Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en StralingsbeschermingStaatscourant 2019, 57923Benoemingen en ontslagen

Besluit van 21 oktober 2019 van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, nr. ANVS-2019/15924, houdende het eervolle ontslag van een lid, tevens voorzitter, van de Raad van Advies ANVS en de benoeming van een interim-voorzitter

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming,

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder Raad van Advies: Raad van Advies ANVS als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS.

Artikel 2. Eervol ontslag

Ir. D. Samsom op zijn verzoek eervol te ontslaan als lid en voorzitter van de Raad van Advies.

Artikel 3. Benoeming

  • 1. Prof. mr. dr. F. de Vries te benoemen tot interim-voorzitter van de Raad van Advies.

  • 2. De benoeming geschiedt voor de periode van de dag waarop dit besluit in werking treedt tot de dag dat de benoeming van een voorzitter in werking treedt.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 november 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift aan de betrokkenen worden gezonden.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, namens deze, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter

TOELICHTING

Het besluit om de heer D. Samsom eervol te ontslaan als lid en voorzitter van de Raad van Advies ANVS is genomen vanwege een daartoe strekkend verzoek van hemzelf. De aanleiding voor dat verzoek was zijn aanvaarding van een functie die hij niet kan combineren met het zijn van lid en voorzitter van de Raad van Advies ANVS.

Mevrouw F. de Vries is bereid gevonden om, in afwachting van de benoeming van een vervanger van de heer Samsom als voorzitter, het voorzitterschap van de Raad van Advies ANVS waar te nemen.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, namens deze, J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter