Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorstStaatscourant 2019, 57933Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Zwarte Kolkstraat 43, Wilp

Logo Voorst

 

Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend:

Vanaf 24 oktober 2019 ligt voor een periode van zes weken voor iedereen ter inzage het besluit over het wijzigingsplan Zwarte Kolkstraat 43, Wilp (NL.IMRO.0285.20281-VS00). Dit plan en het achterliggende bestemmingsplan liggen daarbij eveneens ter inzage. Dit besluit kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur inzien bij de balie VROM in het gemeentehuis van Voorst, H.W. Iordensweg 17 in Twello. Ook bestaat de mogelijkheid om op andere tijden de stukken in te zien. Hiervoor maakt u een afspraak met Laurens Nijman. Zijn telefoonnummer is 0571-27 98 29. Het wijzigingsplan is ook digitaal beschikbaar gesteld. Bekijk de stukken op www.voorst.nl onder Wonen | Ruimtelijke Ontwikkeling | Bouwen en Wonen | Ruimtelijk plan raadplegen | Ruimtelijke plannen: ter inzage. Het wijzigingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Dit wijzigingsplan houdt in dat de agrarische bestemming wijzigt in een woonbestemming aan de Zwarte Kolkstraat 43 in Wilp.

Beroep

Heeft u als belanghebbende tijdig een zienswijze naar voren gebracht? Dan kunt u binnen zes weken vanaf 25 oktober 2019 beroep instellen. Belanghebbenden die aantonen dat zij niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze naar voren te brengen kunnen ook beroep instellen. U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de werking van het wijzigingsplan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening

Als u tijdens de beroepstermijn ook een voorlopige voorziening aanvraagt dan treedt het wijzigingsplan nog niet in werking. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als u ook beroep heeft ingesteld. Ook moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. De voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Twello, 23 oktober 2019

J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris