Vennootschapsbelasting. Omzetting; artikel 28a; wijziging besluit in verband met earningsstrippingmaatregel (artikel 15b Wet Vpb)

Directoraat-generaal Belastingdienst/Corporate dienst Vaktechniek / Directoraat-generaal Fiscale Zaken, Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

Besluit van 9 oktober 2019, nr. 2019-17461

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het beleidsbesluit over de omzetting zoals geregeld in artikel 28a van de Wet op de vennootschapsbelasting (hierna Wet Vpb). Deze aanpassing is nodig in verband met de earningsstrippingmaatregel van artikel 15b Wet Vpb. In de vernieuwde voorwaarde 5 wordt uitdrukkelijk bepaald dat een direct voorafgaand aan de omzetting bestaande artikel 15b aanspraak op voortwenteling van rentesaldi ook na de omzetting kan worden verrekend.

ARTIKEL I

Het besluit over omzetting van 3 april 2017, 2017/116, Staatscourant 2017, 38087 wordt als volgt gewijzigd:

A

De cursieve inleiding komt te luiden:

Dit besluit bevat het beleid met betrekking tot artikel 28a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en is meest recent gewijzigd bij besluit van 9 oktober 2019, nr. 2019-17461. Deze laatste wijziging betreft het volgende. De standaardvoorwaarden zijn aangepast (en vernummerd) in verband met de earningsstrippingmaatregel van artikel 15b van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In de vernieuwde voorwaarde 5 wordt uitdrukkelijk bepaald dat een direct voorafgaand aan de omzetting bestaande artikel 15b aanspraak op voortwenteling van rentesaldi ook na de omzetting kan worden verrekend.

B

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van de vijfde tot en met elfde voorwaarde tot zesde tot en met twaalfde voorwaarde wordt een voorwaarde ingevoegd, luidende:

Earningsstripping

Voorwaarde 5

De aanspraak van de om te zetten rechtspersoon op voortwenteling van rentesaldi op de voet van artikel 15b Wet Vpb gaat over op de omgezette rechtspersoon.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking de dag na datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Den Haag, 9 oktober 2019

De Staatssecretaris van Financiën, namens deze, J. de Blieck, hoofddirecteur Fiscale en Juridische zaken

Naar boven