Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloStaatscourant 2019, 58010VerkeersbesluitenVerkeersbesluit nieuwe inrichting kruispunt Oldenzaalsestraat – Bornsestraat – Deldenerstraat en Deldenerstraat tussen Bornsestraat en Langestraat.

Logo Hengelo

Kenmerk 2406766

Gemeente Hengelo

BESLUIT

1. In het kader van de herinrichting van het kruispunt Oldenzaalsestraat – Bornsestraat – Deldenerstraat worden de volgende verkeersbesluiten genomen:

2. Het aanwijzen van rijstroken voor gemotoriseerd verkeer op de huidige locatie van de busbanen op de Oldenzaalsestraat en op de Bornsestraat door toevoeging van pijlmarkering en verwijdering van de markeringstekst ‘lijn bus’;

3. Het toevoegen van een rijstrook op de Deldenerstraat waarop verkeer rechtsaf naar het parkeerterrein Kloosterhof mag rijden door het aanbrengen van pijlmarkering;

4. Het regelen van de voorrang voor verkeer dat het parkeerterrein Kloosterhof verlaat door plaatsing van verkeersbord B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden;

5. Het wijzigen van de fietsvoorzieningen langs de noordzijde van de Deldenerstraat en over de Deldenerstraat van fietsvoorzieningen in twee richtingen naar fietsvoorzieningen in één richting door verwijdering van onderborden OB505;

6. Het verplaatsen van de laad- en loshaven langs de Deldenerstraat door verplaatsing van verkeersbord E07 van het RVV 1990;Het instellen van een geslotenverklaring voor al het verkeer op de nieuw aan te leggen toerit naar het Bevrijderslaantje, uitgezonderd taxi’s, door plaatsing van verkeersbord C01 van het RVV 1990 en een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd taxi’s’.

Aanleiding

Op het Kloosterhofterrein wordt een nieuwe parkeerplaats gerealiseerd voor autoverkeer. Om deze parkeerplaats veilig en goed te kunnen ontsluiten, wordt een aansluiting gerealiseerd op het kruispunt Oldenzaalsestraat – Bornsestraat – Deldenerstraat.

Wijziging busbanen en aanleg nieuwe rijstrook

Op het kruispunt worden rijstroken aangelegd naar het parkeerterrein Kloosterhof. De busbaan op de Bornsestraat wordt ingericht als rijstrook voor linksafslaand verkeer, waardoor ruimte ontstaat voor een rechtdoorgaande rijstrook naar het parkeerterrein. Op de Oldenzaalsestraat wordt de busbaan ingericht als linksafstrook naar het parkeerterrein. De bus blijft via deze busbaan rijden, maar vervolgt haar weg rechtdoor. Op de Deldenerstraat wordt een nieuwe rijstrook aangelegd voor autoverkeer rechtsaf naar het parkeerterrein. Door te kiezen voor aparte rijstroken voor alle richtingen in plaats van gecombineerde rijrichtingen op één rijstrook blijven wachttijden voor al het verkeer beperkt en staat verkeer niet onnodig te wachten. Hierdoor blijft de doorstroming op een goed niveau en wordt de verkeersveiligheid zo goed als mogelijk gewaarborgd. Voor het wijzigen en/ of aanleggen van rijstroken met (gebiedende) pijlmarkering moet een verkeersbesluit worden genomen.

Instellen voorrang

Het parkeerterrein wordt ontsloten op het kruispunt Oldenzaalsestraat – Bornsestraat – Deldenerstraat. De voorrang wordt in principe geregeld door middel van verkeerslichten. In geval de verkeerslichten niet werken geldt de voorrangsituatie zoals deze met verkeersborden is aangegeven.Bij het verlaten van het parkeerterrein moet in dat geval voorrang worden verleend aan gemotoriseerd verkeer op het kruispunt, evenals aan overstekende fietsers tussen de Deldenerstraat en de Oldenzaalsestraat. Om dit aan te geven moeten verkeersborden en haaientanden worden geplaatst. Hiervoor moet een verkeersbesluit worden genomen.

Wijzigen fietsvoorzieningen

Op dit moment is het fietspad aan de noordzijde van de Deldenerstraat tussen het Bevrijderslaantje en de Bornsestraat uitgevoerd als fietspad in twee richtingen. Dit geldt ook voor de fietsoversteek over de Deldenerstraat. Doordat er reeds een duidelijk fietsstructuur aanwezig is met fietsvoorzieningen aan beide zijden van de Deldenerstraat en fietsoversteken aan alle zijden van het kruispunt, zijn fietsvoorzieningen in twee richtingen niet nodig. Bovendien zorgt de huidige inrichting van de fietspaden er voor dat het fietspad aan de westzijde van de Bornsestraat veel wordt gebruikt door fietsverkeer dat de tegen de rijrichting in fietst. Dit leidt tot verkeersonveiligheid op het kruispunt van de Bornsestraat met de Sherwood Rangers. Om de fietsstructuur te verduidelijken en de verkeersveiligheid te vergroten worden deze fietsvoorzieningen gewijzigd in fietsvoorzieningen voor gebruik in één richting. De desbetreffende fietsvoorzieningen worden versmald en het bestaande onderbord dat aangeeft dat deze fietsvoorzieningen in twee richtingen gebruikt mogen worden, wordt verwijderd. Voor het verwijderen van het onderbord moet een verkeersbesluit worden genomen.

Verplaatsen laad- en loshaven

In de bestaande situatie bevindt zich langs de Deldenerstraat een laad- en loshaven direct naast een fietsoversteek. Door deze situering hebben fietsers slecht zicht bij het oversteken van de Deldenerstraat. De laad- en loshaven wordt namelijk ook veelvuldig gebruikt door auto’s die hier illegaal parkeren, waardoor het zicht voor fietsverkeer op een groot deel van de dag ontnomen wordt. In het nieuwe ontwerp wordt de laad- en loshaven ca. 20 meter opgeschoven in oostelijke richting. Hierdoor ontstaat beter zicht voor fietsverkeer en dus een veiligere oversteek. Door de laad- en loshaven te versmallen en in het verlengde van de bushalte aan te leggen is het tevens de verwachting dat hier minder illegaal geparkeerd wordt. Voor het verplaatsen van het verkeersbord dat de laad- en loshaven aangeeft moet een verkeersbesluit worden genomen.

Instellen gesloten verklaring op toerit naar Bevrijderslaantje

Het Bevrijderslaantje is aangewezen als een verplicht fietspad. Gemotoriseerd verkeer mag hier dus niet komen. Echter bestaat hier soms wel behoefte aan. Langs het Bevrijderslaantje bevindt zich de hoofdentree van een dagbesteding, evenals de hoofdentree van een wooncomplex. Bij deze entrees moeten soms taxi’s komen om minder valide bezoekers en bewoners op te halen en te brengen. In de huidige situatie rijden taxi’s via de fietsoversteek of via het fietspad naar het Bevrijderslaantje. Dit levert onverwachte en verkeersonveilige situaties op. Om dit gebruik te faciliteren wordt een separate toerit aangelegd naar het Bevrijderslaantje. Gebruik van deze toerit door overige verkeer, anders dan taxi’s (en hulpdiensten), is ongewenst. Om dit aan te geven wordt bebording geplaats die een gesloten verklaring aangeeft voor al het verkeer, uitgezonderd taxi’s. Voor het plaatsen van deze bebording moet een verkeersbesluit worden genomen.

Motivering

Overwegende:

dat het kruispunt Oldenzaalsestraat – Bornsestraat – Deldenerstraat wordt heringericht om een nieuw parkeerterrein te ontsluiten;dat hiervoor rijstroken voor autoverkeer naar het parkeerterrein worden aangelegd, die nu zijn ingericht als busbaan;dat tevens een extra rijstrook naar het parkeerterrein wordt aangelegd op de Deldenerstraat;dat de aanleg van separate rijstroken naar het parkeerterrein er voor zorgt dat de verkeersveiligheid en doorstroming op het kruispunt zo goed als mogelijk gewaarborgd blijft;dat het (hoogwaardige) openbaar vervoer hier nauwelijks tot geen hinder van ondervindt;dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met de busvervoerder en dat zij kunnen instemmen met deze maatregel;dat deze maatregelen ter ontsluiting van het parkeerterrein een tijdelijke maatregel betreft;dat bestuurders voorrang moeten verlenen bij het verlaten van het parkeerterrein;dat tevens de fietsstructuur aan de noordzijde van de Deldenerstraat, evenals een fietsoversteek over de Deldenerstraat wijzigt;dat hierdoor een duidelijke en verkeersveilige fietsstructuur ontstaat;dat hierover overleg heeft plaatsgevonden met de fietsersbond Hengelo en dat zij kunnen instemmen met deze maatregel; dat de bestaande laad- en loshaven wordt verplaatst om een veiligere oversteek te creëren;dat er een separate toerit wordt aangelegd voor taxi verkeer naar het Bevrijderslaantje;dat hierdoor niet meer door taxi’s over de fietspaden wordt gereden, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt;dat ook alternatieve ontsluitingen voor de functies langs het Bevrijderslaantje zijn onderzocht, maar dat deze niet de voorkeur hebben;dat met de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Hengelo afspraken zijn gemaakt over strikte handhaving ten aanzien van het gebruik van de laad- en loshaven en de toegang naar het Bevrijderslaantje;dat dit verkeersbesluit wordt genomen vanuit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, evenals het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;dat dit verkeersbesluit mogelijk deels ten koste gaat van de vrijheid van het verkeer, maar dat het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, evenals het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, voor de gemeente zwaarder weegt;dat over dit verkeersbesluit overleg met plaatsgevonden met de verkeerskundig adviseur van de Politie eenheid Oost-Nederland.

Procedure

Op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. In het “Mandaatbesluit 2018” van de gemeente Hengelo is vastgesteld dat het afdelingshoofd van de afdeling Wegen, Groen en Water gemandateerd is om verkeersbesluiten te nemen.

Advies politie

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van Politie eenheid Oost-Nederland, die kan instemmen met bovengenoemde maatregel.