Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalwijkStaatscourant 2019, 58074VerkeersbesluitenLDJ 217-2019 Gemeente Waalwijk - Oplaadpaal Händelstraat

Logo Waalwijk

HET COLLEGE VAN WAALWIJK,

 

 

 

 

gelet op artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994;

 

gelet op het Mandaatregister gemeente Waalwijk 2018, behorende bij het Mandaatbesluit gemeente Waalwijk 2018, waarbij het college de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de manager van het Team Ontwerp Openbare Ruimte;

 

gelet op artikel 2, lid 1 sub a en b van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Algemene wet bestuursrecht, het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (1998) en het Mobiliteitsplan Waalwijk (2015);

 

 

OVERWEGENDE:

dat het gebruik van elektrisch aangedreven auto’s in opkomst is;

 

dat elektrisch aangedreven auto’s vooralsnog een beperkte actieradius hebben;

 

dat het gewenst is dat op diverse plaatsen in de gemeente oplaadpunten voor elektrisch aangedreven auto’s worden ingericht;

 

dat het gebruik van elektrisch aangedreven vervoermiddelen een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het milieu, o.a. door vermindering van schadelijke uitstoot van verbrandingsgassen en door een lagere geluidsproductie;

 

dat dit een reden is om ten aanzien van elektrisch aangedreven auto’s een faciliterend en stimulerend beleid te voeren;

 

dat het daarom gewenst is dat elektrisch aangedreven auto’s gebruik kunnen maken van oplaadpunten zonder dat daar waar nodig voor het parkeren belasting verschuldigd is;

 

dat het gewenst is dat de oplaadpunten uitsluitend mogen worden gebruikt door personenauto’s die daadwerkelijk worden opgeladen en dat voor andere groepen weggebruikers ter plaatse een parkeerverbod geldt;

 

dat in het RVV 1990 vooralsnog geen bord voor elektrische voertuigen is vastgelegd waaraan een parkeerverbod voor andere voertuigen is gekoppeld;

 

dat hierin door middel van het toepassen van bord E4 met daaronder een bord met daarop het doel van het parkeren kan worden voorzien, mits op dit onderbord een duidelijke omschrijving of herkenbare afbeelding van de betreffende voertuigcategorie of groep voertuigen staat;

 

dat er een aanvraag voor het plaatsen van een laadpaal in de openbare ruimte is ontvangen van een bewoner aan het Brahmspark die niet beschikt over oplaadgelegenheid op eigen terrein;

 

dat, ingevolge het gemeentelijke plaatsingsbeleid, het Team Ontwerp Openbare Ruimte de voorgenomen locatie beoordeelt op geschiktheid ten aanzien van parkeren, verkeersveiligheid en het beheer van het openbaar gebied;

 

dat voor het parkeren in de Händelstraat en de Schumannstraat geen belasting behoeft te worden betaald;

 

dat een oplaadpunt voor elektrische auto’s in de Händelstraat ter hoogte van de Schumannstraat eenvoudig kan worden gerealiseerd;

 

dat het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s in de gemeente Waalwijk de komende jaren zal worden uitgebreid;

 

dat een oplaadpunt voor elektrische auto’s bestaat uit een zuil met een hoogte van ca. 1,50 meter en een doorsnede van ca. 0,50 meter;

 

dat vanuit een zuil twee oplaadplaatsen worden gefaciliteerd;

 

dat in zowel in januari als in maart 2019 ter plaatse onderzoeken zijn ingesteld, waaruit blijkt dat de capaciteit in de Schumannstraat ter hoogte van het Brahmspark 74 parkeerplaatsen bedraagt en in de Händelstraat 48;

 

dat op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat de bezettingsgraad in de Schumannstraat 84 en 99% bedraagt en in de Händelstraat 69 en 74%;

 

dat de parkeerdruk in de Händelstraat zodanig is dat er ruimte is om twee parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadplaatsen voor elektrisch aangedreven auto’s en dat die ruimte er in de Schumannstraat niet is;

 

dat het aanwijzen van twee oplaadplaatsen in de Händelstraat niet tot knelpunten zal leiden binnen de huidige en toekomstige parkeersituatie. De parkeercapaciteit is zodanig groot ten opzichte van het parkeeraanbod dat verwacht mag worden dat een bezettingsgraad van meer dan 80% zich niet regelmatig zal voordoen. Bij dergelijke bezettingsgraden ontstaat zoekverkeer en wrevel onder de automobilisten die op zoek zijn naar een lege parkeerplaats wat dan ook veelal leidt tot foutief parkeren;

 

dat bij de voorbereiding van dit besluit niet gebleken is dat voor een belanghebbende onevenredig nadeel zal ontstaan door de voorgenomen verkeersmaatregel;

 

dat zodoende geen reden bestaat af te zien van deze maatregel;

 

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW, overleg met de chef van het politieteam Waalwijk heeft plaatsgevonden;

 

dat handelen in strijd met het verkeersteken, zoals in dit besluit genoemd, handhaafbaar is als overtreding en sanctioneerbaar op grond van de strafbaarstelling als Mulder-gedraging;

 

dat handhaving door de Politie plaatsvindt in het kader van routinematige activiteiten en onder de door de Procureurs-Generaal gestelde voorwaarden;

 

dat handhaving tevens kan plaatsvinden door buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Waalwijk die hiertoe bevoegd zijn;

 

dat de Politie derhalve akkoord is met het te nemen besluit;

 

dat alle in dit verkeersbesluit genoemde wegen en wegvakken binnen de bebouwde kom zijn gelegen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Waalwijk;

 

 

BESLUIT:

overeenkomstig de aan dit besluit gehechte verbeelding, in de Händelstraat ter hoogte van de Schumannstraat door het plaatsen van bord E04 met onderbord OB504 en een aanvullend tekstbord, ter hoogte van het perceel aan de Schumannstraat 2, twee plaatsen aan te wijzen, welke uitsluitend mogen worden gebruikt voor het daadwerkelijk en bij voortduring opladen van elektrische auto’s.

 

Waalwijk, 17 oktober 2019,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het in dit besluit genoemde bord staat vooralsnog niet vermeld in bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

 

 

HET COLLEGE VAN WAALWIJK,

namens deze,

de manager van het Team Ontwerp Openbare Ruimte,

M.P.J. Weterings.

Bezwaar en voorlopige voorziening

 

Is dit besluit onduidelijk of heeft u er vragen over? Neem dan eerst contact met ons op. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Komen we er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de eerste dag na de officiële bekendmaking, bij ons een bezwaarschrift indienen. Meer hierover leest u op www.waalwijk.nl/bezwaar.