Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 57838OverigOntwerpbesluit omgevingsvergunning Brandveilig gebruik

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel d, en 2.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanvraag voor het brandveilig gebruik ten behoeve van 17 zorgwoningen op de locatie Kalmoesstraat 5 t/m 39 in Heerhugowaard.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 23 oktober 2019 voor een periode van 6 weken ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen direct belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

 

Staatscourant d.d. 22 oktober 2019