Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TytsjerksteradielStaatscourant 2019, 58383Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied 2013, De Streek 33 te Hurdegaryp (wijziging bestemming van agrarisch naar wonen)

Logo Tytsjerksteradiel

 

Stukken ter inzage

Bovengenoemd plan ligt van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 digitaal ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen en is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl (met IMRO-code NL.IMRO.0737.00BPVIWP43-ow01).

 

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Dat kan schriftelijk (gericht aan het college van B en W, Postbus 3, 9250 AA Burgum), via e-mail gemeente@t-diel.nl. of mondeling (balie Bouwen en Wenjen).