Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 58309Vergunningen

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Zuidasdok, Rijkswaterstaat

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Milieu een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infra­structuur en Waterstaat kennis van het feit dat een ontwerpbesluit is genomen.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te kunnen blijven verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. De A10 Zuid wordt verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand

verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Het Tracébesluit Zuidasdok heeft betrekking op de wijzigingen van de A10 Zuid en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en de inpassing daarvan.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit is onderstaand ontwerp­besluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreffende ontwerpbesluit is:

het ontwerpbesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam voor een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen van houtopstand op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ten behoeve van het kappen van 6 bomen ten westen van de Beethovenlaan, ten zuiden van de A10 bij het ABN-AMRO hoofd­kantoor te Amsterdam (zaaknummer 9048393, nummer OLO 4362241).

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage bij:

  • Het Informatiecentrum Zuidas, World Trade Center-Centrale Hal, Strawinskylaan 59, 1077 XW Amsterdam. Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

  • De kennisgeving wordt op 23 oktober 2019 gepubliceerd in:

  • De digitale Staatscourant onder de rubriek regelgeving;

  • Stadsblad De Echo, Verspreidingsgebied Zuid;

  • het ontwerpbesluit is tevens beschikbaar via de website www.odnzkg.nl.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 24 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schrifte­lijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken.

Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluiten of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u e-mailen via het e-mailadres: service@odnzkg.nl.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam