Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2019, 57859VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 tot het reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen op de Kooikerstraat, Hondsdijk, Gerard Doustraat, Costa Ricastraat en Stoelmatter te Alphen aan den Rijn en de Brederodepeer, Babsloot en Parklaan te Boskoop.

Logo Alphen aan den Rijn

 

Wegbeheerders moeten bij het plaatsen of verwijderen van sommige verkeerstekens een verkeersbesluit nemen. In het verkeersbesluit wordt afgewogen waarom verkeerstekens worden geplaatst of verwijderd.

Het college besluit verschillende parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Door dit besluit is parkeren op deze plaatsen alleen toegestaan voor het opladen van elektrische voertuigen bij de openbare oplaadplek.

 

Inleiding

Op 23 september 2014 heeft het college besloten uitvoering te geven aan het beleid om openbare oplaadpalen in het openbaar gebied te plaatsen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen en zo te werken aan een duurzamere samenleving (besluit 2014/39598).

Op 15 september 2015 heeft het college de (gewijzigde) beleidsregels voor het aanvragen, plaatsen en exploiteren van openbare oplaadpalen vastgesteld (besluit 2015/26628). Inwoners en bedrijven zonder parkeerruimte op eigen terrein kunnen hierdoor een openbare oplaadpaal aanvragen die algemeen te gebruiken is voor het opladen.

Elektrische voertuigen dragen bij aan een betere leef- en luchtkwaliteit. De grondslag van dit verkeersbesluit is artikel 2, lid 2, sub a van de Wegenverkeerswet 1994: het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer.

 

Overweging

In de beleidsregels staat dat voor de keuze van een locatie voor een oplaadpaal, en dus voor de gereserveerde parkeerplaats(en), gebruik wordt gemaakt van een lijst van mogelijke locaties voor openbare oplaadpalen. De locaties hebben een bepaalde onderlinge afstand zodat een netwerk van locaties ontstaat waarbij de afstand tot het adres van de aanvrager in de meeste gevallen binnen een straal van 200 meter ligt. Dit is een gangbare afstand.

 • a.

  De belangrijkste richtlijnen bij de keuze van de locaties zijn:

 • b.

  niet direct bij een woning plaatsen als de oplaadpaal vanaf de begane grond in de woning duidelijk zichtbaar is zonder hiervoor extra moeite te doen (bijv. niet alleen zichtbaar onder een bepaalde hoek als men voor het raam staat);

 • c.

  bij voorkeur op een apart parkeerterrein(tje) met meerdere haakse parkeervakken;

 • d.

  de parkeerdruk in de omgeving van de geplande locatie van de oplaadpaal (loopafstand 100 à 200 meter) is op het drukste moment maximaal 85%;

 • e.

  indien er binnen een redelijke afstand (netwerk moet intact blijven, loopafstanden moeten beperkt blijven tot 200 meter) geen geschikte locatie is met een parkeerdruk van maximaal 85%, wordt een geschikte locatie met de laagste parkeerdruk in de omgeving gekozen.

 

Overleg

Er heeft conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze gaat akkoord met dit besluit.

 

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

 • op grond van artikel 15 en artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994;

 • gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in artikel 12 en artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met artikel 2, eerste, tweede en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • gelet op artikel 9, derde lid van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • gelet op artikel 8, tweede lid, onder d, sub 4 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in verband met artikel 24, eerste lid, onder d, sub 2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • gelet op artikel 25, eerste en tweede lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

besluiten tot:

het reserveren van een parkeervak en het plaatsen van een bord E04 (parkeergelegenheid) met het onderbord “opladen elektrische voertuigen” op de locaties nabij:

 • Kooikerstraat 62 te Alphen aan den Rijn;

 • Brederodepeer 37 te Boskoop;

 • Babsloot 4 te Boskoop en;

 • Hondsdijk 62 te Alphen aan den Rijn.

 

het reserveren van een tweede parkeervak ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen, door het aanbrengen van een wit kruis en het, indien nodig, plaatsen van het onderbord OB504 (geldt voor twee parkeervakken) onder het bestaande bord E04 (parkeergelegenheid) op de locaties nabij:

 • Gerard Doustraat 6 te Alphen aan den Rijn;

 • Parklaan 201 te Boskoop;

 • Costa Ricastraat 87 te Alphen aan den Rijn en;

 • Stoelmatter 150 te Alphen aan den Rijn.

 

De in dit besluit genoemde borden zijn opgenomen in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

 

 

Dit besluit zal door publicatie in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl, bekend worden gemaakt. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn.

 

Alphen aan den Rijn,

Namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

A. Reekers, teamleider Beleid en Regie