Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikStaatscourant 2019, 58408Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde "Midwoud-Tripkouw 17"

Logo Medemblik

De gemeenteraad van Medemblik heeft in zijn vergadering van 10 oktober 2019 het bestemmingsplan “Midwoud-Tripkouw 17” vastgesteld. Op 17 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Medemblik een besluit genomen ter vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor deze ontwikkeling. Op deze pagina vindt u meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden. Zo leest u onder meer hoe u het bestemmingsplan en besluit kunt bekijken, hoe u bezwaar kunt maken en vanaf welke datum het plan en besluit in werking treden.

Wat houden het bestemmingsplan en besluit in? 

Het besluit hogere grenswaarden en het bestemmingsplan maken de bouw van twee woningen mogelijk aan de Tripkouw 17. Het besluit hogere grenswaarden is nodig omdat niet kan worden voldaan aan de voorkeurgrenswaarde voor het geluid van de weg de Tripkouw. De geluidsbelasting blijft wel binnen de maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder. Het college kan daarom een hogere waarde vaststellen.

Bestemmingsplan en besluit bekijken? 

Het bestemmingsplan en besluit hoger grenswaarden kunt u met ingang van 25 oktober 2019 tot 6 december 2019. Dat kunt u op de volgende manieren doen:

• Het bestemmingsplan staat op de website ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op het plannummer: NL.IMRO.0420.BPMIDWTripkouw17-VA01.

• Een papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde kunt u inzien in het gemeentehuis van Medemblik bij het Klantcontact Centrum in Wognum.

Reageren op het bestemmingsplan en besluit? 

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad en/of het besluit van het college van Burgemeester en wethouders, kunt u daartegen bezwaar maken. Formeel stelt u dan beroep in tegen het bestemmingsplan en/of het besluit. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Daarnaast moet één van de volgende situaties voor u van toepassing zijn:

• U heeft eerder een zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan ingediend bij de gemeenteraad en/of een zienswijze tegen het besluit hogere grenswaarde bij het college van Burgemeester en wethouders.

• U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om eerder een zienswijze bij de gemeenteraad en/of het college van Burgemeester en wethouders in te dienen.

Hoe stelt u beroep in? 

U gaat in beroep door een brief te sturen aan de Raad van State. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. Dit is de beroepstermijn. De beroepstermijn is van 25 oktober 2019 tot 6 december 2019. Stuur uw brief voor 6 december 2019 naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl.

Voor het instellen van beroep bij de Raad van State moet u betalen. Dit is het zogenaamde griffierecht. Voor particulieren bedraagt dit € 174,-. Voor niet-particulieren (stichtingen, verenigingen, bedrijven etc.) bedraagt dit € 345,-.

Wanneer treden het bestemmingsplan en besluit in werking? 

Het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde treden in werking op 6 december 2019. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van 6 weken.

Heeft u op tijd beroep ingesteld en wilt u niet dat het bestemmingsplan en/of besluit in werking treden op 6 december 2019? Dan moet u een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is een aparte procedure waarin de voorzitter het besluit kan nemen om het bestemmingsplan en/of besluit hogere grenswaarde niet in werking te laten treden totdat er een uitspraak is gedaan in uw beroepszaak. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar griffierecht voor betalen.