens heeft geleid tot een wijziging van de naam.

Bijlage 31 bevat de volgende keuzedelen die per 1 augustus 2020 vervallen:

Toelichting bij het overzicht nieuwe en gewijzigde keuzedelen

In bovengenoemd overzicht zijn opgenomen de met ingang van 1 augustus 2020 vervallen en ontkoppelde keuzedelen.

Bijlage 32

Bijlage 32 bevat allereerst de uit bijlage 31 voortvloeiende aanpassing van de koppeling van nieuwe keuzedelen aan kwalificaties in het mbo. Verder schrapt bijlage 32 de koppeling van keuzedelen die vervallen (de koppeling vervalt tegelijkertijd met het desbetreffende keuzedeel waaraan het is gekoppeld). Voor de meeste van de vervallen keuzedelen geldt dat er nieuwe versies voor in de plaats zijn gekomen. Keuzedelen kunnen tot de datum waarop ze vervallen worden aangeboden in het eerste jaar van een beroepsopleiding.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren bij deze wijzigingsregeling:

Bijlage 31: Aanvulling keuzedelen –- oktober 2019.

Bijlage 32: Aanvulling koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo – oktober 2019.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven