Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2019, 57940Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Bestseweg 54’

Logo Oirschot

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot maken bekend dat zij het wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Bestseweg 54’ met identificatienummer NL.IMRO.0823.WPBGBESTSEWEG54-VAST hebben vastgesteld. Tevens hebben zij een hogere grenswaarde Wet geluidhinder vastgesteld. Met ingang van 24 oktober 2019 liggen deze besluiten met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. Het wijzigingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is ook op afspraak in te zien bij de Centrale Balie van de gemeente.

Waar gaat het wijzigingsplan over?

Het wijzigingsplan maakt een extra woning binnen de bestaande boerderij mogelijk op de locatie Bestseweg 54 te Oirschot.

Beroepsmogelijkheid

Tegen deze besluiten (wijzigingsplan en hogere waarde wet geluidhinder) kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage. De beroepstermijn vangt aan op 25 oktober 2019 en eindigt op 5 december 2019. Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende die eerder een zienswijze naar voren heeft gebracht en door degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet tijdig bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht.

Voorlopige voorziening

Tegelijkertijd kunnen belanghebbenden naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.

 

Oirschot, 23 oktober 2019