Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2019, 58076Besluiten van algemene strekkingAanwijzing toezichthouder en fiscaal controleur

Logo Assen

Burgemeester en wethouders van Assen;

gelet op:

• de artikelen 160 en 231 van de Gemeentewet;

• de Verordening parkeerbelasting 2012;

• artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 5: 11 e.v. Algemene Wet Bestuursrecht;

• artikel 5.10 van Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht ( WABO );

• artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening ( APV );

• artikel 21 van de Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Assen;

• artikel 1 :3 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling;

• de instemming van de commissie voor GO;

• het Mandatenbesluit gemeente Assen 2015.

 

besluiten:

 

Stan Bosgraaf, medewerker in dienst van Veiligheidszorg Drenthe;

1. aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar c.q. onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijkebelastingen:

2. aan te wijzen als fiscaal controleur van de gemeente Assen;

3. aan te wijzen als toezichthouder van de gemeente Assen;

4. uit te sluiten van de toepasselijkheid van de CAR/RLA van de gemeente Assen en dit te meldenbij het secretariaat Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden, overeenkomstig art.1 :3 lid 2 CAR.

 

Dit besluit treedt in werking op 9 oktober 2017.

 

ASSEN, 9 oktober 2017.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens hen,

 

F. Ligthart

Concern manager