Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2019, 57997Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Elzenlaan’ Woubrugge

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 25 september 2019 het bestemmingsplan ‘Elzenlaan’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Locatie en projectinhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de Elzenlaan te Woubrugge. Deze grond staat beter bekend als de ‘Van Egmond locatie’ met de kadastrale aanduiding WBG00B4645. Het voornemen is om op deze locatie, in het kader van de extra sociale woningbouw, twintig sociale woningen te realiseren.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt van 23 oktober 2019 t/m 4 december 2019 voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan is op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPELZENLAAN-VAS1 in te zien. Verder kan het plan worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen.

Instellen van beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Tegen onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld, kan elke belanghebbende beroep instellen. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 6 december 2019, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Algemene informatie

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien. Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/internetafspraken voor het inzien van stukken.